Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η οργανωτική διάρθρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπως αυτή αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 14.06.2011

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Πρώτο Μέρος - Εισαγωγή
1. Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Στον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 όπως ισχύει και την κείμενη νομοθεσία, η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Εταιρεία), οι αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων, καθώς και η σχέση των οργανωτικών μονάδων μεταξύ τους και με τη Διοίκηση, τα όργανα Διοίκησης, η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, ο Κανονισμός Εργασίας.

2. Φύση – Ισχύς – Ερμηνεία – Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός αποτελεί εταιρική πράξη και είναι εσωτερικό έγγραφο της εταιρείας, το οποίο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τίθεται, δε, σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 18 του ν. 3891/2010, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατισχύει κάθε άλλου.
Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται και διευκρινίζονται, σε περίπτωση αμφιβολιών, με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού τροποποιείται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Όργανα Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Τα Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι:
3.1. Το Διοικητικό συμβούλιο
3.2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος

3.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανό της, που διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της και ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τον Ν. 3429/2005, την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Τα θέματα εκλογής, σύνθεσης, αρμοδιοτήτων, αντικατάστασης, αναπλήρωσης, αντιπροσώπευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, αρμοδιοτήτων, συγκρότησης, λειτουργίας, ευθυνών και υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της κείμενης νομοθεσίας.

3.2 Διευθύνων Σύμβουλος
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την κείμενη νομοθεσία, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των οργανωτικών μονάδων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του εκχωρήσει με σχετική απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν.3429/2005, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει.

Μέρος Δεύτερο - Διάρθρωση Μονάδων ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Οργανωτική Διάρθρωση της Εταιρείας
Η οργανωτική διάρθρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει ως εξής:
 Διοικητικό Συμβούλιο
 Διευθύνων Σύμβουλος
 Γενικές Διευθύνσεις
Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στη Διοίκηση:
 Διευθύνσεις
 Τμήματα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ιδρύει αδιαβάθμητες (εκτός ιεραρχικής δομής) υπηρεσίες ως εξής:
Α) Γραφεία:
Όταν λόγω αυξημένου φόρτου των οργανωτικών επιπέδων της ιεραρχίας ορισμένες δραστηριότητες ασκούνται από ένα ή και περισσότερα άτομα και απαιτείται να έχουν αναγνωρίσιμη υπόσταση. Τα γραφεία είναι αδιαβάθμητα, δεν αποτελούν ξεχωριστές οργανωτικές μονάδες και λειτουργούν μέσα στην οργανωτική μονάδα ασκώντας μέρος των δραστηριοτήτων της. Με πράξη του Δ/ντος Συμβούλου ορίζεται ο υπεύθυνος του γραφείου. Τα γραφεία καταργούνται εφόσον οι ανάγκες ίδρυσής τους εκλείψουν για οποιοδήποτε λόγο.
Β) Μονάδες εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου (Project):
Ιδρύονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων (projects) που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των λειτουργουσών οργανωτικών μονάδων.
Οι μονάδες αυτές στελεχώνονται από άτομα με ιδιαίτερη εμπειρία, εξειδίκευση και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που κατέχουν.
Τα πρόσωπα που εντάσσονται στη μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, είτε αποσπώνται προσωρινά από τις οργανωτικές μονάδες στις οποίες ανήκουν και για όσο διάστημα θα διαρκέσει το έργο στο οποίο συμμετέχουν, είτε παραμένουν στην οργανική τους θέση ασχολούμενοι παράλληλα με το συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται.


4. Διοικητική Υπαγωγή των Οργανωτικών Μονάδων
Η Διοικητική Υπαγωγή των οργανωτικών μονάδων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η εξής:
1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Οικονομικής Διαχείρισης:
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Διεύθυνση Μακεδονίας και Θράκης
 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών
 Τμήμα Πληροφορικής
2. Γενική Διεύθυνση Σιδηροδρομικού Έργου:
 Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού
 Διεύθυνση Προσωπικού Κίνησης και Υποστήριξης Αμαξοστοιχιών
 Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών
 Τμήμα Τεχνικής και Γενικής Υποστήριξης
 Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Οδικών Μέσων
3. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού, Εμπορίας & Ανάπτυξης:
 Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
 Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών
 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
 Διεύθυνση Διαχειριστικής Αλυσίδας
4. Μονάδες Υπαγόμενες απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο - Διοίκηση:
 Οι Γενικές Διευθύνσεις
 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 Διεύθυνση Ασφαλείας Μεταφορών & Διαχείρισης Κρίσεων
 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Επιθεώρησης
 Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας
 Ιατρός Εργασίας / Τεχνικός Ασφαλείας
 Γραφείο Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
 Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

5. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Οικονομικής Διαχείρισης
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Οικονομικής Διαχείρισης είναι οι εξής:
• Διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών.
• Μέριμνα για τη διαχείριση των θεμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
• Διαχείριση, συντήρηση και προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.
• Διαχείριση των προμηθειών, των αποθηκών και των δεξαμενών.
Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές της υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις και Τμήμα:
5.1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.2. Διεύθυνση Μακεδονίας και Θράκης
5.3. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
5.4. Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών
5.5. Τμήμα Πληροφορικής

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:
5.1.1 Τμήμα Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Αναφορών και Κοστολόγησης
5.1.2 Τμήμα Λογιστηρίου & Διαχείρισης Διαθεσίμων

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων έχουν ως εξής:

5.1.1 Τμήμα Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού, Αναφορών και Κοστολόγησης

• Κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών προβλέψεων και καταστάσεων ταμειακών ροών.
• Παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και αναπροσαρμογή του σε περιπτώσεις αποκλίσεων καθώς και διερεύνηση των σημαντικών αποκλίσεων και ενημέρωση της Διοίκησης.
• Λήψη επιμέρους προϋπολογισμών οργανωτικών μονάδων και ενοποίησή τους για τον οικονομικό προγραμματισμό και την προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους.
• Έλεγχος και συμφωνία προϋπολογισμού προμηθειών βάσει εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.
• Επανεξέταση της διαδικασίας προετοιμασίας προϋπολογισμού και υποβολή προτάσεων διορθωτικών ενεργειών.
• Σύνταξη τακτικών και εκτάκτων αναφορών σχετικά με την πορεία και τυχόν αποκλίσεις από τον ετήσιο οικονομικό σχεδιασμό και προγραμματισμό .
• Διενέργεια απολογιστικών ελέγχων σχετικά με την πορεία του προϋπολογισμού.
• Προσδιορισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους και κοστολόγηση κάθε δραστηριότητας της εταιρείας σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΔΠΧΠ.
• Διασφάλιση της ακριβούς εγγραφής του συνόλου των εξόδων της εταιρείας στα κατάλληλα κέντρα κόστους.
• Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση σε αξία, ποσότητα, ποιότητα, χρόνους και συχνότητα δουλειάς των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Συγκέντρωση και τροφοδότηση μοντέλου κοστολόγησης, προσαρμογή του στις μεταβολές οργανωτικών δομών και παραγωγικών διαδικασιών και εκπόνηση μελετών και αναφορών σχετικά με την διαχείριση του κόστους
• Συντήρηση, αλλαγές, προσαρμογή μοντέλου κοστολόγησης στις μεταβολές οργανωτικών δομών καθώς και παραγωγικών διαδικασιών.
• Προετοιμασία και έκδοση αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα ανά υπηρεσία και προϊόν.

5.1.2 Τμήμα Λογιστηρίου & Διαχείρισης Διαθεσίμων
• Κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοδευτικών εκθέσεων, σύνταξη ισολογισμού και σχετικού προσαρτήματος σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και ΔΠΧΠ.
• Τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΒΣ, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία.
• Έλεγχος & χαρακτηρισμός εγγράφων, καταχώρηση εγγραφών στα λογιστικά βιβλία, συμφωνία ημερολογίων, ενημέρωση γενικού και αναλυτικού καθολικού, σύνταξη ισοζυγίων, συμφωνία λογαριασμών και διενέργεια όλων των προβλεπόμενων λογιστικών εργασιών.
• Τήρηση και ενημέρωση μητρώου παγίων και παρακολούθηση εκτελούμενων έργων / μεταβολών / βελτιώσεων επί των παγίων της εταιρείας.
• Εκπλήρωση των οικονομικής φύσης υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των φορολογικών αρχών και άλλων υπηρεσιών, ασφαλιστικών ταμείων, κλπ.( Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κ.α.).
• Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας και διασφάλιση εναρμόνισης της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον φορολογικό καθεστώς.
• Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών δηλώσεων.
• Τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής
• Ανάπτυξη και διατήρηση των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής σύμφωνα με τις διατάξεις των κατά περίπτωση ισχυόντων λογιστικών προτύπων.
• Προσδιορισμός και εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων της εταιρείας για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων.
• Μελέτη και χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύναψη δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων, χρηματοδοτήσεων έργων για την κάλυψη όλων των αναγκών σε κεφάλαια.
• Παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος και αναμόρφωσή του με βάση τις εκάστοτε ταμειακές ανάγκες .
• Διαχείριση του συνόλου των καθημερινών αναγκών σε ρευστότητα (μικρό ταμείο).
• Μέριμνα είσπραξης απαιτήσεων και τακτοποίησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
• Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
• Διαχείριση και εκτέλεση μισθοδοσίας προσωπικού και ασφαλιστικών εισφορών.

5.2 Διεύθυνση Μακεδονίας και Θράκης
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μακεδονίας και Θράκης είναι οι εξής:
• Εκπροσωπεί την Εταιρεία και προωθεί τα συμφέροντα της στην Βόρεια Ελλάδα
• Συντονίζει, συνδράμει και ελέγχει μαζί με τις άλλες αρμόδιες διευθύνσεις όλες τις
δράσεις της Εταιρείας στην Βόρεια Ελλάδα και εισηγείται βελτιωτικές προτάσεις.
• Μεριμνά για τη διαχείριση των θεμάτων ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου
δυναμικού Μακεδονίας και Θράκης.
• Μεριμνά για τη διαχείριση, συντήρηση και προστασία των συστημάτων και υποδομών
της Εταιρείας στην Μακεδονία και Θράκη.
• Μεριμνά και ελέγχει τις προμήθειες, αποθήκες και δεξαμενές στην Βόρεια Ελλάδα.

Η Διεύθυνση Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει:
5.2..1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
5.2..2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
5.2.3. Τμήμα Προώθησης και Εμπορίας

Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων έχουν ως εξής:

5.2.1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
• Η μελέτη και ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά στο μισθολόγιο και στις λοιπές αποδοχές του προσωπικού.
• Η παρακολούθηση θεμάτων που αναφέρονται στην εφαρμογή του κανονισμού ωρών εργασίας και ανάπαυσης του προσωπικού.
• Έλεγχος και εισήγηση δικαιούμενων αποζημιώσεων του προσωπικού.
• Απαντήσεις σε ερωτήματα προσωπικού και σε θέματα ασφαλιστικά και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
• Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων της παραγωγικότητας και του κόστους που αφορούν την Διεύθυνση.
• Παρακολούθηση, εναρμόνιση και εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα προσωπικού.
• Χειρισμός εγκυκλίων για θέματα τήρησης ωραρίων, αδειών, γονικών αδειών, συνδικαλιστικών αδειών και λοιπά.
• Η έκδοση εντολών για διενέργεια διοικητικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων που με οποιονδήποτε τρόπο έγιναν γνωστά στην Διοίκηση καθώς και η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας για την έκδοση των σχετικών πειθαρχικών αποφάσεων σε 1ο ή 2ο βαθμό.
• Η ερμηνεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής από όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τμήματα των κάθε είδους εγκυκλίων καθώς και του εγκεκριμένου κανονισμού εργασίας.
• Φροντίδα για την συγκρότηση με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της λειτουργίας όλων των υπηρεσιακών συμβούλιων (Προαγωγών, πειθαρχικών κ.α. ) που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας.
• Έκδοση των αποφάσεων παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

5.2..2 Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
• Τιμολόγηση των φορτωτικών εγγράφων, έκδοση τιμολογίων, λογιστικές εγγραφές.
• Έλεγχος των λογαριασμών από εμπορεύματα διεθνών μεταφορών, η σύνταξη των μηνιαίων λογαριασμών για την απόδοση των δικαιωμάτων των ξένων δικτύων και ο έλεγχος των συναφών λογαριασμών των ξένων δικτύων για την απόδοση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ των δικαιωμάτων της.
• Έλεγχος, παρακολούθηση και η συγκέντρωση των εσόδων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από διεθνείς επιβατικές μεταφορές και η σύνταξη των διεθνών λογιστικών διακανονισμών και η απόδοση των μεριδίων - δικαιωμάτων στα Ξένα Δίκτυα.
• Εκκαθαρίσεις χρεωστικών και πιστωτικών συμψηφισμών που στέλνονται από το Κεντρικό Γραφείο Συμψηφισμών ((B.C.C.).
• Εκκαθαρίσεις χρεωστικών και πιστωτικών συμψηφισμών διμερών συμφωνιών

5.2.3 Τμήμα Προώθησης και Εμπορίας
• Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου και ενεργειών προώθησης και διαφήμισης .
• Οργάνωση και υλοποίηση διαφημιστικής πολιτικής και λοιπών ενεργειών προώθησης των δραστηριοτήτων και του έργου της εταιρείας.
• Υποβολή προϋπολογισμού δαπανών προωθητικών ενεργειών και διαφημιστικής προβολής.
• Υποβολή προτάσεων επιλογής και προώθησης του κατάλληλου μηνύματος στις στοχευόμενες ομάδες κοινού.
• Ανάπτυξη εγχειριδίου εμπορικού σήματος και καθορισμός τρόπων χρήσης.
• Διαχείριση ενεργειών υλοποίησης εκδόσεων


5.3. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι οι εξής:
• Διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις προσλήψεις προσωπικού (κατανόηση αναγκών, υλοποίηση διαδικασιών προσλήψεων κλπ), στην τοποθέτηση προσωπικού και στις αποχωρήσεις σε συνεργασία με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες.
• Σχεδιασμός πολιτικών και διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού και σύνδεσής τους με αμοιβές και παροχές.
• Έλεγχος εφαρμογής κανονισμών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων αμοιβών και παροχών του προσωπικού της εταιρείας.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις λοιπές οργανωτικές μονάδες.
• Διαχείριση και επεξεργασία μισθολογικών στοιχείων για την έκδοση πινάκων μισθοδοσίας και υποβολή αυτών προς εκτέλεση στην αρμόδια οργανωτική μονάδα.
• Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της εταιρείας.
• Παροχή ευκολιών μεταφοράς
• Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
• Έκδοση και διαχείριση των καρτών προσέλευσης – αποχώρησης του προσωπικού.
• Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση των εισερχομένων/εξερχομένων εταιρικών κλήσεων.
• Έκδοση των βεβαιώσεων ιδιότητας υπάλληλων και μέλους της οικογένειας του ενεργού προσωπικού των υπηρεσιών.
• Η επιμέλεια της δημοσίευσης στον τύπο των ανακοινώσεων και διακηρύξεων.
• Η φροντίδα για την αγορά αναλωσίμων υλικών και συντήρησης του εξοπλισμού της διεύθυνσης.
• Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων προς το τμήμα ΠΣΕΑ της εταιρείας.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
5.3..1. Τμήμα Μισθολογίου/Νομολογίας/Κανονισμών
5.3.2. Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού και Τήρησης Στοιχείων
5.3.3. Τμήμα Εκπαίδευσης/Αξιολόγησης/Ευκολιών Μεταφοράς

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
5.3.1. Τμήμα Μισθολογίου/Νομολογίας/Κανονισμών
• Η μελέτη και ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά στο μισθολόγιο και στις λοιπές αποδοχές του προσωπικού.
• Η παρακολούθηση θεμάτων που αναφέρονται στην εφαρμογή του κανονισμού ωρών εργασίας και ανάπαυσης του προσωπικού.
• Έλεγχος και εισήγηση δικαιούμενων αποζημιώσεων του προσωπικού.
• Απαντήσεις σε ερωτήματα προσωπικού και σε θέματα ασφαλιστικά και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
• Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων της παραγωγικότητας και του κόστους που αφορούν την Διεύθυνση.
• Παρακολούθηση, εναρμόνιση και εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα προσωπικού.
• Χειρισμός εγκυκλίων για θέματα τήρησης ωραρίων, αδειών, γονικών αδειών, συνδικαλιστικών αδειών και λοιπά.
• Η έκδοση εντολών για διενέργεια διοικητικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων που με οποιονδήποτε τρόπο έγιναν γνωστά στην Διοίκηση καθώς και η έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας για την έκδοση των σχετικών πειθαρχικών αποφάσεων σε 1ο ή 2ο βαθμό.
• Η ερμηνεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής από όλες τις Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τμήματα των κάθε είδους εγκυκλίων καθώς και του εγκεκριμένου κανονισμού εργασίας.
• Φροντίδα για την συγκρότηση με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της λειτουργίας όλων των υπηρεσιακών συμβούλιων (Προαγωγών, πειθαρχικών κ.α. ) που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας.
• Έκδοση των αποφάσεων παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

5.3.2. Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού και Τήρησης Στοιχείων
• Διαχείριση θεμάτων που αναφέρονται στις προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, μετατάξεις, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, αναθέσεις καθηκόντων και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της εταιρείας.
• Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υπηρεσιακής κατάστασης του ενεργού και σε σύνταξη προσωπικού.
• Κατανομή και τήρηση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα και η τοποθέτηση τους βάσει οργανωτικής εγκυκλίου.
• Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.
• Αναγγελία προσλήψεων στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται καθώς και του προσωπικού που αποχωρεί.
• Σύνταξη συμβάσεων έργου, ορισμένου χρόνου κ.α. σε συνεργασία με την διεύθυνση νομικών υπηρεσιών.
• Τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων και φύλλων ποιότητας και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.
• Συμπλήρωση και παρακολούθηση στατικών στοιχείων που ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες, π.χ. Εθνική στατιστική υπηρεσία.
• Παρακολούθηση δυναμολογίου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας κατά διεύθυνση, ειδικότητα, τμήμα, υπηρεσία, μορφωτικό επίπεδο κ.α.

5.3.3. Τμήμα Εκπαίδευσης/Αξιολόγησης/Ευκολιών Μεταφοράς
• Χειρισμός θεμάτων που αναφέρονται στις εγκυκλίους ευκολιών μεταφοράς εσωτερικού στο εν δυνάμει προσωπικό καθώς και συνταξιούχων και εφαρμογή των καταστατικών και κανονισμών της ένωσης για τις ευκολίες μεταφοράς της Διεθνούς κυκλοφορίας του προσωπικού των Σιδηροδρόμων. (FIP)
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (πχ διοίκησης της απόδοσης, στοχοθεσίας, προσέλκυσης & επιλογής, διαχείρισης ταλέντων & σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης & ανάπτυξης κλπ).
• Οργάνωση, επιμέλεια και μέριμνα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασίας εξεύρεσης και επιλογής στελεχών εσωτερικά και εξωτερικά, βάσει επιχειρησιακών αναγκών και τομέα δραστηριότητας.
• Σχεδιασμός, οργάνωση και ανάπτυξη εσωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
• Παρακολούθηση τάσεων της αγοράς εργασίας σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.
• Προσδιορισμός και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών σε συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες και εισήγηση ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

5.4. Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών & Αποθηκών είναι οι εξής:
• Κάλυψη αναγκών σε προμήθειες των Διευθύνσεων κατόπιν εγκεκριμένων εισηγήσεων των αιτημάτων από την διοίκηση.
• Κατάρτιση καταλόγων προϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών και σχεδιασμός συστημάτων αξιολόγησης προμηθευτών .
• Διενέργεια διαγωνισμών και διαπραγματεύσεων και μέσω επιτροπών αξιολόγηση προσφορών και επιλογή του τελικού προμηθευτή.
• Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων.
• Διαχείριση και συντονισμός έργου αποθηκών.
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Ειδικότερα, η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
5.4.1 Τμήμα Διαγωνισμών
5.4.2 Τμήμα Συμβάσεων
5.4.3 Τμήμα Αποθήκης Υλικών

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
5.4.1 Τμήμα Διαγωνισμών
• Λήψη πληροφοριών από τις οργανωτικές μονάδες και υποστήριξη σχετικά με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
• Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος προμηθειών.
• Προετοιμασία και κατάρτιση προϋπολογισμού και προσδιορισμός αναγκών της Διεύθυνσης όσον αφορά την προμήθεια αναλώσιμων αγαθών, εξοπλισμού γραφείων και συναφών εξόδων και υποβολή του στην αρμόδια οργανωτική μονάδα.
• Καθορισμός προϋποθέσεων και πιστοποιήσεων για την επιλογή των καταλληλότερων προμηθευτών.
• Κατάρτιση και ενημέρωση κατάστασης προεπιλεγμένου δικτύου προμηθευτών.
• Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών, προσδιορισμός δεικτών απόδοσης και έλεγχος τεχνικού φακέλου προμηθευτή.
• Σύνταξη και οριστικοποίηση τευχών διακήρυξης.
• Τήρηση μητρώου προμηθευτών.
• Δημοσίευση τευχών διακήρυξης και διεξαγωγή διαγωνισμών.
• Παραλαβή και αξιολόγηση προσφορών και καταλληλότητας προμηθευτών.
• Διενέργεια διαπραγματεύσεων για επίτευξη ευνοϊκότερων όρων προμήθειας και αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους.
• Ενημέρωση των δυνητικών προμηθευτών για τους όρους της σύμβασης, όπως όρους πληρωμής, την εγγύηση, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης κ.α.
• Σύνταξη και αποστολής αναγγελίας ανάθεσης στους προμηθευτές.
• Τήρηση και ενημέρωση αρχείου προμηθευτών και προμηθειών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

5.4.2 Τμήμα Συμβάσεων
• Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.
• Μέριμνα για την υπογραφή των συμβάσεων.
• Ενημέρωση νομικών υπηρεσιών σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων.
• Μέριμνα για τη συλλογή των αποτελεσμάτων δεικτών απόδοσης (KPIs) από τις αρμόδιες Διευθύνσεις (τεχνική αξιολόγηση).
• Αξιολόγηση απόδοσης υφιστάμενων προμηθευτών σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
• Έγκριση τελικής εντολής αγοράς και προώθησή της στον προμηθευτή.
• Μέριμνα για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.
• Κλείσιμο φακέλων συμβάσεων και αρχειοθέτηση των εγγράφων τους.
• Τήρηση και ενημέρωση αρχείου προμηθευτών και προμηθειών σε θέματα αρμοδιότητάς του.

5.4.3 Τμήμα Αποθήκης Υλικών
• Επίβλεψη και συντονισμός του έργου αποθηκών όσον αφορά παραγγελίες, παραλαβή, αποθήκευση, καταγραφή, αποστολή υλικών και προϊόντων, εργαλείων, μηχανισμού κτλ.
• Οργάνωση και διαχείριση της αποθήκης και μέριμνα παραλαβής των υλικών, εισαγωγής τους στις αποθήκες,/δεξαμενές καθώς και της εναποθήκευσης, ταξινόμησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους.
• Έλεγχος και καταγραφή των εισερχομένων και εξερχομένων αποθεμάτων.
• Παραλαβή των τιμολογίων για τις παρεληφθείσες προμήθειες και προώθηση τους προς την αρμόδια οργανωτική μονάδα λογιστηρίου.
• Συντονισμός με τις οικονομικές υπηρεσίες για τη διενέργεια πληρωμών.
• Τήρηση αρχείου αποθεμάτων.

5.5. Τμήμα Πληροφορικής
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής είναι οι εξής:
• Μελέτη, σχεδιασμός και εισήγηση θεμάτων που αφορούν την εξέλιξη, ανάπτυξη και επέκταση των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων.
• Εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των πληροφοριακών υποδομών των και των δικτύων.
• Διαχείριση, συντήρηση και μέριμνα για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, των εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων.
• Καθημερινή υποστήριξη των χρηστών πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών.
• Μέριμνα προστασίας (anti-virus) και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και βάσεων δεδομένων.
Συντήρηση της ιστοσελίδας (web site) και του intranet .

6. Γενική Διεύθυνση Σιδηροδρομικού Έργου
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικού Έργου είναι οι εξής:
• Οργάνωση και συντονισμός τροχαίου υλικού και προσωπικού για την διενέργεια επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών .
• Οργάνωση και διαχείριση προσωπικού αμαξοστοιχιών και οδικών μέσων για την ομαλή παροχή υπηρεσιών μεταφορών.
• Παρακολούθηση συντήρησης τροχαίου υλικού και σχετικών συμβάσεων.
• Υλοποίηση δρομολογίων βάσει του πίνακα δρομολογίων
• Παρακολούθηση φόρτων σε επιβατικές αμαξοστοιχίες και αξιοπιστία παρεχόμενης υπηρεσίας.
• Εποπτεία καθαρισμού τροχαίου υλικού και σχετικών συμβάσεων.
• Συνεργασία με το διαχειριστή υποδομής σχετικά με θέματα κατανομής χωρητικότητας, τελών χρήσης, πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή και δήλωσης δικτύου.
• Έλεγχος συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τους κανονισμούς των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών βάσει κείμενης νομοθεσίας.
• Συγκρότηση ομάδων τεχνικής υποστήριξης σταθμών και συντονισμός των εργασιών τους.
• Εποπτεία συμβάσεων καυσίμων και βελτιστοποίησης ενεργειακής κατανάλωσης και παρακολούθησης εκπομπών ρύπων διοξειδίου άνθρακα.

Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει:
6.1 Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού
6.2 Διεύθυνση Προσωπικού Κίνησης και Υποστήριξης Αμαξοστοιχιών
6.3 Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών
6.4 Τμήμα Τεχνικής και Γενικής Υποστήριξης
6.5 Υπηρεσία Οργάνωσης & Διαχείρισης Οδικών Μέσων

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:

6.1 Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού είναι οι εξής:
• Ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος δρομολογίων σχετικά με την παροχή του κατάλληλου ρυμουλκούμενου και κινητήριου τροχαίου υλικού.
• Παρακολούθηση προγράμματος και έλεγχος ποιότητας συντήρησης τροχαίου υλικού και εξαρτημάτων.
• Παρακολούθηση κατάστασης τροχαίου υλικού και ενημέρωση του μητρώου κατάστασης και συντήρησης του τροχαίου υλικού.
• Διερεύνηση αναγκών και κατάρτιση προδιαγραφών προμήθειας τροχαίου υλικού και εξαρτημάτων.
• Οργάνωση και συντονισμός ενεργειών ανεφοδιασμού και καθαρισμού αμαξοστοιχιών
• Έλεγχος εφαρμογής των προτύπων, κανονισμών, οδηγιών, προδιαγραφών σχετικά με τον προγραμματισμό και την κυκλοφορία αμαξοστοιχιών και οδικών μέσων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Παρακολούθηση και επικαιροποίηση προτύπων και κανονισμών που αφορούν στο τροχαίο υλικό βάσει εθνικών και διεθνών τεχνικών προδιαγραφών .
• Συμβουλευτική υποστήριξη στο αρμόδιο τμήμα σχετικά με την χάραξη της τιμολογιακής πολιτικής.
• Συνεργασία με το τμήμα μεταφοράς επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών .
• Παρακολούθηση εφοδιασμού καυσίμων, κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ρυπών διοξειδίου άνθρακα.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες και Τμήματα:
6.1.1. Υπηρεσία Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας
6.1.1.1 Τμήμα διαχείρισης τροχαίου υλικού & παρακολούθησης συμβάσεων τρ. Υλικού
6.1.1.2. Τμήμα παρακολούθησης κυκλοφορίας
6.1.1.3 Τμήμα Μηχανοστασίου Αγ. Ιωάννη Ρέντη
6.1. 2. Υπηρεσία Βόρειας Ελλάδας
6.1.2.1.Τμήμα Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης
6.1.2..2.Τμήμα Εμπορευματικού Τροχαίου Υλικού Θεσσαλονίκης

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
6.1.1.1 Τμήμα διαχείρισης τροχαίου υλικού & παρακολούθησης συμβάσεων τρ. Υλικού
• Σύνταξη, έκδοση και διασφάλιση εναρμόνισης με πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές σχετικά με τον προγραμματισμό και την κίνηση αμαξοστοιχιών/οδικών μέσων βάσει κείμενη νομοθεσίας .
• Σύνταξη, έκδοση και διασφάλιση εναρμόνισης με πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές σχετικά με την συντήρησης τροχαίου υλικού και συναφών εξαρτημάτων βάσει κείμενη νομοθεσίας.
• Παρακολούθηση αλλαγών και επικαιροποιήσεων του κοινοτικού δικαίου.
• Κοινοποίηση των προτύπων και κανονισμών στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες κατά τρόπο άμεσο και έγκαιρο.
• Έλεγχος και έρευνα εφαρμογής προτύπων και κανονισμών στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.
• Διαχείριση και συλλογή στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση του τροχαίου υλικού.
• Τήρηση και ενημέρωση μητρώου κινητήριου και ρυμουλκούμενου τροχαίου υλικού.
• Διατύπωση προτάσεων σχετικά με την κατάρτιση προγραμμάτων προμήθειας, κατασκευής ή τροποποίησης τροχαίου υλικού.
• Συνεργασία με το τμήμα μεταφοράς επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών.
• Συνεργασία και επικοινωνία με την οργανωτική μονάδα ασφάλειας μεταφορών και διαχείρισης κρίσεων.
• Διερεύνηση Ατυχημάτων/Συμβάντων ως προς Τρ. Υλ., Έλεγχος - Παρακολούθηση Ζημιών Τρ. Υλ. από Συμβάντα.
• Έρευνα επί Αναφορών Προσωπικού, Επερωτήσεων, Παραπόνων Επιβατών που αφορούν σε Τρ.Υλ.
• Προετοιμασία και υποβολή αιτήματος κατανομής χωρητικότητας και πίνακα δρομολογίων στο διαχειριστή υποδομής.
• Συνεργασία με το διαχειριστή υποδομής για θέματα τελών χρέωσης, ελάχιστης πρόσβασης, κατανομής χωρητικότητας και δήλωσης δικτύου.
• Κατάρτιση και παρακολούθηση των συμβάσεων ενοικίασης και συντήρησης του τροχαίου υλικού από το διαχειριστή υποδομής.
• Παρακολούθηση συμβάσεων με τον διαχειριστή υποδομής για την παροχή υπηρεσιών πέραν της ελάχιστης πρόσβασης όπως ορίζεται στη δήλωση δικτύου.
• Συμμετοχή στη διαχείριση θεμάτων σχετικά με δυσκολίες ή / και προβλήματα στην έγκαιρη συντήρηση του τροχαίου υλικού και απόκλισης από τις συμβατικές υποχρεώσεις.
• Προετοιμασία Προδιαγραφών και Εισηγήσεις Διαγωνισμών
• Συντονισμός Διαχείρισης Συμβάσεων και συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ καθώς και Τρίτους.
• Καθημερινή καταγραφή Ποιότητας & αποτελεσματικότητας εφαρμογής όλων των Συμβάσεων, παρακολούθηση αποκλίσεων παροχής Υπηρεσιών
• Παρακολούθηση χρέωσης Τελών Χρήσης Δικτύου.
• Ανασκοπήσεις Συμβάσεων (4-μηνες κλπ)
• Προγραμματισμός για την παροχή του απαιτούμενου ρυμουλκούμενου και κινητήριου τροχαίου υλικού για την υλοποίηση των δρομολογίων.
• Ευθύνη προετοιμασίας και κατάρτισης πίνακα δρομολογίων και δρομολογίων συνδυασμένων μεταφορών, κατόπιν εισήγησης αναγκών των αρμόδιων τμημάτων εκτέλεσης μεταφορών.
• Υποβολή Δρομολογιακών Πινάκων προς ΟΣΕ
• Σύνταξη Κυκλωμάτων Τρ.Υλ. για υλοποίηση Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών
• Συμμετοχή στο σχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής.
• Μηνιαίες Αναφορές Μονάδων-Βλαβών-Τρενοχιλιομέτρων-Καθυστερήσεων-Καταναλώσεων Καυσίμων και Ενέργειας κλπ
• Στατιστικά Στοιχεία προς Τρίτους (ΥΜΕ, ΟΑΣΑ κλπ)
• Τακτικός έλεγχος στοιχείων Απομάστευσης (Ταχύτητας Συρμών - Υπερβάσεις κλπ)
• Οικονομική ανάλυση και ετήσιος Προυπολογισμός μίσθωσης, συντήρησης, καθαρισμών , ενέργειας και, εν γένει, κυκλοφορίας Τρ. Υλικού.
• Υπολογισμοί για Κοστολόγια Δρομολογίων

6.1.1.2 Τμήμα παρακολούθησης κυκλοφορίας
• Διαχείριση θεμάτων σχετικά με αλλαγές ή προβλήματα στα δρομολόγια και την κυκλοφορία και συντονισμός διαδικασίας επαναδρομολόγησης αμαξοστοιχιών και οχημάτων στις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
• Σχεδιασμός και εισήγηση μέτρων αποκατάστασης της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και επαναδρομολόγησης αμαξοστοιχιών και οδικών μέσων.
• Παρακολούθηση επί των κυκλοφοριακών συνθηκών και καταγραφή πληροφοριών σε σχέση με την κυκλοφορία.
• Διαχείριση ημερήσιων αναφορών Κυκλοφορίας (Χρήσης Τροχαίου Υλικού, Συμβάντων-Καθυστερήσεων-Ακυρώσεων Δρομολογίων)
• Οργάνωση έκτακτων δρομολογίων, ενισχύσεων συνθέσεων και συνδυασμένων μεταφορών.
• Διευθέτηση επιβατών σε αλλαγές Συνθέσεων
• Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων καθυστερήσεων, εισιτηρίων κλπ.
• Συμμετοχή στο Σχεδιασμό και την Κατάρτιση Νέων Δρομολογίων
• Σύνταξη Κυκλωμάτων Τρ.Υλ. για υλοποίηση Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών
• Παρακολούθηση-αξιολόγηση κυκλοφοριακών συνθηκών σε συνεργασία με ΔΚ/ΟΣΕ ΟΣΕ

6.1.1.3 Τμήμα Μηχανοστασίου Αγ. Ιωάννη Ρέντη
• Ευθύνη για την ασφαλή κίνηση του τροχαίου υλικού στα αμαξοστάσια και μηχανοστάσια.
• Μέριμνα για τη διατήρηση της καλής κατάστασης και της καθαριότητας του τροχαίου υλικού.
• Παρακολούθηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας συντήρησης του τροχαίου υλικού από το διαχειριστή υποδομής.
• Παρακολούθηση Συντήρησης (ΥΟΣΤΥ)
• Παράδοση-Παραλαβή όλων των Συντηρημένων Μονάδων Τρ. Υλ.
• Διαχείριση του διατιθέμενου Τροχαίου Υλικού στο Μηχανοστάσιο
• Προγραμματισμός Δρομολογίων και Χρήσης Φορταμαξών
• Σύνταξη Ημερήσιων Αναφορών χρήσης όλου του Τρ.Υλ. (αναλυτικά συνθέσεις, μονάδες, βλάβες, Τρχλμ, μεγέθη κατανάλωσης, καύσιμα κλπ)
• Απομάστευση δεδομένων Μονάδων Τρ. Υλ.
• Τακτικός έλεγχος στοιχείων Απομάστευσης (Ταχύτητας Συρμών - Υπερβάσεις κλπ)
• Ημερήσια Διαπραγμάτευση με ΟΣΕ/ΔΙΜΗΧ επί Τεχνικών Θεμάτων
• Διασφάλιση ύπαρξης καυσίμων, έλεγχος εφοδιασμού Κινητήριου Τροχαίου Υλικού.
• Οργάνωση ημερήσιων ανεφοδιασμών Τρ. Υλ.
• Καταγραφή παράδοσης Καυσίμων προς Τρίτους (ΟΣΕ, Αυτοκίνητα ΤΡΑΙΝΟΣΕ κλπ)
• Καθορισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων και έλεγχος μεγεθών κατανάλωσής τους.
• Παρακολούθηση συμβάσεων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων για την διεξαγωγή των δρομολογίων.
• Επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς για την καταγραφή των καταναλωθέντων καυσίμων με το πέρας των δρομολόγιων.

6.1.2.1. Τμήμα Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

• Ευθύνη για την ασφαλή κίνηση του τροχαίου υλικού στα αμαξοστάσια και μηχανοστάσια.
• Μέριμνα για τη διατήρηση της καλής κατάστασης και της καθαριότητας του τροχαίου υλικού.
• Παρακολούθηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας συντήρησης του τροχαίου υλικού από το διαχειριστή υποδομής.
• Συντονισμός Συντήρησης (ΥΟΣΤΥ)
• Παράδοση-Παραλαβή όλων των Συντηρημένων Μονάδων Τρ. Υλ.
• Διαχείριση του διατιθέμενου Τροχαίου Υλικού στο Μηχανοστάσιο
• Σύνταξη Ημερήσιων Αναφορών χρήσης όλου του Τρ.Υλ. (αναλυτικά συνθέσεις, μονάδες, βλάβες, Τρχλμ, μεγέθη κατανάλωσης, καύσιμα κλπ)
• Απομάστευση δεδομένων Μονάδων Τρ. Υλ.
• Τακτικός έλεγχος στοιχείων Απομάστευσης (Ταχύτητας Συρμών - Υπερβάσεις κλπ)
• Ημερήσια Διαπραγματευση με ΟΣΕ/ΔΙΜΗΧ επί Τεχνικών Θεμάτων
• Διασφάλιση ύπαρξης καυσίμων, έλεγχος, εφοδιασμού Κινητήριου Τροχαίου Υλικού.
• Οργάνωση ημερήσιων ανεφοδιασμών Τρ. Υλ.
• Καταγραφή παράδοσης Καυσίμων προς Τρίτους (ΟΣΕ, Αυτοκίνητα ΤΡΑΙΝΟΣΕ κλπ)
• Καθορισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων και έλεγχος μεγεθών κατανάλωσής τους.
• Παρακολούθηση συμβάσεων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα προμηθειών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων καυσίμων για την διεξαγωγή των δρομολογίων.
• Επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς για την καταγραφή των καταναλωθέντων καυσίμων με το πέρας των δρομολόγιων.

6.1.2.2. Τμήμα Εμπορευματικού Τροχαίου Υλικού Θεσσαλονίκης
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εμπορευματικού Τροχαίου Υλικού Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:
• Προγραμματισμός Δρομολογίων και Χρήσης Φορταμαξών
• Οργάνωση Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Φορταμαξών
• Παρακολούθηση χρήσης Φορταμαξών ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Ξένων Δικτύων και διαχείριση Τελών RIV
• Σύνταξη Ημερήσιων Αναφορών χρήσης όλου του Εμπορευματικού Τρ.Υλ. (αναλυτικά συνθέσεις, μονάδες, βλάβες, Τρχλμ, ΤονοΧλμ κλπ)

6.2 Διεύθυνση Προσωπικού Κίνησης και Υποστήριξης Αμαξοστοιχιών
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού Κίνησης και Υποστήριξης είναι οι εξής:
• Ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος δρομολογίων σχετικά με την παροχή του απαιτούμενου προσωπικού έλξης και αμαξοστοιχιών.
• Μέριμνα για την παροχή έγκυρων και ορθών στοιχείων για τον προγραμματισμό δρομολογίων στα αρμόδια τμήματα.
• Έλεγχος της ορθής υλοποίησης του προγραμματισμού βαρδιών.
• Διασφάλιση επαρκούς στελέχωσης του τμήματος έλεγχου κίνησης σε συνεργασία με το διαχειριστή υποδομής .
• Κατάρτιση προδιαγραφών και έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού έλξης και αμαξοστοιχιών.
• Συνεργασία με το τμήμα μεταφοράς επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών .
• Υποβολή αιτήματος κατανομής χωρητικότητας και πίνακα δρομολογίων στο διαχειριστή υποδομής.
• Παρακολούθηση συμβάσεων με το διαχειριστή υποδομής.
• Ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος δρομολογίων απλών και συνδυασμένων μεταφορών .
• Σχεδιασμός και εισήγηση μέτρων αποκατάστασης της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών και επαναδρομολόγησης αμαξοστοιχιών και οδικών μέσων.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες και Γραφεία:
6.2.1 Υπηρεσία Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας
6.2.1.1 Γραφείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (κλιμάκιο Λιανοκλαδίου και κλιμάκιο Κορίνθου)
6.2.1.2 Γραφείο Πάτρας (κλιμάκιο Πύργου και κλιμάκιο Διακοφτού)
6.2.2 Υπηρεσία Βόρειας Ελλάδας
6.2.2.1 Γραφείο Θεσσαλονίκης
6.2.2.2 Γραφείο Λάρισας (κλιμάκιο Βόλου)
6.2.2.3 Γραφείο Αλεξανδρούπολης (κλιμάκιο Δράμας)
6.2.3. Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης διαχείρισης προσωπικού
6.2.4 Γραφείο Κεντρικής Μισθοδοσίας, ελέγχου Φύλλων Πορείας των αμαξοστοιχιών και τήρησης στατιστικών στοιχείων.
6.2.5 Ομάδα Ειδικών Ελέγχων

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
6.2.1 Υπηρεσία Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας
• Οργάνωση των Γραφείων και των κλιμακίων δικαιοδοσίας τους
• Σωστή τήρηση του εγκεκριμένου κυκλώματος εργασίας.
• Παρακολούθηση για τη κάλυψη με προσωπικό, των αμαξοστοιχιών που δίνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα κυκλοφορίας.
• Διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του γραφείου και χειρισμός των θεμάτων διοικητικής του προσωπικού.
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης οργάνωσης και δομής της Διεύθυνσης.
• Συμμέτοχη στην εκπόνηση κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού και παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης τους.
• Επεξήγηση στο προσωπικό των κανονισμών, υπηρεσιακών διαταγών κλπ
• Καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού, έλεγχος συμπεριφοράς και εμφανίσεως αυτών.
• Άσκηση διαχειριστικών ελέγχων των Γραφείων.

6.2.1.1. Γραφείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη (κλιμάκιο Λιανοκλαδίου και κλιμάκιο Κορίνθου)
• Κάλυψη των αμαξοστοιχιών (επιβατικών και εμπορευματικών όπου απαιτείται)
• Διεξαγωγή ελέγχου εισιτηρίων
• Άμεση συμβολή στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επιβατών
• Παρακολούθηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
• Παραλαβή των εισπράξεων των Ελεγκτών, καθημερινή κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και τήρηση λογιστικών εγγραφών.
• Συμμετοχή στην εκτέλεση ειδικών διασταυρώσεων, ειδικών ακολουθήσεων, διαχείριση συμβάντων κλπ

6.2.1.2. Γραφείο Πάτρας (κλιμάκιο Πύργου και κλιμάκιο Διακοφτού)
• Κάλυψη των αμαξοστοιχιών (επιβατικών και εμπορευματικών όπου απαιτείται)
• Διεξαγωγή ελέγχου εισιτηρίων
• Άμεση συμβολή στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επιβατών
• Παρακολούθηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
• Παραλαβή των εισπράξεων των Ελεγκτών, καθημερινή κατάθεση των ποσών αυτών
σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και τήρηση λογιστικών εγγραφών.
• Συμμετοχή στην εκτέλεση ειδικών διασταυρώσεων, ειδικών ακολουθήσεων, διαχείριση συμβάντων κλπ

6.2.2. Υπηρεσία Βόρειας Ελλάδας
• Οργάνωση των Γραφείων και των κλιμακίων δικαιοδοσίας τους
• Σωστή τήρηση του εγκεκριμένου κυκλώματος εργασίας.
• Παρακολούθηση για τη κάλυψη με προσωπικό, των αμαξοστοιχιών που δίνονται στο
ημερήσιο πρόγραμμα κυκλοφορίας.
• Διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του γραφείου και χειρισμός των
θεμάτων διοικητικής του προσωπικού.
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης οργάνωσης και δομής
της Διεύθυνσης.
• Συμμέτοχη στην εκπόνηση κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού και παρακολούθηση
της σωστής εκτέλεσης τους.
• Επεξήγηση στο προσωπικό των κανονισμών, υπηρεσιακών διαταγών κλπ
• Καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού, έλεγχος
συμπεριφοράς και εμφανίσεως αυτών.
• Άσκηση διαχειριστικών ελέγχων των Γραφείων.

6.2.2.1. Γραφείο Θεσσαλονίκης
• Κάλυψη των αμαξοστοιχιών (επιβατικών και εμπορευματικών όπου απαιτείται)
• Διεξαγωγή ελέγχου εισιτηρίων
• Άμεση συμβολή στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επιβατών
• Παρακολούθηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
• Παραλαβή των εισπράξεων των Ελεγκτών, καθημερινή κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και τήρηση λογιστικών εγγραφών.
• Συμμετοχή στην εκτέλεση ειδικών διασταυρώσεων, ειδικών ακολουθήσεων, διαχείριση συμβάντων κλπ


6.2.2.2. Γραφείο Λάρισας (κλιμάκιο Βόλου)
• Κάλυψη των αμαξοστοιχιών (επιβατικών και εμπορευματικών όπου απαιτείται)
• Διεξαγωγή ελέγχου εισιτηρίων
• Άμεση συμβολή στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επιβατών
• Παρακολούθηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
• Παραλαβή των εισπράξεων των Ελεγκτών, καθημερινή κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και τήρηση λογιστικών εγγραφών.
• Συμμετοχή στην εκτέλεση ειδικών διασταυρώσεων, ειδικών ακολουθήσεων, διαχείριση συμβάντων κλπ


6.2.2.3. Γραφείο Αλεξανδρούπολης (κλιμάκιο Δράμας)
• Κάλυψη των αμαξοστοιχιών (επιβατικών και εμπορευματικών όπου απαιτείται)
• Διεξαγωγή ελέγχου εισιτηρίων
• Άμεση συμβολή στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση των επιβατών
• Παρακολούθηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
• Παραλαβή των εισπράξεων των Ελεγκτών, καθημερινή κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και τήρηση λογιστικών εγγραφών.
• Συμμετοχή στην εκτέλεση ειδικών διασταυρώσεων, ειδικών ακολουθήσεων, διαχείριση συμβάντων κλπ

6.2.3 Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης διαχείρισης προσωπικού
• Διαχείριση του προσωπικού που απαιτείται για τη διεξαγωγή του επιβατικού και εμπορευματικού έργου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη κατανομή και την αριθμητική δύναμη των εδρών της.
• Εκπόνηση και σύνταξη κυκλωμάτων εργασίας μετά από προτάσεις των Υπηρεσιών της.
• Καθορισμός προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του κλάδου Κίνησης Αμαξοστοιχιών και τη παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών.
• Διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης, άλλα και όλου του προσωπικού που ανήκει σε αυτή.
• Λήψη όλων των εντολών της Εταιρείας, προώθηση αυτών στις Υπηρεσίες της και παρακολούθηση υλοποίησης τους.
• Σύνταξη πορισματικών εκθέσεων για συμβάντα που έγιναν στη περιοχή δικαιοδοσίας τους
• Κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των μονάδων της.
• Τήρηση αρχείου της Διεύθυνσης.

6.2.4. Γραφείο Κεντρικής Μισθοδοσίας, ελέγχου Φύλλων Πορείας των αμαξοστοιχιών και τήρησης στατιστικών στοιχείων.
• Προϋπολογίζει τα ποσά που προβλέπεται (σύμφωνα με το ισχύον κύκλωμα εργασίας) να δαπανήσει η Εταιρεία για την καταβολή του μισθού και των δευτερευουσών απολαβών που δικαιούται το προσωπικό του κλάδου όλου του δικτύου και κάνει όλες τις απαιτούμενες λογιστικές πράξεις.
• Ετοιμάζει τη μισθοδοσία κάθε μήνα
• Τηρεί αρχείο παραστατικών (φύλλα παρουσίας-εργασίας)
• Ελέγχει όλα τα Φύλλα Πορείας των αμαξοστοιχιών τα αρχειοθετούν
• Καταγράφει τις πληρότητες που παρατηρηθήκαν ανά αμαξοστοιχία και ημερομηνία
• Τηρεί στατιστικά στοιχεία απογραφών

6.2.5. Ομάδα Ειδικών Ελέγχων
• Κατόπιν εντολής της Διοίκησης διενεργεί και φέρει σε πέρας πρόσθετους ελέγχους σε σημεία που έχει έννομο συμφέρον η Εταιρεία.
• Αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου και προτείνει στην Υπηρεσία λύσεις και προτάσεις.
• Δύναται επίσης να διεξάγει αιφνιδιαστικό έλεγχο, αφού πρώτιστα ενημερώσει την Διοίκηση της Εταιρείας για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη του, όπως πχ παραβατική συμπεριφορά.

6.3. Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών είναι:
• Η εξασφάλιση των δρομολογίων που έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση Μεταφοράς τωνδρομολογίων που έχουν καθοριστεί από την Διεύθυνση Μεταφοράς
Εμπορευμάτων και τη Διεύθυνση Μεταφοράς Επιβατών με την
χρησιμοποίηση του προσωπικού κλάδου Έλξης, που απαιτείται, καθώς και η κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των υπηρεσιακών μονάδων της
• Η διακίνηση της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
• Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης
• Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες.
• Ο χειρισμός διοικητικών θεμάτων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διαταγές.
• Η συμβολή γενικά και παροχή στοιχείων προς την Υπηρεσία Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΥΠΣΕΑ,) για την κατάρτιση σχεδίων αρμοδιότητας της.
• Η μέριμνα για τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για την πρόοδο της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και για την υποβολή αυτών στην Υπηρεσία ΠΣΕΑ.
• Η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων προς την Υπηρεσία ΠΣΕΑ για τη χορήγηση ή άρση αναστολών κατάταξης εφέδρων, καθώς και για την εξουσιοδότηση ή άρση εξουσιοδότησης Προσωπικού, επιφορτισμένου με το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού αρμοδιότητας ΠΣΕΑ.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες και Γραφεία:
6.3.1. Υπηρεσία Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας
6.3.1.1 Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
6.3.1.1.1 Γραφείο Α.Ι. Ρέντη, (κλιμάκια Κιάτου, Πάτρας, Διακοπτού & Πύργου)
6.3.1.1.2 Γραφείο Λιανοκλαδίου
6.3.1.1.3 Γραφείο Λάρισσας (κλιμάκιο Βόλου)
6.3.2. Υπηρεσία Βόρειας Ελλάδας
6.3.2.1 Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
6.3.2.1.1 Γραφείο Θεσσαλονίκης (κλιμάκια Ειδομένης, Στρυμόνα & Κομάνου)
6.3.2.1.2 Κλιμάκιο Δράμας
6.3.2.1.3 Κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
6.3.1.Υπηρεσία Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης αρμοδιότητας της.
• Η μέριμνα εκπόνησης μελετών και ο προσδιορισμός της αναγκαίας δύναμης προσωπικού του κλάδου Έλξης, αρμοδιότητας της, καθώς επίσης και η διατύπωση γνώμης κατά τον προγραμματισμό των προσλήψεων.
• Ο καθορισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού Κλάδου Έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σχετικής Σύμβασης Εκπαίδευσης με τον Ο.Σ.Ε.
• Η οργάνωση των επί γραμμής Γραφείων και Κλιμακίων αρμοδιότητας της και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης πιο πάνω οργάνωσης.
• Η σύνταξη, μετά από προτάσεις των Τμημάτων διαχείρισης προσωπικού και των Γραφείων Έλξης, των κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής των.
• Η κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισμών αρμοδιότητας της.. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η οργάνωση των εξετάσεων αδειών οδήγησης του τροχαίου υλικού όπως προβλέπονται οπό την κείμενη νομοθεσία
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων ,σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες
• Η επεξήγηση στο προσωπικό αρμοδιότητας της, των κανονισμών, υπηρεσιακών διαταγών κ.λπ., η καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Γραφείων και Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως.
• Η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (έκτακτες αμαξοστοιχίες, ασθένειες προσωπικού κλπ.)
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Η τήρηση Μητρώου Μηχανοδηγών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού.

6.3.1.1.Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης αρμοδιότητας του
• Η εισήγηση για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού Κλάδου Έλξης αρμοδιότητας του, προς την Υπηρεσία
• Η σύνταξη, μετά από προτάσεις των Γραφείων Έλξης και των Κλιμακίων, των κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η οργάνωση των εξετάσεων οδήγησης του τροχαίου υλικού όπως προβλέπονται οπό την κείμενη νομοθεσία
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες
• Η επεξήγηση στο προσωπικό των κανονισμών, υπηρεσιακών διαταγών κ.λπ., η καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του.
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Γραφείων και Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως.
• Η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (έκτακτες αμαξοστοιχίες, ασθένειες προσωπικού κλπ.)
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.1.1.1. Γραφείο Α.Ι. Ρέντη, (κλιμάκια Κιάτου, Πάτρας, Διακοπτού & Πύργου)
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης.
• Η εφαρμογή των οδηγιών του Τμήματος διαχείρισης προσωπικού.
• Η οργάνωση των Κλιμακίων και η παρακολούθηση της πιο πάνω οργάνωσης. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας.
• Η εφαρμογή ,των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία και την Διεύθυνση κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής στα Κλιμάκια.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η τήρηση των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Γραφεία ‘Ελξης
• Η καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του..
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως, που υπάγονται σε αυτό.
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.1.1.2. Γραφείο Λιανοκλαδίου
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης.
• Η εφαρμογή των οδηγιών του Τμήματος διαχείρισης προσωπικού.
• Η οργάνωση των Κλιμακίων και η παρακολούθηση της πιο πάνω οργάνωσης. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας.
• Η εφαρμογή ,των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία και την Διεύθυνση κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής στα Κλιμάκια.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η τήρηση των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Γραφεία ‘Ελξης
• Η καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του..
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως, που υπάγονται σε αυτό.
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.1.1.3. Γραφείο Λάρισσας (κλιμάκιο Βόλου)
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης.
• Η εφαρμογή των οδηγιών του Τμήματος διαχείρισης προσωπικού.
• Η οργάνωση των Κλιμακίων και η παρακολούθηση της πιο πάνω οργάνωσης. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας.
• Η εφαρμογή ,των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία και την Διεύθυνση κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής στα Κλιμάκια.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η τήρηση των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Γραφεία ‘Ελξης
• Η καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του..
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως, που υπάγονται σε αυτό.
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.2. Υπηρεσία Βόρειας Ελλάδας
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης αρμοδιότητας της.
• Η μέριμνα εκπόνησης μελετών και ο προσδιορισμός της αναγκαίας δύναμης προσωπικού του κλάδου Έλξης, αρμοδιότητας της, καθώς επίσης και η διατύπωση γνώμης κατά τον προγραμματισμό των προσλήψεων.
• Ο καθορισμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού Κλάδου Έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους και η συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σχετικής Σύμβασης Εκπαίδευσης με τον Ο.Σ.Ε.
• Η οργάνωση των επί γραμμής Γραφείων και Κλιμακίων αρμοδιότητας της και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμοζόμενης πιο πάνω οργάνωσης.
• Η σύνταξη, μετά από προτάσεις των Τμημάτων διαχείρισης προσωπικού και των Γραφείων Έλξης, των κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής των.
• Η κατάρτιση των ετησίων προϋπολογισμών αρμοδιότητας της.. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η οργάνωση των εξετάσεων αδειών οδήγησης του τροχαίου υλικού όπως προβλέπονται οπό την κείμενη νομοθεσία
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων ,σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες
• Η επεξήγηση στο προσωπικό αρμοδιότητας της, των κανονισμών, υπηρεσιακών διαταγών κ.λπ., η καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Γραφείων και Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως.
• Η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (έκτακτες αμαξοστοιχίες, ασθένειες προσωπικού κλπ.)
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Η τήρηση Μητρώου Μηχανοδηγών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προσωπικού.

6.3.2.1. Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης αρμοδιότητας του
• Η εισήγηση για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού Κλάδου Έλξης αρμοδιότητας του, προς την Υπηρεσία
• Η σύνταξη, μετά από προτάσεις των Γραφείων Έλξης και των Κλιμακίων, των κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της χρησιμοποίησης των. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η παρακολούθηση της τήρησης των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλι-
κού.
• Η οργάνωση των εξετάσεων οδήγησης του τροχαίου υλικού όπως προβλέπονται οπό την κείμενη νομοθεσία
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες
• Η επεξήγηση στο προσωπικό των κανονισμών, υπηρεσιακών διαταγών κ.λπ., η καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του.
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Γραφείων και Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως.
• Η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (έκτακτες αμαξοστοιχίες, ασθένειες προσωπικού κλπ.)
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.2.1.1. Γραφείο Θεσσαλονίκης (κλιμάκια Ειδομένης, Στρυμόνα & Κομάνου)
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης.
• Η εφαρμογή των οδηγιών του Τμήματος διαχείρισης προσωπικού.
• Η οργάνωση των Κλιμακίων και η παρακολούθηση της πιο πάνω οργάνωσης. Προτάσεις για δημιουργία οικονομίας κλίμακας.
• Η εφαρμογή ,των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία και την Διεύθυνση κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής στα Κλιμάκια.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η τήρηση των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Ο έλεγχος των ταινιών ταχυμέτρων του Κινητηρίου Τροχαίου Υλικού.
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες και Γραφεία ‘Ελξης
• Η καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του..
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Ο έλεγχος και η άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των Κλιμακίων Προσωπικού Έλξεως, που υπάγονται σε αυτό.
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.2.1.2. Κλιμάκιο Δράμας
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης αρμοδιότητας του.
• Η εφαρμογή των οδηγιών του Τμήματος διαχείρισης προσωπικού
• Η εφαρμογή των κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης μετά την έγκριση από την Διεύθυνση.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η τήρηση των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες
• Η καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του.
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6.3.2.1.3. Κλιμάκιο Αλεξανδρούπολης
• Η χρησιμοποίηση του Προσωπικού κλάδου Έλξης αρμοδιότητας του.
• Η εφαρμογή των οδηγιών του Τμήματος διαχείρισης προσωπικού
• Η εφαρμογή των κυκλωμάτων εργασίας προσωπικού έλξης μετά την έγκριση από την Διεύθυνση.
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της τακτικής κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.
• Η τήρηση των Κανονισμών ασφάλειας της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών,
• Η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντων σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες
• Η καλή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού και ο έλεγχος της άψογης συμπεριφοράς και εμφάνισης του.
• Η διακίνηση αλληλογραφίας και ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού και Διοικητικής φύσεως.
• Η μέριμνα για την περιοδική ιατρική εξέταση του προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


6.4. Τμήμα Τεχνικής και Γενικής Υποστήριξης
• Συνεργασία με το διαχειριστή υποδομής για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού, επισκευών και συντήρησης σταθμών και υποστήριξη άρτιας λειτουργίας σταθμών.
• Διευθέτηση παντός τύπου θεμάτων που αφορούν στη μέριμνα του κλιματισμού, θέρμανσης, φωτισμού, βλάβες, μικρο-βλάβες, καθαριότητας και παντός τύπου επισκευές στους σταθμούς.
6.5. Υπηρεσία Οργάνωσης & Διαχείρισης Οδικών Μέσων
Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Οργάνωσης & Διαχείρισης Οδικών Μέσων είναι οι εξής:
• H διαχείριση των επί οδού κινουμένων τροχοφόρων οχημάτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ( Λεωφορεία, φορτηγά κ.τ.λ.), η ανάπτυξη και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων με αυτά.
• H μέριμνα για την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και η μελέτη, η εισήγηση επί του καθορισμού της εμπορικής πολιτικής στον τομέα του αυτοκινήτου και η εφαρμογή της και η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
• Συνεργασία με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις για υπηρεσίες συνδυασμένης επιβατικής και εμπορευματικής μεταφοράς.
• Παρακολούθηση των ανταγωνιστικών προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς (φορτηγών και λεωφορείων).
• Παρακολούθηση Οργανωτικής διάρθρωσης της Υ.Α. και διακίνηση της αλληλογραφίας των Τμημάτων της Υπηρεσίας.
• Χειρισμός θεμάτων και πειθαρχικός έλεγχος προσωπικού της Υπηρεσίας Αυτοκινήτων
κατά τις ισχύουσες κάθε φορά εντολές.
• Διαχείριση εκτάκτων χρηματικών προκαταβολών, για πληρωμές αυτοκινήτων.
• Μισθοδοσία προσωπικού κεντρικής υπηρεσίας και παρακολούθηση δευτερευουσών
απολαβών προσωπικού της Υ.Α.
• Διακίνηση αλληλογραφίας.
• Συμβολή γενικά και παροχή στοιχείων προς την Υπηρεσία ΠΣΕΑ για την κατάρτιση
σχεδίων αρμοδιότητάς του.
• Μέριμνα για την εφαρμογή των Κανόνων Ασφάλειας διαβαθμισμένου υλικού ΠΣΕΑ
μόνο στις Υπηρεσίες της Υ.Α.

Η Υπηρεσία Οργάνωσης & Διαχείρισης Οδικών Μέσων περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
6.5.1 Τμήμα Εμπορικό
6.5.2 Τμήμα Τεχνικό-Εφοδιασμού – Κόστους – Λογαριασμών
6.5.3 Αυτοκινητοστάσιο Αθηνών
6.5.4 Αυτοκινητοστάσιο Θεσσαλονίκης

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
6.5.1. Τμήμα Εμπορικό
• Μελέτη και εισήγηση επί της εμπορικής πολιτικής της Εταιρίας, στον τομέα των οδικών μεταφορών, καθώς και η μέριμνα της εφαρμογής σε συνεργασία με ΔΙΜΕΠ και Δ. Στρατηγικού Σχεδιασμού
• Αναζήτηση τρόπων και μεθόδων καλύτερης αξιοποίησης των αυτοκινήτων που διατίθενται και των παρεχομένων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και έκδοση σχετικών οδηγιών.
• Μελέτη, εισήγηση και μέριμνα έγκρισης σύναψης συμβάσεων με τρίτους, για θέματα Εμπορικής Εκμετάλλευσης Αυτοκινήτων (Πρακτορεύσεις εισιτηρίων, παροχή υπηρεσιών εστίασης, καθορισμός υπηρεσιακών χώρων και οχημάτων, μεταφορά επιβατών με αυτοκίνητα κ.λπ.)
• Μέριμνα για τη μίσθωση αυτοκινήτων για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.
• Κατάρτιση πινάκων των τιμολογίων και των δρομολογίων των διεθνών λεωφορειακών γραμμών.
• Διερεύνηση καταγγελιών προερχομένων από το επιβατικό κοινό κατά την εκτέλεση του μεταφορικού έργου, προκειμένου να ικανοποιηθούν τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων.
• Πέραν των ανωτέρω εργασιών, το Εμπορικό Τμήμα έχει την εποπτεία του Booking Θεσσαλονίκης του οποίου στην αρμοδιότητα είναι η έκδοση εισιτηρίων διεθνών λεωφορειακών γραμμών, η τήρηση καταστάσεων δρομολογίων και λοιπών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου.


6.5.2. Τμήμα Τεχνικό-Εφοδιασμού – Κόστους – Λογαριασμών

• Καθορισμός των αναγκαίων ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών.
• Μελέτη των τύπων των ανταλλακτικών, παρακολούθηση του εφοδιασμού των συγκροτημάτων με αυτά και μέριμνα προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
• Παρακολούθηση του εκτελούμενου από την Υπηρεσία Αυτοκινήτων έργου, έκδοση οδηγιών για την τήρηση και απεικόνιση των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων και μέριμνα για τη συγκέντρωσή τους.
• Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
• Έλεγχος των λογιαριασμών από εισπράξεις εισιτηρίων και αποσκευών.
• Παρακολούθηση του εφοδιασμού Booking, Σταθμών και Πρακτορείων με εισιτήρια.
• Τήρηση των διαφόρων λογαριασμών (εισπράξεις από μισθώματα, δαπάνες ειδικών εργασιών κ.λπ.).
• Τακτοποίηση των λογαριασμών τρίτων από εισιτήρια και αποσκευές και ενέργεια για την απόδοση των σχετικών δικαιωμάτων.
• Έλεγχος των λογαριασμών από εισιτήρια, αποσκευές και μικροδέματα από διεθνείς λεωφορειακές μεταφορές, σύνταξη των μηνιαίων λογαριασμών για την απόδοση των δικαιωμάτων των ελληνικών και ξένων φορέων και έλεγχος των συναφών λογαριασμών των ξένων φορέων, για την απόδοση στην Εταιρία των δικαιωμάτων της.
• Διενέργεια των αναγκαίων εκτάκτων διαχειριστικών και ταμειακών ελέγχων των Σταθμών, Πρακτορείων, Αυτοκινήτων κ.λπ.
• Σύνταξη του Προϋπολογισμού σε ότι αφορά, αυτοκίνητα, υλικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μηχανήματα εγκαταστάσεων που πρόκειται να διατεθούν για χρήση στα Αυτοκινητοστάσια της Υ.Α.
• Σύνταξη των πεπραγμένων έτους, με απολογιστική αναφορά στο έργο που εκτελέστηκε από το Τεχνικό Τμήμα.
• Σύνταξη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού, για ασφάλιση των αυτοκινήτων.
• Παρακολούθηση και πληρωμή ασφαλίστρων και τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων καθώς και αποστολή τους στις έδρες των αυτοκινήτων. Περαίωση γενικά, διαδικασιών που άπτονται της ασφαλιστικής κάλυψης των αυτοκινήτων.
• Παρακολούθηση κόστους πληρωμής διοδίων.
• Εξωλογιστική κοστολόγηση δρομολογίων.
• Κατανομή των αυτοκινήτων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Εταιρίας.
• Παρακολούθηση των βλαβών και μέριμνα αντιμετώπισής τους.

6.5.3. Αυτοκινητοστάσιο Αθηνών
• Επιμέλεια της επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων.
• Περιοδική επιθεώρηση και έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας των αυτοκινήτων.
• Έλεγχος των αυτοκινήτων κατά την είσοδο και έξοδο από το Αυτοκινητοστάσιο.
• Σύνταξη πινάκων αναγκαίων υλικών κάθε είδους (καυσίμων λιπαντικών, ελαστικών, ανταλλακτικών κ.λπ.).
• Επιμέλεια του εφοδιασμού αυτοκινήτων με τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και της απογραφής και επιθεώρησής τους από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.
• Μέριμνα της τήρησης των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τήρηση μητρώου ζημιών και κοστολόγησή τους.
• Μέριμνα της περιοδικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιατρικής εξέτασης του προσωπικού του και έλεγχος της καλής συμπεριφοράς του.
• Διακίνηση της αλληλογραφίας και χειρισμός θεμάτων προσωπικού και διοικητικών κατά τις σχετικές διατάξεις.
• Εισήγηση για την κατάρτιση των κυκλωμάτων των Λεωφορείων και του αντίστοιχου προσωπικού οδηγών.
• Εφαρμογή των κυκλωμάτων που συντάχθηκαν από το τεχνικό τμήμα.
• Το Αυτοκινητοστάσιο Αθηνών έχει την εποπτεία και του Αυτοκινητοστασίου Πάτρας.

6.5.4. Αυτοκινητοστάσιο Θεσσαλονίκης
• Επιμέλεια της επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων.
• Περιοδική επιθεώρηση και έλεγχος της καλής κατάστασης και λειτουργίας των αυτοκινήτων.
• Έλεγχος των αυτοκινήτων κατά την είσοδο και έξοδο από το Αυτοκινητοστάσιο.
• Σύνταξη πινάκων αναγκαίων υλικών κάθε είδους (καυσίμων λιπαντικών, ελαστικών, ανταλλακτικών κ.λπ.).
• Επιμέλεια του εφοδιασμού αυτοκινήτων με τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και της απογραφής και επιθεώρησής τους από τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές.
• Μέριμνα της τήρησης των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τήρηση μητρώου ζημιών και κοστολόγησή τους.
• Μέριμνα της περιοδικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιατρικής εξέτασης του προσωπικού του και έλεγχος της καλής συμπεριφοράς του.
• Διακίνηση της αλληλογραφίας και χειρισμός θεμάτων προσωπικού και διοικητικών κατά τις σχετικές διατάξεις.
• Εισήγηση για την κατάρτιση των κυκλωμάτων των Λεωφορείων και του αντίστοιχου προσωπικού οδηγών.
• Εφαρμογή των κυκλωμάτων που συντάχθηκαν από το τεχνικό τμήμα.


7. Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού, Εμπορίας & Ανάπτυξης
Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Εμπορίας & Ανάπτυξης είναι οι εξής:
• Προβολή, προώθηση και εμπορία των υπηρεσιών της εταιρείας.
• Διασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και της άμεσης διαχείρισης παραπόνων.
• Σχεδιασμός στρατηγικής μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.
• Εκπόνηση μελετών και ερευνών αγοράς σχετικά με τις λειτουργίες, τις ανάγκες και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών .
• Υποστήριξη του έργου της Διοίκησης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής.
• Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες μονάδες.
• Σύναψη, διαχείριση και παρακολούθηση συνεργασιών με τρίτες επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού στον τομέα των μεταφορών και των υπηρεσιών τουριστικής πρακτόρευσης.
• Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση διαρθρώνεται περαιτέρω στις εξής Διευθύνσεις:
7.1. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
7.2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών
7.3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
7.4. Διεύθυνση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
7.1. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών είναι οι εξής:
• Υλοποίηση εμπορικής πολιτικής επιβατικών μεταφορών και παροχής υπηρεσιών τουριστικής πρακτόρευσης.
• Οργάνωση και διενέργεια πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω εκδοτηρίων, internet, τηλεφωνικού κέντρου κλπ.
• Μέριμνα για την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση παραπόνων.
• Συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανωτικές μονάδες για το σχεδιασμό τιμολογιακής πολιτικής των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Παρακολούθηση τάσεων και ανταγωνισμού της ελληνικής και διεθνούς αγοράς στον τομέα των επιβατικών μεταφορών και των υπηρεσιών τουριστικής πρακτόρευσης.
• Μέριμνα ορθής οργάνωσης και εκτέλεσης συνδυασμένων μεταφορών.
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη, οργάνωση, συντονισμός και εκτέλεση υπηρεσιών τουριστικής πρακτόρευσης, καθώς και σύναψη και παρακολούθηση σχετικών συνεργασιών .
• Εμπορική αξιοποίηση των μεταφορικών μέσων των επιβατικών μεταφορών.
• Εξασφάλιση της διακίνησης της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η τήρηση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου εισερχομένων /εξερχόμενων εγγράφων της Διεύθυνσης
• Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης και διοικητικών θεμάτων σε συνδυασμό με τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρίας
• Η κατάρτιση της μισθοδοσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες οδηγίες της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας της εταιρίας
• Η τήρηση αντιγράφων αρχείου εξερχόμενων εγγράφων της Διεύθυνσης κατά τμήμα

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα:
7.1.1. Υπηρεσία Τιμολογιακής Πολιτικής Επιβατικών Μεταφορών
7.1.2. Υπηρεσία Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών
7.1.3. Τμήμα Πρακτορεύσεων
7.1.4. Τμήμα Γενικού Τουρισμού

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:

7.1.1. Υπηρεσία Τιμολογιακής Πολιτικής Επιβατικών Μεταφορών
• Η μελέτη και κατάρτιση της επιβατικής τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας,
• Παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας του τομέα των επιβατικών μεταφορών σε επίπεδο Εθνικής Οικονομίας, σε συνδυασμό με την ανάλυση της δραστηριότητας των διαφόρων επιχειρήσεων του εν λόγω τομέα, καθώς και των μεθόδων και μέσων εκμετάλλευσης που αυτές χρησιμοποιούν.
• Αναζήτηση τρόπων και μεθόδων καλύτερης αξιοποίησης των σιδηροδρομικών μεταφορικών μέσων της εταιρίας και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης της απόδοσής τους με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι οποίες να επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία τιμολογιακής πολιτικής και προσαρμογή της στις απαιτήσεις της αγοράς.
• Η βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς, καθώς και η περιγραφή διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την ανταπόκριση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών σε πρότυπους δείκτες ποιότητας και ο έλεγχος της εφαρμογής τους σε συνεργασία με τις υπόλοιπες συναρμόδιες Διευθύνσεις.
• Η μελέτη των αναγκών του χρήστη των υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς, η έρευνα αγοράς στην κατεύθυνση αυτή και ο προσδιορισμός της αντίστοιχης ζήτησης, καθώς και η διενέργεια στατιστικών ερευνών, όπου αυτό απαιτείται για την καθιέρωση νέων προϊόντων ή την αναθεώρηση των υπαρχόντων
• Η μέριμνα για την εξασφάλιση μεγαλύτερου επιβατικού έργου και η λήψη τιμολογιακών μέτρων για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού
• Η μέριμνα εφαρμογής των ισχυόντων Κανονισμών και Τιμολογίων για τις εσωτερικές επιβατικές μεταφορές, η μέριμνα σύνταξης, έκδοσης και ερμηνείας των τιμολογιακών διατάξεων της εταιρίας, καθώς και η παρακολούθηση και οργάνωσή τους.
• Η μέριμνα εφαρμογής για τις διεθνείς επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών, των ισχυόντων Κανονισμών, των Τιμολογίων (περιλαμβανομένων και των διατάξεων για διεθνή τιμολογιακά προϊόντα), καθώς και η παρακολούθηση και οργάνωση της διεθνούς επιβατικής μεταφοράς.
• Η υποβολή προγραμμάτων δρομολογίων (τακτικά, έκτακτα), συνθέσεων αμαξοστοιχιών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της εταιρίας και σε συνδυασμό με την ισχύουσα Δήλωση Δικτύου.
• Η αντιμετώπιση ζητημάτων εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού, τα οποία προκύπτουν λόγω έκτακτων γεγονότων (απεργίες, διακοπή γραμμής κλπ.)
• Η μέριμνα οργάνωσης στρατιωτικών μεταφορών
• Η διατύπωση γνώμης κατά την κατάρτιση προγραμμάτων προμήθειας, κατασκευής και τροποποίησης μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές
• Ο καθορισμός των βασικών κριτηρίων αξιολόγησης συναφθεισών συμβάσεων, οι οποίες σχετίζονται με την επιβατική σιδηροδρομική μεταφορά
• Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού για την εκτέλεση συνδυασμένων μεταφορών ή την επέκταση του Δικτύου Πωλήσεων τίτλων μεταφοράς της εταιρίας
• Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και των στοιχείων κόστους της επιβατικής μεταφοράς σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις
• Η διατύπωση γνώμης σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με την ανάλυση και εξειδίκευση της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
• Ο σχεδιασμός των προς εκτύπωση τίτλων μεταφοράς, η κωδικοποίηση και η παροχή των οδηγιών στις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

7.1.2. Υπηρεσία Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών
• Η μέριμνα για την οργάνωση του Δικτύου Πωλήσεων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς και η συστηματική παρακολούθηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας του, η παρακολούθηση της καλής και ταχείας εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, η μέριμνα για την οργάνωση μεταφοράς σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις καθώς και η παρακολούθηση της ανταπόκρισης του προσωπικού πωλήσεων στα καθήκοντά του και ο έλεγχος της συμπεριφοράς του.
• Η μέριμνα για την οργάνωση του εφοδιασμού των σημείων πώλησης με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του σημείου πώλησης εξοπλισμό.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή της εμπορικοτιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας, η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών προς τα σημεία πώλησης για την υλοποίησή της και την καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα ελέγχου ποιότητας.
• Η εποπτεία της τήρησης των όρων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από την εταιρία με τρίτους και σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό (πώληση σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών κλπ.) σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης και τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
• Η μέριμνα για τη συγκέντρωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης στοιχείων απαραίτητων για τη διασφάλιση των συμφερόντων της εταιρίας σε περιπτώσεις απώλειας αντικειμένων των επιβατών, ζημιών, φθορών, ανωμαλιών κλπ.
• Ο διαχειριστικός έλεγχος των υπαγόμενων στη δικαιοδοσία της σημείων πώλησης.
• Η τακτική παρακολούθηση των υπαγόμενων στη δικαιοδοσία της σημείων πώλησης με στόχο την προώθηση των πωλήσεων.
• Η ανάπτυξη, εποπτεία και παρακολούθηση της δραστηριότητας του Γραφείου Γενικού Τουρισμού της εταιρίας, όπως αυτή ορίζεται από τον ΕΟΤ και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, καθώς και η μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση νέων Γραφείων Γενικού Τουρισμού της εταιρίας
• Η διαχείριση παραπόνων των πελατών καθώς και η ενημέρωση της πελατείας τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας, όσο και για τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τον επιβάτη
• Η παροχή πληροφοριών εξυπηρέτησης πελατών μέσω τηλεφωνικού Κέντρου
• Η μέριμνα καθορισμού όρων πρακτόρευσης εισιτηρίων, όρων παροχής ειδικών πρόσθετων υπηρεσιών προς την πελατεία, και η προώθησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Εφοδιασμού για διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Προμηθειών διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών σύναψης Συμβάσεων.
• Η μέριμνα έγκρισης συμβάσεων σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται διαγωνιστική διαδικασία σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις.
• Η μέριμνα διαβίβασης των απολεσθέντων από πλευράς επιβατών στις συναρμόδιες Διευθύνσεις για διεκπεραίωση ή εκποίησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο.
• Η μέριμνα διαχείρισης των προστίμων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.
• Η λήψη απόφασης επί ενστάσεων επιβατών για πρόστιμα που επιβλήθηκαν και θεωρούνται από αυτούς εσφαλμένα ή άδικα. Η δυνατότητα απόφασης θα προκύπτει μετά από εξουσιοδότηση της Διοίκησης και προτείνεται για λόγους ταχύτυητας να έχει σχετικά μόνιμο χαρακτήρα.
• Η διατύπωση γνώμης σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του προσωπικού των σημείων πώλησης
7.1.3 Τμήμα Πρακτορεύσεων
• Σύναψη συνεργασίας και διαχείριση εξωτερικών γραφείων πρακτόρευσης υπηρεσιών της εταιρείας.
• Υποστήριξη των γραφείων πρακτόρευσης στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας.
• Έλεγχος και εκκαθάριση των εσόδων της εταιρείας από τα γραφεία πρακτόρευσης.
7.1.4. Τμήμα Γενικού Τουρισμού
• Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων.
• Μεσολάβηση για την ενοικίαση καταλυμάτων, έκδοση εισιτηρίων λοιπών μεταφορικών μέσων κλπ.
• Γενικότερα, ασκεί τις αρμοδιότητες γραφείων γενικού τουρισμού όπως αυτές ορίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τους σχετικούς νόμους και διατάξεις όπως επικαιροποιούνται και ισχύουν.

7.2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών είναι οι εξής:
• Υλοποίηση εμπορικής πολιτικής εμπορευματικών μεταφορών.
• Κοστολόγηση υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών.
• Κατανομή εργασιών, οργάνωση και συντονισμός δύναμης Υπευθύνων Εξυπηρέτησης Πελατών (client managers) για τη διαχείριση και υποστήριξη πελατών εμπορευματικών μεταφορών.
• Μέριμνα για την εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση παραπόνων.
• Συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανωτικές μονάδες για το σχεδιασμό τιμολογιακής πολιτικής των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Παρακολούθηση τάσεων και ανταγωνισμού της ελληνικής και διεθνούς αγοράς στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
• Μέριμνα ορθής οργάνωσης και εκτέλεσης συνδυασμένων μεταφορών .
• Εμπορική αξιοποίηση των μεταφορικών μέσων των εμπορευματικών μεταφορών.
• Η μελέτη, ο καθορισμός και η εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών με τον σιδηρόδρομο
• Η διακίνηση της αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η τήρηση του πρωτοκόλλου εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων.
• Η τήρηση του αρχείου των εγγράφων (εξερχόμενων) της Διεύθυνσης.
• Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες.
• Ο χειρισμός διοικητικών θεμάτων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες.
• Η κατάρτιση της μισθοδοσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η συμβολή γενικά και η παροχή στοιχείων προς το Τμήμα ΠΣΕΑ για την κατάρτιση σχεδίων αρμοδιότητάς του.
• Η μέριμνα για τη σύνταξη περιοδικών εκθέσεων για την περίοδο της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και για την υποβολή αυτών στο Τμήμα ΠΣΕΑ.
• Η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων προς το Τμήμα ΠΣΕΑ για τη χορήγηση ή άρση αναστολών κατάταξης εφέδρων, καθώς και για την εξουσιοδότηση ή άρση εξουσιοδότησης προσωπικού, επιφορτισμένου με τον χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού αρμοδιότητας Τμήματος ΠΣΕΑ.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τις εξής Υπηρεσίες :
7.2.1 Υπηρεσία Εμπορευματικών Μεταφορών (ΥΕΜ)
7.2.2 Υπηρεσία Πωλήσεων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΥΠΩΛ)
7.2.3 Επιθεώρηση Εμπορικής Εκμετάλλευσης Αθηνών (ΕΕΜΕΚΑ) και Επιθεώρηση
Εμπορικής Εκμετάλλευσης Μακεδονίας – Θράκης (ΕΕΜΕΚΜΘ):
Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
Η Υπηρεσία Εμπορευματικών Μεταφορών (ΥΕΜ) περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
7.2.1.1 Τμήμα Τιμολογίων Εσωτερικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών
(ΤΤΙΜ)
7.2.1.2 Τμήμα Συμβάσεων Υποστήριξης Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΣΥΜΒ)
7.2.1.3 Τμήμα Διαμαρτυριών και Αποζημιώσεων Εμπορευματικών Μεταφορών
(ΤΔΑΕΜ)

7.2.1.1. Τμήμα Τιμολογίων Εσωτερικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΤΙΜ)
• Η παρακολούθηση της οικονομικής δραστηριότητας, σε όλους γενικά τους τομείς της Εθνικής Οικονομίας και ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
• Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των διαφόρων επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και των μέσων και μεθόδων εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται από αυτές.
• Η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρείας στον τομέα γενικά των εμπορευματικών μεταφορών, τόσο των εσωτερικών όσο και των διεθνών.
• Η μελέτη και η μέριμνα σύνταξης, έκδοσης, ερμηνείας και εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών μεταφοράς εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
• Η μελέτη και η σύμπραξη, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, στην εφαρμογή διεθνών κανονισμών μεταφοράς εμπορευμάτων σιδηροδρόμου.
• Η μελέτη και η μέριμνα σύνταξης, έκδοσης και ερμηνείας των εσωτερικών τιμολογίων σιδηροδρόμου και αυτοκινήτου.
• Η μελέτη, η μέριμνα σύνταξης, έκδοσης, ερμηνείας καθώς και εφαρμογής των διεθνών τιμολογίων και συμφωνιών εμπορευματικών μεταφορών.
• Ο χειρισμός θεμάτων, σχετικών με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε τιμολογιακές ενώσεις, η σύμπραξη στην κατάρτιση κοινών διεθνών τιμολογίων εμπορευματικών μεταφορών και η μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται.
• Η συνεργασία με άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών.
• Η σύναψη συμφωνιών με πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού για μεταφορές εμπορευμάτων, τόσο εσωτερικών όσο και διεθνών.
• Ο χειρισμός θεμάτων, που έχουν σχέση με τις εξαιρετικές μεταφορές εμπορευμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Εταιρείες.
• Η μελέτη και η επεξεργασία πρότασης επί του Προϋπολογισμού των εμπορευματικών μεταφορών σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η μελέτη και η επεξεργασία πρότασης επί των Πεπραγμένων των εμπορευματικών μεταφορών, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η προετοιμασία απαντήσεων για θέματα εμπορευματικών μεταφορών προς τη Βουλή, τα Υπουργεία κ.λπ. σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων.
• Η συμμετοχή σε ειδικές στατιστικές έρευνες, με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας.
• Η συμμετοχή, με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας, στη μελέτη του προσδιορισμού του κόστους εμπορευματικών μεταφορών και συνδυασμένων μεταφορών.
• Η μελέτη, η μέριμνα έγκρισης εφαρμογής συστήματος κεντρικής τιμολόγησης, η χορήγηση στην πελατεία αριθμού κεντρικής τιμολόγησης με την έκδοση σχετικών εγκυκλίων.
• Η μελέτη και η μέριμνα για την έκδοση πίνακα σταθμών που αποδέχονται μεταφορές εμπορευμάτων (DIUM).
• Η μελέτη και η επεξεργασία γενικά προτάσεων σχετικών με τις εμπορευματικές μεταφορές σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

7.2.1.2. Τμήμα Συμβάσεων Υποστήριξης Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΣΥΜΒ)
• Η μελέτη και η μέριμνα έγκρισης σύναψης συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους για θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης εμπορευματικών μεταφορών (πρακτορεύσεις για εμπορευματικές μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, καθαρισμοί, ενοικιάσεις, φύλαξη κ.λπ), καθώς και η έκδοση των αναγκαίων οδηγιών για την εκτέλεσή τους.
• Η μελέτη και η μέριμνα έγκρισης σύναψης συμβάσεων με τρίτους για την εκτύπωση φορτωτικών (εσωτερικών και διεθνών μεταφορών) και άλλων εντύπων όπως επίσης και για την προμήθεια σφραγίδων για την ασφαλή διακίνηση βαγονιών και εμπορευματοκιβωτίων.
• Ο καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης υφιστάμενων συμβάσεων, που έχουν σχέση με τη μεταφορά εμπορευμάτων.
• Ο χειρισμός θεμάτων μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
• Η μελέτη και η επεξεργασία Επενδυτικού Προγράμματος στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η μελέτη των αναγκών για σύναψη συμβάσεων με τρίτους, για χωροσυνδέσεις, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Εταιρείες.
• Η μελέτη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των αναγκών σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και μηχανήματα, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των εμπορευματικών μεταφορών και τη βελτίωση των παρεχόμενων στους πελάτες υπηρεσιών (πρότυποι δείκτες ποιότητας).
• Η μελέτη καθώς και η διατύπωση προτάσεων και αναγκών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, για την εξυπηρέτηση του τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, όπως επίσης η κατάθεσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία.

7.2.1.3. Τμήμα Διαμαρτυριών και Αποζημιώσεων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΔΑΕΜ)
• Η μελέτη, η επεξεργασία και η μέριμνα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων κανονισμών σε περιπτώσεις ατυχημάτων, απώλειας αντικειμένων, ζημιών, φθορών ή οποιωνδήποτε ανωμαλιών κατά τη σιδηροδρομική μεταφορά.
• Η έρευνα επί παραπόνων και διαμαρτυριών, αναφερομένων στην εκτέλεση συμβάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων και η εξέταση αιτήσεων αποζημιώσεων.
• Η μέριμνα για τη συγκέντρωση παντός στοιχείου, αναγκαίου για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας σε περιπτώσεις ατυχημάτων, απώλειας αντικειμένων, ζημιών, φθορών ή οποιωνδήποτε ανωμαλιών.
• Η παρακολούθηση των δικαστικών αγωγών κατά της Εταιρείας με σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, των ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.
• Οι ενέργειες προς την αρμόδια Υπηρεσία για την κατανομή στις ξένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των αποζημιώσεων, που έχουν καταβληθεί από την Εταιρεία σε πελάτες.
• Η έκδοση αποφάσεων για αποζημίωση πελατών (εκτός των αποφάσεων σε συνέχεια δικαστικών αγωγών) και η μέριμνα για το κλείσιμο των φακέλων των υποθέσεων.
• Η παροχή των αιτούμενων στοιχείων, σε ξένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις ατυχημάτων, απώλειας αντικειμένων, ζημιών, φθορών ή οποιωνδήποτε ανωμαλιών κατά τη σιδηροδρομική μεταφορά.
• Οι ενέργειες προς την αρμόδια Υπηρεσία για την αποδοχή της συμμετοχής της Εταιρείας σε κατανομή των αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί από τις ξένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Η Υπηρεσία Πωλήσεων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΥΠΩΛ) περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
7.2.2.1. Τμήμα Ανάπτυξης Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΑΝΕΜ)
7.2.2.2 Τμήμα Προώθησης Πωλήσεων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΠΩΛ)
7.2.2.3. Τμήμα Κεντρικής Τιμολόγησης Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΚΤ)

7.2.2.1. Τμήμα Ανάπτυξης Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΑΝΕΜ)
• Η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων καλύτερης αξιοποίησης των μεταφορικών μέσων, που διατίθενται για εμπορευματικές μεταφορές πλην αυτοκινήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.
• Η μελέτη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό για εμπορευματικές μεταφορές, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.
• Η μέριμνα για την αναζήτηση και εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου από την αγορά των εμπορευματικών μεταφορών.
• Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού άλλων επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων.
• Η έρευνα της αγοράς για τον προσδιορισμό των αναγκών του σύγχρονου χρήστη των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και η αναζήτηση τρόπων για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
• Η ανελλιπής παρακολούθηση της αποδόσεως της εμπορικής εκμετάλλευσης στο τμήμα της δικαιοδοσίας αυτής και η υποβολή προτάσεων προς λήψη παντός μέτρου για τη βελτίωση αυτής (τροποποίηση δρομολογίων, τιμολογίων κ.λπ.).
• Η παρακολούθηση της ροής των μεταφορών και η μελέτη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των ρευμάτων σιδηροδρομικής μεταφοράς.

7.2.2.2 Τμήμα Προώθησης Πωλήσεων Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΠΩΛ)
• Η μελέτη των αναγκών σε εμπορευματικές μεταφορές και η παροχή στοιχείων σε αρμόδιες Υπηρεσίες και Εταιρείες, για τον καθορισμό δρομολογίων.
• Η παρακολούθηση τελωνειακών θεμάτων και η επίλυση σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία.
• Η διατύπωση προτάσεων κατά την κατάρτιση προγραμμάτων προμήθειας, κατασκευής ή τροποποίησης μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε εμπορευματικές μεταφορές.
• Η έκδοση και η κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες περιορισμών κυκλοφορίας στο ελληνικό δίκτυο και η κοινοποίηση περιορισμών κυκλοφορίας ξένων δικτύων.
• Η κοινοποίηση αριθμών κεντρικής τιμολόγησης ξένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

7.2.2.3. Τμήμα Κεντρικής Τιμολόγησης Εμπορευματικών Μεταφορών (ΤΚΤ)
• Η τιμολόγηση εμπορευματικών μεταφορών για τις οποίες εφαρμόζεται σύστημα κεντρικής τιμολόγησης.
• Η ηλεκτρονική καταχώρηση σχετικών στοιχείων από τις φορτωτικές, στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα κεντρικής τιμολόγησης, που απαιτούνται για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
• Η κατάθεση προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος κεντρικής τιμολόγησης.
• Η διατύπωση, προς την αρμόδια Υπηρεσία, των αναγκών σε πληροφοριακές εφαρμογές ή και μηχανήματα για την εξυπηρέτηση της τιμολόγησης φορτωτικών, για τις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα κεντρικής τιμολόγησης.

7.2.3 Επιθεώρηση Εμπορικής Εκμετάλλευσης Αθηνών (ΕΕΜΕΚΑ) και Επιθεώρηση Εμπορικής Εκμετάλλευσης Μακεδονίας – Θράκης (ΕΕΜΕΚΜΘ):
• Η παρακολούθηση της ακριβούς τήρησης των δρομολογίων των μεταφορικών μέσων, της επωφελούς διανομής του τροχαίου υλικού, της καλής και ταχείας εξυπηρέτησης των μετά της Εταιρείας συναλλασσόμενων και η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων.
• Η προμελέτη των δρομολογίων των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και η πρόταση για έγκρισή τους.
• Η παροχή στοιχείων και απαιτήσεων σχετικών με την κατάρτιση των δρομολογίων.
• Η εποπτεία της τηρήσεως, εκ μέρους των συμβεβλημένων τρίτων με την Εταιρεία, των όρων των συμβάσεων παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών προς την πελατεία.
• Η μέριμνα εφαρμογής κανονισμών μεταφοράς εμπορευμάτων.
• Η παρακολούθηση των μαζικών μεταφορών και ειδικότερα των μεταφορών των εμπορευματοκιβωτίων.
• Η μέριμνα για την εκτέλεση συνδυασμένων μεταφορών.
• Η συστηματική παρακολούθηση της αποδόσεως της εκμετάλλευσης κατά Γραφείο Εμπορευμάτων, Σταθμό κ.λπ. ως και της δραστηριότητας των υπηρεσιακών οργάνων.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί εισπράξεως φόρων, δασμών ή πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων.
• Η μέριμνα για την εφαρμογή των πάσης φύσεως διατάξεων νόμων, κανονισμών κ.λπ. και η εξέταση και επίλυση παντός ανακύπτοντος ζητήματος.
• Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Γραφείων Εμπορευμάτων με κάθε είδους εξοπλισμό.
• Η τακτική επιθεώρηση και κατάθεση προτάσεων στην αρμόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση των διαχειριστικών ελέγχων των υπαγομένων στη δικαιοδοσία της Γραφείων Εμπορευμάτων.

7.2.3.1. Γραφεία Εμπορευμάτων – Εξωτερικές Υπηρεσίες
Οι αρμοδιότητες των Γραφείων Εμπορευμάτων – Εξωτερικών Υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά στην ΕΕΜΕΚΑ και ΕΕΜΕΚΜΘ είναι:
• Η παρακολούθηση της ακριβούς τήρησης των δρομολογίων των μεταφορικών μέσων, της επωφελούς διανομής του τροχαίου υλικού, της καλής και ταχείας εξυπηρέτησης των μετά της Εταιρείας συναλλασσόμενων και η λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων.
• Η τήρηση συνεχούς επαφής με τους πελάτες και τις Εταιρείες καθώς και η αναζήτηση και η προσέλκυση νέων πελατών όπως επίσης η ενημέρωσή τους επί των δρομολογίων, τιμολογίων κ.λπ.
• Η προμελέτη των δρομολογίων των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και η κατάθεση πρότασης προς την προϊστάμενη Επιθεώρηση Εμπορικής Εκμετάλλευσης.
• Η επιμέλεια διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς.
• Η αποστολή αρμοδίως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προθεσμίες, των φορτωτικών και άλλων εντύπων.
• Η επιμέλεια παραγγελίας αρμοδίως των απαιτούμενων για την εκτέλεση των εμπορευματικών μεταφορών, φορτωτικών και άλλων εντύπων καθώς και σφραγίδων ασφάλειας βαγονιών.
• Η επιμέλεια διενέργειας στρατιωτικών μεταφορών.
• Η εφαρμογή κανονισμών μεταφοράς εμπορευμάτων.
• Η εφαρμογή τιμολογίων εμπορευματικών μεταφορών.
• Η εφαρμογή συμφωνιών με πελάτες.
• Η παρακολούθηση της τήρησης, από τους συμβεβλημένους τρίτους με την Εταιρεία, των όρων των συμβάσεων παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών.
• Η υποβολή προτάσεων που θα αποβλέπουν στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών.
• Η εκτέλεση συνδυασμένων μεταφορών.
• Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των διαφόρων μεταφορικών και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής δικαιοδοσίας τους και η ενημέρωση της προϊστάμενης Επιθεώρησης Εμπορικής Εκμετάλλευσης.
• Ο έλεγχος των σφραγίδων ασφαλείας των βαγονιών κατά την παράδοσή τους στον πελάτη προς εκφόρτωση.
• Η σύνταξη πρωτοκόλλων διαπίστωσης σε περίπτωση διαπίστωσης ζημίας / απώλειας.
• Η συγκέντρωση και η ταχεία υποβολή αρμοδίως κάθε στοιχείου για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, σε περιπτώσεις ατυχημάτων, απώλειας αντικειμένων, ζημιών, φθορών ή οποιωνδήποτε ανωμαλιών κατά τη σιδηροδρομική μεταφορά.
• Η εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί εισπράξεως φόρων, δασμών ή πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων.
• Η εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με την απόδοση εισπράξεων.
• Η παρακολούθηση κατά την είσοδο – έξοδο των εμπορικών βαγονιών στα συνοριακά σημεία, ο έλεγχος σφραγίδων των εμπορικών βαγονιών κατά την παραλαβή – παράδοση των βαγονιών στα σύνορα, ο εφοδιασμός των βαγονιών με τις απαραίτητες πινακίδες κ.λπ.
• Η εξασφάλιση υπηρεσίας εμπορευματικών μεταφορών σε γειτονικούς σταθμούς όπου γίνεται δεκτή, μετά από σχετικό αίτημα πελάτη, η εκτέλεση της εμπορευματικής μεταφοράς.
• Η υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας στον τομέα της παρακολούθησης της διακίνησης των εμπορικών βαγονιών, με την καταχώρηση στοιχείων σχετικών με τη διακίνηση βαγονιών, την παραμονή ξένων βαγονιών στο ελληνικό δίκτυο όπως επίσης και την αποστολή αρμοδίως στοιχείων απαραίτητων για τον υπολογισμό τελών χρήσης τροχαίου υλικού.
• Η διανομή εμπορικών βαγονιών.
• Η κατάθεση αρμοδίως αναγκών σε πληροφοριακές εφαρμογές και μηχανήματα για την εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας.

7.3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι οι εξής:
• Συμβουλευτική υποστήριξη της Διοίκησης στα θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού .
• Κατάρτιση τριμηνιαίων απολιγισμών και διαμόρφωση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου
• Εκπόνηση μελετών σχετικά με τις λειτουργίες, τις ανάγκες και τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.
• Υλοποίηση ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών, ικανοποίησης πελατών και βέλτιστων πρακτικών της αγοράς σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών.
• Παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων του ανταγωνισμού και της εγχώριας & διεθνούς αγοράς σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών.
• Διαχείριση της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης και παρακολούθηση της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων έργων.
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας της εταιρείας.
• Διενέργεια στατιστικών αναλύσεων δεδομένων μεταφορικού έργου και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου και ενεργειών προώθησης και διαφήμισης (καθορισμός διαθέσιμου προϋπολογισμού, κατανομή προϋπολογισμού σε προϊόντα, προωθητικά μέσα, περιόδους, επιλογή διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ).
• Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου και ενεργειών εταιρικής και εσωτερικής επικοινωνίας.
• Διαχείριση θεμάτων εταιρικής ευθύνης.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης ΜΜΕ, σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρείας (παρακολούθηση δημοσιευμάτων και αναφορών, σύνταξη δελτίων τύπου, επικοινωνία με ΜΜΕ κλπ).
• Εκπροσώπηση της εταιρείας σε διεθνείς φορείς σχετικά με θέματα σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών.
• Τήρηση ειδικής βιβλιοθήκης και τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης
• Υποστήριξη της Διεύθυνσης στη διακίνηση αλληλογραφίας
• Διαχείριση εγγράφων της Διεύθυνσης
• Τήρηση αρχείου Διεύθυνσης
• Τήρηση Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης
• Επίλυση θεμάτων Διεύθυνσης (προμήθειες, διοικητικά θέματα προσωπικού, παρακολούθηση αδειών προσωπικού κ.λπ.)
• Υποστήριξη Τμημάτων κατά περίπτωση υπό τον συντονισμό του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω Υπηρεσίες και Τμήματα:
7.3.1. Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μελετών, Έργων & Ανάπτυξης Εφαρμογών
7.3.1.1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού
7.3.1.2.Τμήμα Μελετών & Έργων
7.3.1.3. Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών
7.3.2. Τμήμα Προώθησης & Διαφήμισης
7.3.3. Τμήμα Τύπου & Επικοινωνίας
7.3.4. Τμήμα Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων
7.3.5. Τμήμα Στατιστικής & Αναφορών

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω μονάδων αναλύονται ως εξής:
Η Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μελετών, Έργων & Ανάπτυξης Εφαρμογών που περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
7.3.1.1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μελετών & Ανάπτυξης Εφαρμογών
7.3.1.2 Τμήμα Μελετών και Έργων
7.3.1.3. Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών

7.3.1.1. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μελετών & Ανάπτυξης Εφαρμογών
• Προετοιμασία και παρακολούθηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου (Strategic & Business Plan) της εταιρείας.
• Κατάρτιση τριμηνιαίων απολογισμών του επιχειρησιακού σχεδίου και εισήγηση τους στη Διοίκηση της εταιρίας. Μέριμνα για τη βεβαίωση αυτών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέριμνα για υποβολή των εγκεκριμένων και των ελεγμένων απολογισμών στη Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.
• Σε περιπτώσεις αναγνώρισης αποκλίσεων στους τριμηνιαίους απολογισμούς άνω του 10% (στην ετήσια βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού), εισήγηση στη Διοίκηση της εταιρίας ενός Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο θα επαναφέρει την εκτέλεση του προϋπολογισμού στην αρχική του πρόβλεψη.
• Εκπόνηση μελετών και αναλύσεων για τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής.
• Αξιολόγηση των αναγκών ανασχεδιασμού οργανωτικής δομής και γραμμών αναφοράς.
• Υποστήριξη του έργου των λοιπών οργανωτικών μονάδων για την υλοποίηση του επιχειρησιακού και επενδυτικού σχεδίου .
• Συνεργασία και συντονισμός δραστηριοτήτων με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης

7.3.1.2 Τμήμα Μελετών και Έργων
• Παρακολούθηση αγοράς μεταφορών για εντοπισμό ευκαιριών και χαρτογράφησης ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και προετοιμασία παρουσιάσεων για ενημέρωση της Διοίκησης .
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών, καθώς και εκπόνηση μελετών βελτίωσής τους βάσει επιχειρησιακής στρατηγικής και επιχειρησιακών στόχων.
• Οργάνωση, εκτέλεση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών, κοινής γνώμης, ικανοποίησης πελατών και βέλτιστων πρακτικών.
• Διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή / και βελτίωσης της θέσης τους στην αγορά.
• Έρευνα χρηματοδοτικών προγραμμάτων, κατάρτιση προτάσεων
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων και δράσεων (συγχρηματοδοτούμενων και μη)
• Συνεργασία και συντονισμός δραστηριοτήτων με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης

7.3.1.3. Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών
• Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για την υποστήριξη της λειτουργίας της εταιρείας.
• Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση και την επιμέλεια της ιστοσελίδας.
• Συνεργασία και συντονισμός δραστηριοτήτων με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης

7.3.2. Τμήμα Προώθησης & Διαφήμισης
• Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου και ενεργειών προώθησης και διαφήμισης .
• Οργάνωση και υλοποίηση διαφημιστικής πολιτικής και λοιπών ενεργειών προώθησης των δραστηριοτήτων και του έργου της εταιρείας.
• Υποβολή προϋπολογισμού δαπανών προωθητικών ενεργειών και διαφημιστικής προβολής.
• Υποβολή προτάσεων επιλογής και προώθησης του κατάλληλου μηνύματος στις στοχευόμενες ομάδες κοινού.
• Ανάπτυξη εγχειριδίου εμπορικού σήματος και καθορισμός τρόπων χρήσης.
• Διαχείριση ενεργειών υλοποίησης εκδόσεων

7.3.3. Τμήμα Τύπου & Επικοινωνίας
• Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου εσωτερικής / εξωτερικής επικοινωνίας.
• Ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων με τα ΜΜΕ και τα ηλεκτρονικά μέσα.
• Διαχείριση θεμάτων και εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων με γνώμονα τη διασφάλιση, ενδυνάμωση και προστασία της εταιρικής ταυτότητας και φήμης.
• Διασφάλιση της διαρκούς, αξιόπιστης και έγκαιρης ροής πληροφοριών προς τους εκπροσώπους όλων των ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων τύπου
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση άρθρων, δημοσιευμάτων ή / και δηλώσεων, καθώς και ταξινόμηση υλικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και ενημέρωση της Διοίκησης.
• Διοργάνωση συμμετοχής της εταιρείας σε εγχώριες εκδηλώσεις.
• Εκτέλεση σχεδίου διαχείρισης εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε περιπτώσεις κρίσεων ή / και έκτακτων περιστατικών, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα όπως απαιτείται.

7.3.4. Τμήμα Εταιρικών & Διεθνών Σχέσεων
• Συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών μέσω συμμετοχής σε διεθνείς ενώσεις και οργανώσεις.
• Χειρισμός θεμάτων συμμετοχής της εταιρείας σε διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και επιτροπές (UIC, CER, CIT κ.λπ.)
• Διοργάνωση συμμετοχής της εταιρείας σε διεθνείς εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Τύπου & Επικοινωνίας
• Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με εταιρείες παρόχους σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών άλλων χωρών.
• Παρακολούθηση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών και της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σε θέματα διεθνών σχέσεων, ενημέρωση των αρμόδιων κατά περίπτωση οργανωτικών μονάδων.
• Παρακολούθηση κοινοτικής νομοθεσίας και διεθνών κανονισμών.
• Μέριμνα εφαρμογής διεθνών συμφωνιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.
• Συντονισμός μεταφραστικών εργασιών
• Διαχείριση Διεταιρικών Σχέσεων (με το Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής , τη ΡΑΣ, Διάφορα Υπουργεία κ.ά)
• Συμμετοχή στην χάραξη της εταιρικής επικοινωνίας σε συνεργασίας με το αρμόδιο τμήμα.
• Διαχείριση θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

7.3.5. Τμήμα Στατιστικής & Αναφορών
• Παραλαβή δεδομένων από όλες τις Διευθύνσεις και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, επεξεργασία και σύνταξη αναφορών
• Συντονισμός στατιστικών αναλύσεων δεδομένων μεταφορικού έργου και λοιπών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Παρακολούθηση δεικτών και αποτύπωση αποκλίσεων σε σχέση με τους στόχους
• Εκπόνηση μελετών και προβλέψεων με τη χρήση των στατιστικών στοιχείων της εταιρείας και άλλων πληροφοριών, καθώς και διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων.
• Αποστολή στατιστικών και επικοινωνία με Ανεξάρτητες Αρχές Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις.

7.4. Διεύθυνση Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι οι εξής:
• Παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και κάθε συνυφασμένης δραστηριότητας με την εφοδιαστική αλυσίδα όπως διακίνηση και παράδοση εμπορευμάτων, πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή μίσθωση και διατήρηση απαιτούμενων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
• Εφαρμογή της στρατηγικής και της πολιτικής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας, κόστους και αποτελεσματικότητας της διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων.
• Συντονισμός και αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών κατά τρόπο ασφαλή, έγκαιρο και αποτελεσματικό.
• Εισήγηση προτάσεων για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Παρακολούθηση συμβάσεων και εκπλήρωσης χρονοδιαγράμματος και συμβατικών υποχρεώσεων.
• Εποπτεία της ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων.
Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα:
7.4.1. Τμήμα Εμπορευματικών Κέντρων
7.4.2. Τμήμα Διαχείρισης Εμπορευματικών Μεταφορών Περιορισμένου Όγκου

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
7.4.1. Τμήμα Εμπορευματικών Κέντρων
• Σχεδιασμός και οργάνωση λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων.
• Εποπτεία της λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων.
• Διαχείριση θεμάτων διανομών.
• Διαχείριση θεμάτων δελτιοθήκης.
7.4.2. Τμήμα Διαχείρισης Εμπορευματικών Μεταφορών Περιορισμένου Όγκου
• Σχεδιασμός διαδικασιών μεταφοράς και διαχείρισης πελατών εμπορευμάτων περιορισμένου όγκου (π.χ. δέματα, οικοσκευές κλπ).
• Επικοινωνία και διαχείριση πελατών .
• Διαχείριση διαδικασίας μεταφοράς των εμπορευμάτων .
• Μέριμνα για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων.

8.Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής:
• Κατάρτιση και εκτέλεση Σχεδίου Ελέγχων βάσει των προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών διενέργειας εσωτερικού ελέγχου.
• Διενέργεια έκτακτων ελέγχων όποτε απαιτείται κατόπιν απόφασης της Διοίκησης,
• Διασφάλιση τήρησης και εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών και διαδικασιών και υποβολή προτάσεων βελτίωσής τους.
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας υφιστάμενων σημείων ελέγχου και εντοπισμός τυχόν παρεκκλίσεων.
• Εκπόνηση αναφορών και σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.
• Συνεχής παρακολούθηση της Εταιρείας και της τήρησης του ΚΕΟΛ, της νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρεία και την εφαρμογή του καταστατικού της.
• Η ΥΕΣΕ θα αναφέρεται απευθείας στη νεοσύστατη Επιτροπή Ελέγχου και θα καταρτίζει σε ετήσια βάση τα ελεγκτικά έργα τα οποία θα εγκρίνονται και θα παρακολουθούνται από την Επιτροπή Ελέγχου.
• Τα μέλη της ΥΕΣΕ θα λειτουργούν σαν ομάδα, δηλαδή ενδέχεται να εργάζονται από κοινού σε ένα ελεγκτικό έργο, ανάλογα με το μέγεθος του έργου.
• Η στελέχωση της ΥΕΣΕ θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές.
• Ο έλεγχος λοιπών λειτουργιών αφορά σε σχεδιαζόμενους ελέγχους πέραν των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών όπως ενδεικτικά σε ελέγχους μισθοδοσίας, προμηθειών κλπ.
• Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3429/2005, στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα και σε όργανα της Εταιρείας, και είναι ανεξάρτητοι από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
• Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
• Οι απασχολούμενοι στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να εφαρμόζουν και να υπερασπίζονται τις αρχές τις ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και της επάρκειας.
• Σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις και τα ασυμβίβαστα, τις αναλυτικές αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών αυτά προκύπτουν αναλυτικά από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

9. Διεύθυνση Ασφάλειας Μεταφορών & Διαχείρισης Κρίσεων
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών & Διαχείρισης Κρίσεων είναι οι εξής:
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικής και διαδικασιών ασφάλειας μεταφορών και διαχείρισης κρίσεων.
• Έλεγχος πληρότητας και συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας με την κείμενη νομοθεσία περί διαδικασίας πιστοποίησης ασφάλειας σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.
• Συντονισμός ομάδας αμέσου δράσης διαχείρισης κρίσεων και περιστατικών .
• Εποπτεία ερευνών και πορισμάτων διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων.
• Συνεργασία και επικοινωνία με την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών (Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών του ΥΥΜΔ).
• Παρακολούθηση δεικτών αποδοτικότητας της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας .
• Κατάρτιση προδιαγραφών και έγκριση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας.
• Διαχείριση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας και υγειονομικής μέριμνας, καθώς και διενέργεια υγειονομικών ελέγχων .

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:
9.1. Τμήμα Σχεδιασμού Διαδικασιών Ασφάλειας & Διαχείρισης Κρίσεων
9.2. Τμήμα Μεταφορών Επικίνδυνων & Πολύτιμων Υλικών
9.3. Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
9.1.Τμήμα Σχεδιασμού Διαδικασιών Ασφάλειας & Διαχείρισης Κρίσεων
• Προετοιμασία, εφαρμογή και επικαιροποίηση της πολιτικής και των διαδικασιών βάσει διεθνών και εσωτερικών κανονισμών ασφάλειας επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.
• Παρακολούθηση των εξελίξεων και αλλαγών στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με θέματα διαχείρισης ασφάλειας, εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή / και ελλείψεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και ενημέρωση της Διοίκησης.
• Ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας .
• Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και πειθαρχική αναφορά αποκλίσεων.
• Εποπτεία εφαρμογής των σχετικών κειμένων και διατάξεων για την Ασφάλεια της Κυκλοφορίας.
• Υλοποίηση των απαιτούμενων από τους εσωτερικούς ελέγχους αλλαγών.
• Καθορισμός ποιοτικών και ποσοτικών στόχων επίτευξης ασφάλειας.
• Προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης ασφαλείας προς την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρόμων.
• Προετοιμασία σχεδίου ενεργειών και σύνταξη οδηγιών διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων .
• Ανάλυση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και εισήγηση κατάλληλων μέτρων ελέγχου και μεθόδων αντιμετώπισής τους.
• Οργάνωση του μηχανισμού λήψης και αξιολόγησης πληροφοριών για συμβάντα επί γραμμής
• Συντονισμός έργου των ομάδων αντιμετώπισης κρίσεων ή/και εκτάκτων περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.
• Συγκέντρωση των στοιχείων που αναφέρονται σε ατυχήματα, συμβάντα, επικίνδυνες καταστάσεις και ανάλυση αυτών.
• Διαχείριση εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας θεμάτων διαχείρισης κρίσεων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα.
• Ενημέρωση των λοιπών οργανωτικών μονάδων σε περιπτώσεις εκδήλωσης κρίσης ή/και περιστατικών.
• Συνεργασία με τα Τμήματα Επιβατικών και Εμπορευματικών Μεταφορών για ατυχήματα και συμβάντα και υποβολή αιτημάτων για διερεύνηση των αιτιών /συνθηκών πρόκλησής τους.
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη σχεδίων δράσης επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan – BCP).

9.2.Τμήμα Μεταφορών Επικίνδυνων & Πολύτιμων Υλικών
• Διαχείριση και επιμέλεια μεταφοράς επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών και αγαθών .
• Σχεδιασμός διαδικασίας μεταφοράς επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών βάσει κείμενης νομοθεσίας.
• Μελέτη και εξεύρεση μεταφορικών μέσων για την κάλυψη παντός τύπου ανάγκης μεταφοράς επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών.
• Διασφάλιση επιπέδου ποιότητας των υλικών / μέσων που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων και πολύτιμων υλικών και αγαθών.
• Επιμέλεια και μέριμνα ύπαρξης των απαιτούμενων εγγράφων και εξοπλισμού ασφαλείας των μεταφορικών μέσων.
9.3. Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας
• Προετοιμασία εσωτερικών κανονισμών και προτύπων υγιεινής και ασφάλειας.
• Διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
• Έκδοση και προώθηση εκθέσεων / αναφορών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων στη Διοίκηση.
• Εισήγηση μέτρων για την διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων και την προστασία από επιβλαβείς παράγοντες.
• Έλεγχος καταγραφής τυχόν συμβάντων / ατυχημάτων κατά την εργασία και διενέργεια αξιολογήσεων και έκδοσης στατιστικών αποτελεσμάτων.
• Έλεγχος και καταγραφή των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται σε συνέχεια κάποιου ατυχήματος /συμβάντος.
• Εκπαίδευση, ενημέρωση και υποστήριξη των εργαζομένων.

10. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
• Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η περιφρούρηση των συμφερόντων της Εταιρείας, ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής,
• Η γνωμοδότηση για νομικά ζητή¬ματα ή ερωτήματα που τίθενται από τη Διοίκηση ή/και τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας,
• Η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης της Εταιρείας που χρειάζεται δικηγο¬ρική συμπαράσταση,
• Η συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας για την, από νομική άποψη, επεξεργασία των κάθε είδους Κα¬νονισμών, των Διακηρύξεων και των Εγκυκλίων, που ερμηνεύουν τους νόμους, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις κλπ, που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας,
• Ο νομικός έλεγχος και θεώρηση, για τη νομική διατύπωση, των συμβάσεων της Εταιρείας με τρίτους,
• Η παροχή, εν γένει, νομικών συμβουλών προς τη Διοίκησης και τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας,
• Η μέριμνα για την περιφρούρηση και υπεράσπιση των δικαιωμά¬των και συμφερόντων της Εταιρείας, καθώς και η επιμέλεια της συ¬γκέντρωσης των σχετικών αναγκαίων στοιχείων,
• Η διεξαγωγή των δικών της Εταιρείας, ο δικαστικός χειρισμός κάθε διαφοράς μεταξύ Εταιρείας και τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία,
• Η μελέτη των θεμάτων προσωπικού που τίθενται υπόψη της, και η αντιμετώπιση αυτών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
• Η ενημέρωση των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας επί των διατάξεων της νομοθεσίας και της νομολογίας των δικαστηρίων που ενδιαφέρουν την Εταιρεία, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών,
• Η, σε συνεργασία με την, κατά περίπτωση, αρμόδια οργανωτική μονάδα, σύνταξη και διατύπωση των σχεδίων Κανονιστικών Πράξεων, Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στην Εταιρεία,
• Η μελέτη πάσης φύσης νομικών θεμάτων που ζητούνται από τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, και η παροχή σ΄ αυτές των απαραίτητων στοιχείων,
• Ο συντονισμός και εποπτεία της προετοιμασίας των συνεδριάσεων, ο έλεγχος και θεώρηση από νομική άποψη των εισηγήσεων, καθώς και των πρακτικών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, η σύνταξη και επεξεργασία απαιτούμενων τροποποιήσεων και κωδικοποιήσεων του καταστατικού και εν γένει τήρηση των προβλεπομένων στον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας,
• Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του αρχείου (εγγράφων, νομολογίας, κλπ) και της βι¬βλιοθήκης της Διεύθυνσης,
• Η μέριμνα της παραλαβής των κοινοποιούμενων δικογράφων, εξωδίκων κλπ., και της υπογραφής των επιδοτηρίων από το Διευθυντή - Νομικό Σύμβουλο ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης.
• Τηρεί το αρχείο αλληλογραφίας, νομολογίας, εγγράφων νομιμοποίησης της Εταιρείας και τη βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης.
• Επεξεργάζεται κείμενα αλληλογραφίας της Διεύθυνσης προς λοιπές οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας ή/και τρίτους.
• Τηρεί αρχείο εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων – πάσης φύσεως και αντικειμένου - της Εταιρείας, το οποίο επικαιροποιεί με κάθε (δικαστική) εξέλιξη ανά υπόθεση.
• Επιμελείται των επιδόσεων με δικαστικό επιμελητή δικογράφων –παραλαμβάνει και αποστέλλει προς επίδοση - από και προς την Εταιρεία.
• Επιμελείται της διακίνησης της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
• Χειρίζεται τα τρέχοντα θέματα προσωπικού και διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές κανονιστικές διατάξεις, εγκυκλίους, κλπ.
• Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες της Εταιρείας για θέματα υλικοτεχνικής προμήθειας και υποστήριξης της Διεύθυνσης.

Η Διεύθυνση περιλαμβάνει:
10.1.Τη Νομική Υπηρεσία Αθηνών
10.2. Τη Νομική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Μονάδων αναλύονται ως εξής:
10.1. Νομική Υπηρεσία Αθηνών:
Αρμοδιότητες επί Συμβάσεων και Εταιρικών Θεμάτων
• Θεωρεί, για τη νομική διατύπωση, τις κάθε είδους συμβάσεις, που συντάσσονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου.
• Ερμηνεύει και γνωμοδοτεί επί παντός θέματος που αφορά σε συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων.
• Διεξάγει κάθε είδους, αστικές ή ποινικές δίκες, για λογαριασμό της Εταιρείας, με υποθέσεις σχετικές με διαφορές του δικαίου, όπως αυτό προσδιορίζεται ενδεικτικά στην προηγούμενη παράγραφο ή διαφορές που αναφύονται, σχετικές με την ερμηνεία ή εφαρμογή συμβάσεων που συνάπτονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας ή διοικητικές διαφορές ουσίας ή ακυρωτικής διαδικασίας, δικαιοδοσίας διοικητικών δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
• Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή ερωτημάτων που τίθενται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις ή τη Διοίκηση και παρέχει νομικές συμβουλές ή οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση κάθε νομικού θέματος που αφορά στις προμήθειες, συμβάσεις δανείων, έργων ή μελετών αυτών, ή στις διακηρύξεις, δημοπρατήσεις ή αναθέσεις αυτών.
• Επεξεργάζεται, από νομικής απόψεως ως προς την ορθότητα και βασιμότητα των, αναφερομένων σ’ αυτές, διατάξεων νόμου, τις εισηγήσεις που αφορούν σε θέματα συμβάσεων, διακηρύξεων, και λοιπών θεμάτων που αφορούν σε συμβάσεις, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
• Συντονίζει συνδράμει και ελέγχει τις ενέργειες των δικηγόρων της επαρχίας και διεξάγει σε συνεργασία με αυτούς, τις δίκες ενώπιον των, εκτός Αθηνών, δικαστηρίων, για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.
• Συντονίζει και εποπτεύει την προετοιμασία των συνεδριάσεων και τη σύνταξη και επεξεργασία, καθώς και ελέγχει από νομική άποψη τις εισηγήσεις καθώς και τα πρακτικά και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης, απαιτούμενες τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις του καταστατικού και εν γένει τήρηση των προβλεπομένων στον κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Εταιρείας.
• Αναζητεί, παρακολουθεί, καταγράφει και ερμηνεύει κατά περίπτωση τις θεωρητικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της ελληνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, επί των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στις υποθέσεις της Εταιρείας, ενημερώνει τις υπηρεσίες της με σχετικές οδηγίες, καθώς και όλους τους δικηγόρους της Εταιρείας, με το ανάλογο υλικό, με τη συνδρομή του Τμήματος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου, το οποίο επιμελείται της τήρησης του σχετικού αρχείου.
Αρμοδιότητες επί Εργασιακών Σχέσεων & Ρυθμιστικού Πλαισίου
• Επεξεργάζεται και ερμηνεύει κάθε κανονιστική διάταξη, σχετική με την εργατική ή κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία και επιλαμβάνεται κάθε νομικού θέματος που της τίθεται, εγγράφως, υπόψη και αφορά, εν γένει, στο προσωπικό της Εταιρείας.
• Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή ερωτημάτων εργατικού ή κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου που της θέτουν, εγγράφως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή η Διοίκηση, και παρέχει νομικές συμβουλές ή οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση κάθε νομικού θέματος, που ανακύπτει από τις εργασιακές συμβάσεις ή αφορά στις εργασιακές σχέσεις ή τα, κατά περίπτωση, συμβαίνοντα εργατικά ατυχήματα.
• Διεξάγει κάθε είδους, αστικές ποινικές ή δικαιοδοσίας διοικητικών δικαστηρίων, δίκες, για λογαριασμό της Εταιρείας, που αφορούν σε υποθέσεις σχετικές με διαφορές εργατικού ή κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου με το προσωπικό της ή Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή Ταμεία, όπως, ενδεικτικά, υποθέσεις σχετικές με διαφορές αμοιβών, προαγωγών, υπηρεσιακών μεταβολών γενικώς, συνταξιοδοτικών ασφαλιστικών, εργατικών ατυχημάτων, απεργιών ή στάσεων εργασίας ή σχετικές με την ερμηνεία ή εφαρμογή συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού ή συμβάσεων έργου σχετικού με τα παραπάνω κ.α.
• Επεξεργάζεται, από νομικής απόψεως ως προς την ορθότητα και βασιμότητα των, αναφερομένων σ’ αυτές, διατάξεων νόμου, τις εισηγήσεις που αφορούν σε εργασιακά θέματα ή θέματα ρυθμιστικού πλαισίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
• Συντονίζει συνδράμει και ελέγχει τις ενέργειες των δικηγόρων της επαρχίας και διεξάγει σε συνεργασία με αυτούς, τις δίκες ενώπιον των, εκτός Αθηνών, δικαστηρίων, για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.
• Αναζητεί, παρακολουθεί, καταγράφει και ερμηνεύει κατά περίπτωση τις θεωρητικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της ελληνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, επί των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στις υποθέσεις της Εταιρείας, ενημερώνει τις υπηρεσίες του με σχετικές οδηγίες, καθώς και όλους τους δικηγόρους της Εταιρείας, με το ανάλογο υλικό με τη συνδρομή του Τμήματος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου, το οποίο επιμελείται της τήρησης του σχετικού αρχείου.
Αρμοδιότητες επί Λοιπών Θεμάτων, Δικών & Ιδιοκτησίας
• Επεξεργάζεται και ερμηνεύει κάθε κανονιστική διάταξη σχετική με την νομοθεσία των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων ή τη νομοθεσία που διέπει και ρυθμίζει τις περιπτώσεις ατυχημάτων ή αποζημιώσεων ή αυτών που προκαλούνται από και κατά την κίνηση ή τη χρήση των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, γενικώς.
• Διεξάγει κάθε είδους, αστικές, ποινικές ή δικαιοδοσίας διοικητικών δικαστηρίων, δίκες, για λογαριασμό της Εταιρείας, με υποθέσεις σχετικές με διαφορές, ενδεικτικά, λόγω αποζημιώσεων ή ατυχημάτων από μεταφορές, κλοπής ή απώλειας εμπορευμάτων, αποζημιώσεων για βλάβες που υπέστησαν πρόσωπα ή πράγματα κατά τη διαδικασία της μεταφοράς τους ή τη μεταφορά τους με το σιδηρόδρομο ή τα αυτοκίνητα ή οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο της Εταιρείας ή διαφορές λόγω ατυχημάτων, που προκαλούνται σε βάρος της Εταιρείας, ή προκαλούνται σε βάρος οιουδήποτε τρίτου, λόγω της κίνησης ή χρήσης των μεταφορικών μέσων της Εταιρείας, κ.α.
• Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή ερωτημάτων που της θέτουν, εγγράφως, οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες ή η Διοίκηση και παρέχει νομικές συμβουλές ή οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση κάθε νομικού θέματος που αφορά στα ατυχήματα που προκαλούνται κατά τις μεταφορές, με τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, τις απώλειες ή τις κλοπές εμπορευμάτων, καθώς και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από την κίνηση ή λειτουργία των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία κ.α.
• Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή ερωτημάτων που της θέτουν, εγγράφως, οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες ή η Διοίκηση και παρέχει νομικές συμβουλές ή οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση κάθε νομικού θέματος που αφορά στους πάσης φύσεως φόρους και τέλη που βαρύνουν την Εταιρεία, στις σχέσεις της Εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες.
• Ελέγχει τις νομιμοποιήσεις νομικών ή φυσικών προσώπων που συμβάλλονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με την Εταιρεία, τους τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτων, συμβάλλει, με την παροχή νομικών συμβουλών, στις διαπραγματεύσεις για την αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση, παραχώρηση χρήσης κλπ κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας, θεωρεί, για την νομική διατύπωση, κάθε είδους συμβόλαια, συμβάσεις ή διακηρύξεις, που συντάσσονται από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας και συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας, και οιουδήποτε τρίτου και διεξάγει κάθε είδους δίκες που προκαλούνται από την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτών.
• Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ή ερωτημάτων που τίθενται από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες ή η Διοίκηση και παρέχει νομικές συμβουλές ή οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση κάθε νομικού θέματος που αφορά στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αξιοποίηση ή μη, της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, ή για την εν γένει ιδιοκτησία ή περιουσιακά στοιχεία αυτής.
• Συντονίζει, συνδράμει και ελέγχει τις ενέργειες των δικηγόρων της επαρχίας και διεξάγει σε συνεργασία με αυτούς, τις δίκες ενώπιον των, εκτός Αθηνών, δικαστηρίων, για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.
• Αναζητεί, παρακολουθεί, καταγράφει και ερμηνεύει κατά περίπτωση τις θεωρητικές, νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις της ελληνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας, επί των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στις υποθέσεις της Εταιρείας, ενημερώνει τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες με σχετικές οδηγίες, καθώς και όλους τους δικηγόρους της Εταιρείας, με το ανάλογο υλικό με τη συνδρομή του Τμήματος Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου, το οποίο επιμελείται της τήρησης του σχετικού αρχείου.

10.2. Νομική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
• Διεξάγει τις δίκες της Εταιρείας, ο δικαστικός χειρισμός κάθε διαφοράς μεταξύ Εταιρείας και τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία και υπερασπίζεται τα δικαιώματα και συμφέροντα της Εταιρείας, ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και κάθε Αρχής, επιμελούμενη για τη συλλογή των σχετικών στοιχείων και εγγράφων από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας.
• Συντονίζει, συνδράμει και ελέγχει τις ενέργειες των δικηγόρων στους οποίους ανατίθεται ο χειρισμός υποθέσεων στη Βόρεια Ελλάδα και διεξάγει σε συνεργασία με αυτούς, τις δίκες ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, για τα προαναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα.
• Παρέχει εν γένει νομική συνδρομή (όπως ερμηνεία διατάξεων νόμου, συμβατικών κειμένων, κλπ) επί θεμάτων που της τίθενται εγγράφως από τις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας που έχουν έδρα στη Θεσσαλονίκη.

11. Τμήμα Επιθεώρησης
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης είναι οι εξής:
• Κατάρτιση προγράμματος επιθεωρήσεων και μέριμνα υλοποίησής του.
• Διενέργεια και επιμέλεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, μεταξύ άλλων, σχετικά με την παρουσία προσωπικού έλξης στις αμαξοστοιχίες βάσει προγράμματος βαρδιών, ορθότητα εκτέλεσης καθηκόντων, ποιότητα καθαρισμού και συντήρησης συρμών κ.α.
• Συντονισμός και οργάνωση του έργου των ομάδων επιθεώρησης.
• Σύνταξη εκθέσεων / αναφορών επιθεώρησης, υποβολή προτάσεων βελτίωσης και ενημέρωση της Διοίκησης.
• Επιθεώρηση της καταγραφής ου συνόλου των εσόδων, δαπανών, προμηθευτών και πληρωμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Επιθεώρηση εσόδων από τα αρμόδια τμήματα πωλήσεων και προγραμματισμός και διενέργεια ελέγχου των εσόδων σε σχέση με τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις.

12. Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι οι εξής:
• Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επικαιροποίηση του Συστήματος Ποιότητας και μέριμνα για τη συμμόρφωσή του με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις και τα διεθνή πρότυπα’
• Σχεδιασμός, μελέτη και παρακολούθηση δεικτών αποδοτικότητας και ποιότητας για την παρακολούθηση της πορείας και απόδοσης των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας’
• Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας (π.χ. εκτέλεση δρομολογίων, ποιότητα μεταφορών, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων κλπ).
• Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων Συστήματος Ποιότητας για την προετοιμασία διοικητικών αναφορών .
• Εποπτεία και συντονισμός των εργασιών που αφορούν τη διοικητική διάρθρωση, την οργάνωση της εργασίας, τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητος των διαδικασιών και τον καθορισμό πρακτικών λειτουργίας.
• Ευθύνη για την εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών (πράξεις, εγκύκλιοι, κανονισμοί).
• Σχεδιασμός και επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών, σε συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες

13. Τεχνικός Ασφαλείας / Ιατρός Εργασίας
Ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τους νόμους και τις λοιπές διατάξεις που
αφορούν τον ρόλο των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας, όπως
τροποποιούνται και ισχύουν.

14. Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:
• Διαβίβαση, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και στην κείμενη νομοθεσία, των θεμάτων των εκάστοτε ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και έγκαιρη διαβίβαση των εισηγήσεων και του υποστηρικτικού υλικού τους προς τα μέλη του Δ.Σ.
• Καταγραφή των θέσεων – απόψεων – προτάσεων των μελών του Δ.Σ. κατά τις Συνεδριάσεις του, μέσω πρακτικογράφησης.
• Μέριμνα για την υπογραφή και κοινοποίηση των εκδοθεισών από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσεων στις αρμόδιες, για την εκτέλεση ή/και άλλες ενέργειες, οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας.
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ημερήσιων διατάξεων, αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, πρακτικών και των εισηγήσεων με το υποστηρικτικό υλικό τους προς το Δ.Σ..
• Τήρηση επίσημων πρακτικών και σε ηλεκτρονική μορφή, των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με τις υπογραφές του συνόλου των εκάστοτε παριστάμενων στις συνεδρίες μελών του Δ.Σ.
• Μέριμνα για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τήρηση των πρακτικών τους και έκδοση των σχετικών αποφάσεων της Γ.Σ.

15. Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντος Συμβούλου είναι οι εξής:
• Υποστήριξη στην παρακολούθηση των καθημερινών θεμάτων Διοίκησης, τα οποία διαχειρίζεται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, συντονισμός των απαραίτητων εργασιών και διευκόλυνση των κάθε φύσης επικοινωνιών / επαφών του για την υποστήριξη του έργου του.
• Διαχείριση αλληλογραφίας Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου και αρχειοθέτηση και τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
• Εποπτεία δημοσίευσης των αποφάσεων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Οργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων, υπηρεσιακών ταξιδιών κλπ.
• Συγκέντρωση και διαβίβαση αιτημάτων προς τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο .
• Τήρηση απαιτήσεων επικοινωνιών και αρχειοθέτησης εγγράφων του συστήματος ποιότητας.

Τρίτο Μέρος - Αρχές Αξιολόγησης Προσωπικού

16. Χαρακτηριστικά Διοίκησης της Απόδοσης
Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
α) διαφάνεια,
β) αντικειμενικότητα,
γ) αλληλοσεβασμός,
δ) δικαιοσύνη και
ε) ανάπτυξη των εργαζομένων.

17. Εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης
Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης ολοκληρώνεται, τροποποιείται, συμπληρώνεται, αναπροσαρμόζεται, κτλ, από τη διοίκηση της εταιρίας και δημοσιοποιείται στο προσωπικό τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης. Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης στηρίζεται στις ακόλουθες ενδεικτικές αρχές:
Α) Αξιολόγηση βάσει δεξιοτήτων
 Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ιεραρχικής θέσης αξιολογούνται βάσει ενός σφαιρικού πλαισίου δεξιοτήτων.
 Οι δεξιότητες, οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές, δύνανται να καλύπτουν α) Στρατηγική & Επιχειρησιακή Αντίληψη, β) Λειτουργική Αποτελεσματικότητα, γ) Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, δ) Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου.
 Το πλαίσιο δεξιοτήτων είναι δυναμικό, ορίζεται (εκ των προτέρων) από τη διοίκηση της εταιρίας, επικαιροποιείται, διαμορφώνεται, τροποποιείται με βάση τη στρατηγική της εταιρείας.
Β) Αξιολόγηση βάσει στόχων
 Στελέχη υψηλότερων ιεραρχικών θέσεων διοίκησης (μέχρι προϊστάμενοι Διευθύνσεων) αξιολογούνται, επιπλέον των δεξιοτήτων, και βάσει ποσοτικών στόχων.
 Οι στόχοι εξειδικεύονται / προκύπτουν από τη γενικότερη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας
 Οι ποσοτικοί στόχοι συμφωνούνται με τον άμεσο προϊστάμενο του εργαζόμενου στην αρχή κάθε οικονομικού έτους.
 Η βαρύτητα των επιμέρους στόχων δύναται να διαφοροποιείται αναλόγως της ιεραρχικής θέσης διοίκησης.
 Η συνεισφορά (στην συνολική αξιολόγηση) της επί μέρους αξιολόγησης των στόχων σε σχέση με την επί μέρους αξιολόγηση των δεξιοτήτων/συμπεριφορών είναι μεγαλύτερη στα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα.

18. Μεθοδολογία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον μια φορά ετησίως, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης.
Ο εργαζόμενος, κατόπιν σχετικής (εκ των προτέρων) ενημέρωσης για τη διαδικασία, τα κριτήρια, το μοντέλο βαθμολογίας, κτλ που αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο, θα αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του.
Στην διαδικασία εμπλέκεται και δεύτερος αξιολογητής, σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο από τον πρώτο αξιολογητή (π.χ. έμμεσος προϊστάμενος εργαζομένου), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της διαδικασίας, η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης, καθώς και η επίτευξη κανονικής κατανομής στα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

19. Έκθεση αξιολόγησης
Η έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον άμεσο (και τον έμμεσο όπου απαιτείται) προϊστάμενο, επιδίδεται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια προσωπικής συνάντησης αξιολόγησης.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνάντησης με τον άμεσο προϊστάμενο, ο αξιολογούμενος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της απόδοσής του, συζητά και συμφωνεί μελλοντικούς στόχους βελτίωσης.
Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει προσωπικά σχόλια στην έκθεση αξιολόγησης και να ζητήσει συνάντηση με τον έμμεσο προϊστάμενο και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού σε περίπτωση διαφωνίας του με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η τελική Έκθεση αξιολόγησης κρατείται στον ατομικό φάκελο του Εργαζόμενου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου