Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Τα δικαιολογητικά για την Ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης


Πολλοί συνάδελφοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για την Ευρωπαϊκή Άδεια Μηχανοδήγησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Δημοσιεύουμε και για
την διευκόλυνση τους (καθώς η διαδικασία τρέχει) , θα εντάξουμε την ανάρτηση αυτή στην σελίδα με τους Κανονισμούς (δεξιά σε PC στην ιστοσελίδα μας). 
Σημειώνουμε ότι η βεβαίωση για την καλή φυσική κατάσταση (Ιατρικές εξετάσεις) υποβάλλεται στην ΡΑΣ απο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς συνεργάζεται με νοσοκομεία που πραγματοποιούνται οι ιατρικές εξετάσεις.
Επίσης η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα καταβάλει το παράβολο των 100 Ευρώ στους μηχανοδηγούς οπότε οι συνάδελφοι θα πρέπει να κρατούν αντίγραφο του.
Η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης θα δίνεται απο τα τοπικά μηχανοστάσια (μόλις παραληφθούν απο τον ΟΣΕ) όπως και η βεβαίωση εργοδότη (9).


Δικαιολογητικά για ευρωπαϊκή άδεια:

1. Υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης που έχει τη μορφή του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι της παραπάνω Ανακοίνωσης του Υπουργού Μεταφορών. Πέραν της συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης, απαιτείται η προσκόμιση στη ΡΑΣ δύο φωτογραφιών του αιτούντος, τύπου διαβατηρίου. Ο αιτών οφείλει  να υποβάλλει τη φωτογραφία και με τη μορφή ψηφιακού αρχείου υψηλής ανάλυσης (μορφή jpg διαστάσεων 828 X 1060 pixel  και το μέγεθος δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 500kb). Επιπλέον, σε μορφή ψηφιακού αρχείου οφείλει να υποβληθεί στη ΡΑΣ και η υπογραφή του αιτούντος (μορφή jpg διαστάσεων 1200 X 400 pixel και το μέγεθος δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 500kb). Η αποθήκευση της υπογραφής του αιτούντος στην προαναφερθείσα μορφή είναι δυνατό να επιτευχθεί και με τη χρήση ταμπλέτας ηλεκτρονικής χειρόγραφης υπογραφής (signature pad).
2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου αναγνωρισμένου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα και την ηλικία του μηχανοδηγού.
3. Αποδεικτικό του επιπέδου εκπαίδευσης του μηχανοδηγού (π.χ. Απολυτήριο Λυκείου κ.α.)
4. Πρόσφατο αποδεικτικό καλής φυσικής κατάστασης και καλής ψυχολογικής κατάστασης [πρόκειται για το Πιστοποιητικό Υγείας του Παραρτήματος ΙΙΙ της υπ’αρ.:ΑΣ19/38259/1879/23.09.2016 (Β’ 3242) ΚΥΑ].  Σημειώνεται ότι για τις ιατρικές απαιτήσεις που οφείλουν να καλύπτουν οι μηχανοδηγοί ισχύει το άρθρο 3 της υπ’αρ.:ΑΣ19/63620/ 2150/01.06.2018 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2578).
5. Έγκριση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Ν.2492/1997 (ΦΕΚ50/Α’/10.04.97) όπως ισχύει], που έχει τη μορφή του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της προαναφερθείσας Ανακοίνωσης του Υπουργού Μεταφορών.
6. Γραμμάτιο είσπραξης δημοσίου ταμείου (παράβολο που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14.7 του Ν.3911/2011) που θα εκδοθεί με τα δικά σας ατομικά στοιχεία (ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο). Το ύψος του παράβολου έχει προβλεφθεί στα 100€.
7. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 της ΥΑ (Β’2578) (εκδίδεται από το εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΣΕ).
8. Βεβαίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων (υφιστάμενη άδεια).
9. Βεβαίωση εργοδότη, με την οποία θα τεκμηριώνεται  η απασχόληση ως μηχανοδηγός ή βοηθός μηχανοδηγού εντός του τελευταίου έτους από την ημερομηνία υποβολής αίτησης προς τη ΡΑΣ για την έκδοση νέας άδειας μηχανοδηγού, που θα συνοδεύεται  από το τελευταίο εντός του κρίσιμου έτους Δελτίου Έλξης (άρθ.2.ΥΑ.ΑΣ19/63620/2150/01.06.2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου