Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Παράνομη και παράτυπη η απόσχιση και πώληση της ΕΕΣΣΤΥ

Με τεχνικό υπόμνημα αλλά και επιστολή ο Διευθυντής Μηχανεργοστασίων Γιώργος Αναγνωστόπουλος τονίζει οτι υπάρχει σοβαρό νομικό κόλλημα με την απόσχιση και επιχειρούμενη πώληση της ΕΕΣΤΥ.  Ο συνάδελφος Αναγνωστόπουλος επικαλείται μεταξύ άλλων και την ευρωπαϊκή  νομοθεσία. Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το τεχνικό υπόμνημα. 


Η ίδρυση της ΕΕΣΣΤΥ ήταν μια άσκοπη και παράνομη διαδικασία που παραβαίνει τις υποχρεωτικές οδηγίες των Ε.Κ. περί ασφάλειας ενός διαλειτουργικού Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου οι οποίες αναφέρονται στο διαβιβαστικό όπως αυτές εντάχθηκαν στην Ελληνική Νομοθεσία με τα ΠΔ 160 / 2007 ΠΔ 71 / 2010. Από αυτά προκύπτει ότι ο ΕΕΣΣΤΥ δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες Υπεύθυνου Φορέα Συντήρησης ( ΥΦΣ στο κείμενο) του τροχαίου υλικού, για τους λόγους που παρακάτω αναλύονται. Ο ΟΣΕ, από 14/8/13 αποξενώνεται από την συντήρηση του τροχαίου υλικού και οσονούπω από την ιδιοκτησία του που θα περάσει στο Ελληνικό Δημόσιο στο άμεσο μέλλον και επιπλέον δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση να συνεχίσει να είναι ΥΦΣ για το τροχαίο υλικό για το οποίο ψευδώς θα αναγράφεται ως ιδιοκτήτης και ΥΦΣ στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Οχημάτων.
            Άρα το τροχαίο υλικό από 14/08/13 σύμφωνα με το ΠΔ 71 / 2010 (συν 2 σελ. ) δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό άρα και στο Ελληνικό δίκτυο αφού δεν έχει ΥΦΣ.
           Επιπλέον η διακήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση της ΕΕΣΣΤΥ δεν είναι σύννομη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τους λόγους που αναλύονται παρακάτω αφού δεν απαιτεί οι υποψήφιοι αγοραστές να είναι ΥΦΣ.
            Η ΕΕΣΣΤΥ δεν είναι ούτε Διαχειριστής Υποδομής ούτε Σιδηροδρομική Επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 § 6 και § 15 του ΠΔ 41 / 2005. ( Οι έννοιες αυτές χρησιμοποιούνται αναλλοίωτες έως σήμερα και βρίσκονται στο συνημ. 1 σελίδα 2).
Με το Άρθρο 2 § 9 της Απόφασης Απόσχισης (Αρ.1661 / 14-8-13/ ΦΕΚ 1993) μεταβιβάζονται από τον ΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ όλες οι Διοικητικές Άδειες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της δραστηριότητος της συντήρησης τροχαίου υλικού.
Αυτό δεν είναι νόμιμο διότι ο ΕΕΣΣΤΥ δεν μπορεί να είναι ο Υπεύθυνος Φορέας Συντηρήσεως που ορίζει το Άρθρο 3 § 6 του ΠΔ 71 / 2010 που τροποποιεί το ΠΔ 160 / 2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ασφάλεια των Κοινοτικών Σιδηροδρόμων .
Εκεί φαίνεται ο ΄΄ υπεύθυνος για την συντήρηση φορέας μπορεί να είναι σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστής υποδομής ή κάτοχος ΄΄ . (Συν. 2 & σελ.3).
Ο ΕΕΣΣΤΥ δεν μπορεί να έχει καμία ιδιότητα από τις δυο πρώτες και ούτε την ιδιότητα του κατόχου όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 3 § η των Ορισμών του Άρθρου 3 του ΠΔ 71 / 2010 ), αφού         ( είναι ιδιοκτήτης το Ελληνικό Δημόσιο), ΄΄  η νομέας του τροχαίου υλικού ο οποίος το εκμεταλλεύεται ως μέσο μεταφοράς καταχωρισμένο στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων ΄΄ .
Εκτός της συντήρησης του τροχαίου υλικού το έργο της ΕΕΣΣΤΥ καθορίζεται στο Άρθρο 23 του Ν 4111 / 13 ως εξής : << Η διαχείριση ή / και εκμίσθωση τροχαίου υλικού είτε ιδιόκτητου είτε εξ ονόματος άλλων ( συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι αγοραίας αμοιβής ) σε τρίτους, κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της >>.               
Στο καταστατικό δεν γίνεται καμία επαύξηση του Έργου της Εταιρείας. Επισημαίνουμε ακόμη ότι η ΕΕΣΣΤΥ δεν μπορεί να είναι Σιδηροδρομική Επιχείρηση γιατί δεν έχει ούτε ένα μηχανοδηγό, ούτε Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, ούτε άδεια από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και  Πιστοποιητικό Ασφαλείας από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας του ΥΠΜΕΔΙ.
Επίσης δεν μπορεί να είναι Διαχειριστής Υποδομής έστω και ενός εκ των τεσσάρων δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος ( αν και η υποδομή αποτελεί ξεχωριστό δομικό υποσύστημα του τροχαίου υλικού ), αφού δεν έχει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, δεν έχει λάβει Έγκριση Ασφάλειας από την Αρχή ασφάλειας του ΥΠΜΕΔΙ και άδεια από την ΡΑΣ. Επίσης το τροχαίο υλικό δεν είναι υποδομή.
Η όλη Νομοθετική προετοιμασία της ιδιωτικοποίησης είναι πρόχειρη και παραβαίνει την Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Νομοθεσία, όπως αυτή εντάχθηκε στις Νομοθετικές πράξεις περί ασφάλειας και διαλειτουργικότητος του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος (ΠΔ 160 / 2007, ΠΔ 71 / 2010 ) και ΠΔ 104 / 2010) .
Η ΕΕΣΣΤΥ είναι μια μη σιδηροδρομική Εταιρεία της οποίας η ίδρυση, υπόσταση και λειτουργία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για εξασφάλιση ασφαλούς κυκλοφορίας σε ένα διαλειτουργικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο.Η  μόνη λύση θα ήταν να είχε μεταβιβασθεί το τροχαίο υλικό στην ΕΕΣΣΤΥ ώστε να είναι σήμερα κάτοχος αυτού ή να της μεταβιβασθεί το δικαίωμα νομής του τροχαίου υλικού, ώστε να μπορεί να γίνει Υπεύθυνος Φορέας  Συντήρησης αφού κάνει τις δέουσες διαδικασίες αδειοδότησης  σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει τώρα.
Εκτός της λογικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων των υποχρεωτικών οδηγιών της Ε.Κ. και της Ελληνικής Νομοθεσίας, μια καθαρά σιδηροδρομική δραστηριότητα όπως η συντήρηση τροχαίου υλικού, βαπτίσθηκε 100% εμπορική δραστηριότητα που μπορεί να παραδοθεί στον ελεύθερο ανταγωνισμό για να πωληθεί κατά 100 %, χωρίς να παραμένει Υπεύθυνος Φορέας Συντήρησης μια Σιδηροδρομική Επιχείρηση, ένας Διαχειριστής Υποδομής ή ο κάτοχος των οχημάτων, όπως ορίζονται στα ΠΔ 41 /2005, 160 / 2007, 71 / 2010 & 104 / 2100, κατέχοντας ένα ποσοστό στην νέα εταιρεία και εφόσον είναι πιστοποιημένος. Θα έπρεπε ο ΟΣΕ ως Διαχειριστής Υποδομής ή το Ελληνικό Δημόσιο ως κάτοχος   ( και αφού αποκτήσει δομές και πιστοποιηθεί ως σαν ΥΦΣ  του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού ) να κρατήσει ένα ποσοστό της ΕΕΣΣΤΥ και τώρα να πωλείται το υπόλοιπο.
Η Διακήρυξη δεν ζητεί να είναι ο κάθε διαγωνιζόμενος ΥΦΣ ως όφειλε κατά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Έτσι μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό κάποιος που έχει κάνει συντήρηση αξίας πάνω από 50.000.000€ ανά έτος αλλά αυτό είχε γίνει με εκτέλεση του έργου υπό την επίβλεψη και με ευθύνη ενός ΥΦΣ ( μια ΣΕ ή ένα ΔΥ ή ένα κάτοχο), ως υπεργολάβος ή κοινοπράκτης. Η Διακήρυξη θα ήταν νόμιμη αν αφορούσε παροχή έργου από τον ΟΣΕ με ευθύνη και επίβλεψή του καθότι ούτε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ούτε το Ελληνικό Δημόσιο πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν ΥΦΣ, ή αν απαιτούσε να συμμετέχουν στον διαγωνισμό σχήματα που έχουν πιστοποίηση ΥΦΣ σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.
Η Διακήρυξη λοιπόν είναι ελλιπής και παράνομη ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαγωνιζόμενοι. Ακόμη και εάν ο αγοραστής πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Νομοθεσία ( είναι δηλαδή ΣΕ ή ΔΥ ή Κοινοπραξία αυτών), η ιδιωτικοποίηση θα είναι παράνομη διότι θα έχει στηριχθεί σε μια παράνομη διακήρυξη.
Από 14/8/13 έως την ημέρα που θα αναλάβει την ΕΕΣΣΤΥ κάποιος που έχει τα προσόντα του ΥΦΣ, το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό κυκλοφορεί παράνομα στο Εθνικό Δίκτυο αφού έως τις 16 /8/13 ΥΦΣ ήταν ο ΟΣΕ και από τότε δεν υπάρχει κανένας.
Εκτός αυτών, η νομιμότητα της πράξης της ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να ελεγχθεί και για έναν επιπλέον λόγο. Η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ δημιουργεί ένα μονοπώλιο στον τομέα των μεταφορών. Χωρίς την ελάχιστη συμμετοχή του Δημοσίου και επειδή η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν μπορεί ούτε έχει τον μηχανισμό να παρέμβει στην τιμολόγηση της συντήρησης του τροχαίου υλικού που θα γίνεται από μια απόλυτα ιδιωτική εταιρεία και θα επιδρά στην τιμή των κομίστρων, έχω την γνώμη ότι η παραίτηση του Δημοσίου από την δυνατότητα αυτή θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και γενικά των εξόδων μεταφοράς.
Καταλήγω λέγοντας ότι η ιδιωτικοποίηση της δραστηριότητος της συντήρησης του τροχαίου υλικού θα μπορούσε να γίνει σύννομα μόνο κατ’ ευθείαν από τον ΟΣΕ και όχι κατά ποσοστό 100% ώστε ο ΟΣΕ ως διαχειριστής υποδομής και ΥΦΣ να καλύπτει τις απαιτήσεις περί Ασφάλειας της κυκλοφορίας και στο μεσοδιάστημα (μέχρι την πώληση), και επειδή έχει τις απαιτούμενες από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δομές, και μετά την πώληση.
Παρακαλώ να ελέγξετε την βασιμότητα των ανωτέρω, ότι δηλαδή η ίδρυση της ΕΕΣΣΤΥ είναι άσκοπη και παράνομη και από 16/08/13 παραβιάζονται οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και η Ελληνική Νομοθεσία με την λειτουργία της ΕΕΣΣΤΥ και να μου απαντήσετε.
Προτείνω ως μόνες άμεσες ενέργειες της Πολιτείας για την νόμιμη λειτουργία του Σιδηροδρομικού Συστήματος την άμεση επανένταξη της ΕΕΣΣΤΥ στον ΟΣΕ και την συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με μέλη από την Αρχή Ασφαλείας Σιδηροδρόμων του Υπουργείου και από τον ΟΣΕ η οποία θα εξετάσει αν η δραστηριότητα της Συντήρησης του Σιδηροδρομικού Τροχαίου υλικού είναι καθαρά και 100% εμπορική δραστηριότητα, ή αν θεσμικά πρέπει σε αυτή να συμμετέχουν και Σιδηροδρομικοί Οργανισμοί (Σιδηροδρομικές  Επιχειρήσεις και ο  Διαχ. Υποδομής).
Κατόπιν θα προκρίνει  τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, εφόσον η πολιτική ηγεσία επιμένει στην ιδιωτικοποίηση της δραστηριότητος της συντήρησης του τροχαίου υλικού. Ακόμη προτείνω να ερωτηθεί για όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και για τα θέματα που θίγω ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων
 Το ανωτέρω υπόμνημα υποβάλλεται επειδή, ως σιδηροδρομικός και με βάση τις υποχρεωτικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία που γνωρίζω, θεωρώ την ίδρυση και την λειτουργία του ΕΕΣΣΤΥ μια παράτυπη και παράνομη ενέργεια και οφείλω να την αναφέρω ιεραρχικά.
Επίσης θεωρώ ότι η παρανομία αυτή καθιστά παράνομη και την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης της δραστηριότητος της συντήρησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που σήμερα λειτουργεί ως ΕΕΣΣΤΥ.
Παρακαλώ για εξέταση της βασιμότητος των ανωτέρω και απάντησή σας αρμοδίως.                                                                                                        Ο
                                                                        Διευθυντής Μηχανοστασίων & Εργοστασίων                                                                                   Γεώργιος Ευθ. Αναγνωστόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου