Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

28/09 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Σημερινή εγκύκλιος του ΙΚΑ με θέμα Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Άλλες Διατάξεις» στους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων
παραθέτουμε και το link γιατί είναι λίγο δύσκολο το πέρασμα στο blog.....(είναι ευκολότερη η ανάγνωση απο το

http://www.newsit.gr/flash/Egkiklios_plasmatika


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Άλλες
Διατάξεις» στους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων

Σας γνωρίζουμε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, μεταξύ άλλων,
αλλαγές ως προς το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης των ασφαλισμένων.
:ς προς τα θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των πρώην
Ειδικών Ταμείων και Κλάδων Κύριας Ασφάλισης, και συμπληρωματικά της με αριθ. Φ80000/οικ.
9240/597 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα επόμενα:
Ι. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 40)

Όπως σας γνωρίσαμε, μεταξύ άλλων, με τη με αριθ. Φ80000/οικ. 9240/597 εγκύκλιο της
Υπηρεσίας μας, με το άρθρο 40 του ν. 3996/2001 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 18
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, με τις οποίες καθορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που μπορούν
να αναγνωριστούν για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των χρόνων αυτών.
Ειδικότερα, η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1/1/2011 και εφαρμόζεται για τους
ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 και μετά με προϋποθέσεις που διαμορ-
φώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 του ν. 3863/2010.
Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι
31/12/2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν από 1/1/2011 και μετά με βάση προϋποθέσεις
που δεν τροποποιούνται από το άρθρου 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι δια-
τάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του από
την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 και, ως εκ τούτου, δεν έχουν τη δυνατότητα να
υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Επομένως, από το πεδίο εφαρμογής αποκλείονται τα πρόσωπα που ήδη έχουν θεμε-
λιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 ή θεμελιώνουν από
1/1/2011 και μετά με διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010
(π.χ. γονείς ή σύζυγοι αναπήρων – συνταξιοδοτούμενοι με το άρθρο 140 του ν. 3655/2008,
άνδρες που συνταξιοδοτούνται με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 65 ετών).
Επίσης, δεδομένου ότι με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι του άρθρου 40 αναγνωρί-
ζονται μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (με εξαίρεση το χρόνο στρατιωτι-
κής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται και για θεμελίωση σύνταξης αναπηρίας/θανάτου υπό τις
προϋποθέσεις του ν. 1358/83, όπως ισχύει) .
β) Ειδικά σε ό,τι αφορά στις μητέρες ανήλικων τέκνων, ασφαλισμένες από 1/1/1993 και μετά (νέες
ασφαλισμένες), η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με τις εν λόγω διατάξεις δίνεται
από 1/1/2013 και μετά, οπότε (σύμφωνα με την παρ. 17 ε του άρθρου 10 του ν. 3863/10)
τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Οι μητέρες ανηλίκων τέκνων, ασφαλι-
σμένες μέχρι 31/12/1992, που θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με
προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010, δεν έχουν το δικαίωμα να προβούν στις προβλε-
πόμενες από τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίσεις, εκτός, βέβαια, αν επιλέξουν να μην συνταξιοδοτη-
θούν με αυτές τις διατάξεις, αλλά με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1/1/2011 και μετά, με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010.
Όσον αφορά στη λήψη δεύτερης σύνταξης γήρατος από τους φορείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα είναι δυνατή και στις περιπτώσεις αυτές η
αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα στην παρούσα και τις διατάξεις
περί διπλοσυντασυνταξιούχων. Επισημαίνουμε, δηλαδή, ότι σε περίπτωση λήψης δεύτερης σύντα-
ξης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και μετά, με βάση τις
διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010, θα είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης με προϋποθέσεις που δεν μεταβλήθηκαν με
το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης,
με εξαίρεση την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία, όπως ήδη έχουμε ανα-
φέρει, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1358/1983.
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα επόμενα παραδείγματα:
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ το 1991, η οποία την 31η/12/2010 είχε 19 έτη
ασφάλισης και ανήλικο παιδί μπορεί:
είτε να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη (ως μητέρα ανηλίκου με τουλάχιστον
181/2 έτη ή 5500 ημέρες ασφάλισης) στην ηλικία των 55 ετών (50 για μειωμένη) –
διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ– χωρίς, στην περίπτωση αυτή να έχει δικαίωμα αναγνώρισης
πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του
ν.3996/2011
είτε να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (με την προϋπόθεση ότι θα
έχει ανήλικο παιδί κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου αυτού) και σε ηλικία
που προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, π.χ. στο
παράδειγμα αυτό, το 2016 και ηλικία 65 ετών (60 για μειωμένη).
Αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο 4 ετών το 2012, θα έχει 25 (πραγματικά και πλασμα-
τικά) έτη ασφάλισης και εφόσον έχει και ανήλικο παιδί κατά το έτος αυτό, μπορεί να
δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του
53ου για μειωμένη)1.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Γυναίκα ασφαλισμένη από το 1988 στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, η οποία την 31η/12/2010 είχε ανήλικο παιδί,
18 έτη ασφάλισης και ηλικία 49 ετών, συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης (χωρίς αναγνώριση
πλασματικού χρόνου) το έτος 2017. Το έτος αυτό, εφόσον έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να
δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε ηλικία 65 ετών (60 για μειωμένη).
Εναλλακτικά, (με 181/2 έτη ή 5500 ημέρες ασφάλισης –διατάξεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) το 2011 και
εφόσον έχει ανήλικο παιδί τότε, μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης σε
ηλικία 57 ετών (52 για μειωμένη),
ή, (παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.3996/2011) αναγνωρίζοντας, μέχρι 31/12/2013,
πλασματικό χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.
2084/1992 (χρόνο γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, χρόνο επιδότησης
λόγω ασθένειας, χρόνο ανεργίας κ.λπ.) μπορεί (συμπληρώνοντας 181/2 έτη ή
5500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 και με ανήλικο παιδί τότε), να
δικαιωθεί σύνταξης λόγω γήρατος με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι
31/12/2010 (55 ετών για πλήρη – 50 ετών για μειωμένη σύνταξη).
ή, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να αναγνωρίσει το 2012 πλασματικό χρόνο 5 ετών, οπότε,
έχοντας συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης και έχοντας ανήλικο παιδί το 2012,
μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου με τη
συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της (του 53ου για μειωμένη)1.


*1Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αναγνωριζόμενα έτη ασφάλισης δεν μπορεί να είναι χρόνος της περίπτωσης
(θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 40 (χρόνος παιδιών) του ν.3996/2011, δεδομένου ότι τέτοιος
πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να είναι θεμελιωτικός για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις μητέρων ανηλίκων


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Άνδρας ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ από το 1982, ο οποίος την 31η/12/2010 έχει 20 έτη
ασφάλισης χωρίς να θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με κάποια από τις προϋποθέσεις συντα-
ξιοδότησης των ανδρών ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1982, θα δικαιωθεί πλήρους συνταξιοδότησης
με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία του, π.χ. το 2025 εάν δεν
έχει διακοπή του ασφαλιστικού του βίου.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να αναγνωριστεί πλασματικός
χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.3996/2011, δεδομένου ότι η
διάταξη που προβλέπει τη συνταξιοδότηση των μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένων μετά από 35 έτη
ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους δεν έχει θιγεί από τις διατάξεις του ν. 3863/2010.
Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλισμένος μπορεί να δικαιωθεί πλήρους
σύνταξης με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του (προϋπόθε-
ση συνταξιοδότησης 15 έτη ασφάλισης + 65 ετών), χωρίς και πάλι να
δικαιούται να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, αφού η εν λόγω προϋπόθεση δεν
θίγεται από τον ν. 3863/2010.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία 58 ετών και 26
έτη ασφάλισης, έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη
αυτή θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης το έτος 2012 –με τη συμπλήρωση του 60ού
έτους της ηλικίας της. Προφανές είναι ότι, στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να αναγνωριστεί
πλασματικός χρόνος του άρθρου 40 του νόμου αυτού.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Γυναίκα ασφαλισμένη στο τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ από το 1983, η οποία έχει, το 2010, ηλικία 52 ετών και 26
έτη ασφάλισης, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης το 2010. Η ασφαλισμένη
αυτή συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της το 2013, οπότε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης
μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας της –εφόσον το επιθυμεί,
μπορεί να αναγνωρίσει και πλασματικό χρόνου του άρθρου 40 του νόμου αυτού (προϋπόθεση το
2010: 25 έτη ασφάλισης και ηλικία 55 ετών για μειωμένη – 60 για πλήρη. Με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του ν. 3863/2010 το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος ετησίως μέχρι το 60ό για
μειωμένη το 2015 και το 65ο για πλήρη σύνταξη το 2015.

Δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος θεμελιώνει όταν συμπληρώσει το όριο
ηλικίας που προβλέπεται κατά τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της (το 2018), άρα
μπορεί να δικαιωθεί πλήρους σύνταξης στο 65ο έτος της ηλικίας της. Στην περίπτωση αυτή
μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναγνωρίσει και πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

ΙΙ. ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παρ. 5 του άρθρου 61)
Όπως γνωρίζετε, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004, για τους
γιατρούς εργασίας που απασχολούνταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από την ημε-
ρομηνία πρόσληψής τους και ανεξάρτητα από προηγούμενη υποχρεωτική ασφάλισή τους σε άλλον
φορέα ασφάλισης πλην του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) του Ενιαίου
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), προβλέφθηκε η υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΣΑΥ
και η καταβολή σε αυτό της εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία, ενώ διακόπτονταν η τυχόν υποχρε-
ωτική τους ασφάλιση σε άλλον φορέα, στον οποίο μπορούσαν να ασφαλιστούν προαιρετικά σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, καταβάλλοντας οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλι-
στικών εισφορών τους.
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν.3996/2011,ιατροί εργασίας οι οποίοι
απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1568/1985 και έχουν υπαχθεί από
την πρόσληψή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου, πλην του ΤΣΑΥ, φορέα κοινωνικής
ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα αυτού, εφόσον η πρόσληψή τους
και η υπαγωγή τους στην ασφάλιση πραγματοποιήθηκε μέχρι και την 31η/ 12/1992.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 5 του
άρθρου 61 του ν.3996/2011 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3232/2004.
ΙΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (παρ. 8 του άρθρου 63)
Με την παρ. 8 του άρθρου 63 του ν. 3996/2011, προσδιορίζεται η αληθής έννοια της παρ.
6 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, με την οποία επανακαθορίζονται τα ανώτατα ποσά
συντάξεων γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τους μέχρι
31/12/1992 ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει 35 έτη (ή 10.500 ημέρες)
ασφάλισης. Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας και την επιβαρυμένη οικονομική
κατάσταση των ασφαλιστικών οργανισμών και προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά, ιδιαίτερα
στην παρούσα εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, κρίνεται σκόπιμη η ένταξη στο ανά μήνα
ανώτατο όριο συντάξεων (πλαφόν) του 4πλάσιου του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ και των
οικογενειακών επιδομάτων. Ο νέος αυτός τρόπος επιβολής ανώτατου ορίου στις καταβαλλόμενες
μηνιαίες συντάξεις γήρατος και αναπηρίας εφαρμόζεται, από 1/7/2011, σε όλους όσους λαμβάνουν
ή θα λάβουν σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και μετά. Ειδικότερα:
Όπως αναφέρουμε και στη με αριθ. Φ.80000/οικ.16280/1068/14-7-2011 εγκύκλιο της
Υπηρεσίας μας, το ανώτατο ποσό σύνταξης γήρατος και αναπηρίας που χορηγούν οι ασφαλιστικοί
οργανισμοί στους μισθωτούς ασφαλισμένους τους για 35 έτη ασφάλισης ή 10.500 ημέρες εργασίας
συμπεριλαμβανομένων, από 1/7/2011, και των οικογενειακών επιδομάτων, δεν μπορεί να υ-
περβαίνει το 4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρ-
μοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα
2.773,40 €).
Έτσι, π.χ. ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της δικαιούμενης
μηνιαίας σύνταξης (μαζί με οικογενειακά επιδόματα) ανέρχεται σε 2.850,00 €, θα δικαιωθεί
σύνταξης ύψους 2.773,40 €, δηλαδή θα περιοριστεί στο ανωτέρω πλαφόν.
Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που το εξαγόμενο ποσό σύνταξης (μαζί με
οικογενειακά επιδόματα) δεν υπερβαίνει το ανωτέρω πλαφόν (σήμερα 2.773,40 €), δεν θα γί-
νεται καμία περικοπή.
Στην περίπτωση, π.χ. ασφαλισμένου του πρώην ΤΣΠ-ΕΤΕ, του οποίου το ποσό της
μηνιαίας σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών επιδομάτων, είναι 2.500,00 €, το
ποσό της δικαιούμενης σύνταξης θα είναι 2.500,00 € μηνιαίως.
Στη συνέχεια, βέβαια, θα εφαρμοστούν το άρθρο 38 του ν. 3863/2010 και οι διατάξεις των
παραγράφων 10 και 11 του ν. 3986/2011.
Διευκρινίζουμε, λοιπόν, ότι το ποσό της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% των
συντάξιμων αποδοχών. Σε αυτό το ποσό θα προστίθενται τα οικογενειακά επιδόματα, το δε
άθροισμα των ανωτέρω ποσών (σύνταξη+οικογενειακά επιδόματα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το
4πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή ΑΕΠ αναπροσαρμοζόμενου με το
εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων (σήμερα 2.773,40 €).
Η ουσιώδης, επομένως, διαφοροποίηση που επέρχεται με τις διατάξεις αυτές είναι ότι οι
προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών επιδομάτων δεν προσαυξάνουν πλέον το 4πλάσιο του μέσου
μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά, από 1/7/2011, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του ν. 3986/2011, συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο ποσό, δηλαδή στο 4πλάσιο του
μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλι-
σμένους στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 29 του α.ν.1846/1951.
Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η παράγραφος 8 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
καθώς και ο περιορισμός του β εδαφίου της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται, από
1/7/2011, σε όλους όσους λαμβάνουν ή θα λάβουν σύνταξη από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου