Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

ΡΑΣ: Η πρόσκληση για την συμμετοχή στις εξετάσεις για την κτήση αδειας μηχανοδηγού

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
 • Την με αρ. πρωτ. Απόφαση 10720/15.07.2019 της Ολομέλειας της ΡΑΣ, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β’ 2962/18.07.2019,
 • Τη με αριθ. πρωτ. ΡΑΣ 10755/19.07.2019 Απόφαση συγκρότησης της Κ.Ε.Ε.
 • Το από 22.07.2019 πρακτικό της συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Την πρόσκληση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μηχανοδηγών, που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν στη ΡΑΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθ. 13 της Απόφασης της ΡΑΣ 10720/15.07.2019 (ΦΕΚ Β’ 2962/18.07.2019).
 2. Τη διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων μηχανοδηγών για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού:
α) για το Θεωρητικό μέρος την Τρίτη 30/07/2019 και ώρα 12:00 στο Κ.Ε.Κ. του ΟΣΕ και
β) για το Πρακτικό μέρος την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 10:04 στο Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην Αθήνα (Δρομολόγιο Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα) &
γ) για το Πρακτικό Μέρος την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 13:45 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη).

Αιτήσεις – Περίοδος υποβολής αιτήσεων και Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση στη ΡΑΣ (οδός Σταδίου 33 - Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος), συνυποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθ. 13 της Απόφασης της ΡΑΣ 10720/15.07.2019 (ΦΕΚ Β’ 2962/18.07.2019), προκειμένου να παραλάβει το Δελτίο Εξεταζόμενου από την Κ.Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, μαζί με την αίτηση (Υπόδειγμα εντύπου διατίθεται στον ιστότοπο της ΡΑΣ), συνυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και:
 1. i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος από το αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο που παρείχε την εκπαίδευση.
 2. ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.
iii. Έντυπο Δήλωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Υπόδειγμα εντύπου διατίθεται στον ιστότοπο της ΡΑΣ).
 1. iv. Απόδειξη πληρωμής παράβολου υπέρ του Δημοσίου (κωδικός τύπου παραβόλου 4483), ύψους εκατό ευρώ (100€), σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΣ19/οικ.49045/5005/12/19-11-2012 (Β’ 3178).
 2. v. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης.
Υπόδειγμα εντύπου αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις και εντύπου Δελτίου Εξεταζόμενου διατίθεται στον ιστότοπο της ΡΑΣ.
Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο υποψήφιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων καθορίζεται έως 29/07/2019 και ώρα 14:00.
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού έχουν όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στη ΡΑΣ συνοδευόμενες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Απόφασης της ΡΑΣ10720/15.07.2019 (ΦΕΚ Β’ 2962/18.07.2019).
 2. Η ορθότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από την Κ.Ε.Ε.


Περιεχόμενο των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού
Η γενική επαγγελματική επάρκεια για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα θέματα εξετάσεων, τα οποία βασίζονται στον εν ισχύ Οδηγό Σπουδών και καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 31 του ν.3911/2011, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3911/2011, όπως ισχύει.
Τα ισχύοντα θέματα εξετάσεων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού (κατάλογος ερωτήσεων & απαντήσεων) συγκροτούν μια Τράπεζα Θεμάτων η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε. Η τράπεζα θεμάτων αναρτάται στον ιστότοπο της ΡΑΣ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, προκειμένου να τα προμηθευτούν με επιμέλειά τους οι υποψήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά κατά την υποβολή της αίτησης τους.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναφέρονται στην Απόφαση της ΡΑΣ 10720/15.07.2019 (ΦΕΚ Β’ 2962/18.07.2019).
Έκδοση αποτελεσμάτων – Χορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης
Οι εξεταζόμενοι που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων πέτυχαν και στα δύο (2) Μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό και το Πρακτικό, δικαιούνται Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης, η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΣ και χορηγείται στους δικαιούχους ενυπόγραφα.
Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης διατίθεται στον ιστότοπο της ΡΑΣ.
Η ΡΑΣ τηρεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης που χορηγούνται για την έκδοση αδειών μηχανοδηγού.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) και στον ιστότοπο της ΡΑΣ.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα διατίθεται και από τα γραφεία της ΡΑΣ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου