Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Σε μεγαλοεργολάβοι η συντήρηση του σιδηροδρόμου

Εργο-μα­μούθ ε­τοι­μά­ζε­ται να δη­μο­πρα­τη­θεί α­πό τον Ο­ΣΕ με την α­νά­θε­ση του συ­νό­λου της συ­ντή­ρη­σης της υ­πο­δο­μής του σι­δη­ρο­δρο­μι­κού δι­κτύου σε έ­ναν με­γα­λο­ερ­γο­λά­βο, ο ο­ποίος θα ε­γκα­τα­στα­θεί για δέ­κα του­λά­χι­στον χρό­νια.
Ο δια­γω­νι­σμός θα α­φο­ρά την ε­κτέ­λε­ση των έρ­γων μο­νο­ε­τούς, διε­τούς, τε­τρα­ε­τούς και ο­κτα­ε­τούς κύ­κλου συ­ντή­ρη­σης, αλ­λά και των νέων έρ­γων α­νά­τα­ξης του δι­κτύου, ό­που α­παι­τού­νται, με ε­κτι­μώ­με­νο κό­στος 1 δισ. ευ­ρώ. Σύμ­φω­να με δη­μο­σιεύ­μα­τα της ε­φη­με­ρί­δας «Ημε­ρη­σία», «στό­χος της η­γε­σίας του υ­πουρ­γείου Υπο­δο­μών αλ­λά και της διοί­κη­σης του Ο­ΣΕ εί­ναι μέ­σα στο κα­λο­καί­ρι ο δια­γω­νι­σμός να βγει στον «αέ­ρα». Μέ­χρι το τέ­λος Ιου­λίου, η κυ­βέρ­νη­ση θέ­λει να δε­σμευ­τεί α­πέ­να­ντι στους υ­πο­ψή­φιους ε­πεν­δυ­τές της ΤΡΑΙ­ΝΟ­ΣΕ για την έ­ναρ­ξη της δια­δι­κα­σίας. Μά­λι­στα, κα­τά τη διάρ­κεια των δια­πραγ­μα­τεύ­σεων με τους τρεις εν­δια­φε­ρό­με­νους για την ΤΡΑΙ­ΝΟ­ΣΕ (τη ρου­μα­νι­κή Grupo Feroviar Roman, την ελ­λη­νο­ρω­σι­κή κοι­νο­πρα­ξία ΓΕΚ ΤΕΡ­ΝΑ-RZD και τη γαλ­λι­κή SNCF), έ­χει τε­θεί ως προϋπό­θε­ση για την κα­τά­θε­ση προ­σφο­ρών η έ­ναρ­ξη του δια­γω­νι­σμού για τη συ­ντή­ρη­ση του δι­κτύου.»
Μπρο­στά στις α­παι­τή­σεις των ε­πί­δο­ξων «γα­μπρών» της ΤΡΕ­ΝΟ­ΣΕ, η Διοί­κη­ση του Ο­ΣΕ ε­πι­λέ­γει έ­να έρ­γο τε­ρα­στίου με­γέ­θους, με πά­σης φύ­σεως ερ­γα­σίες (κα­τα­σκευές γραμ­μών, οι­κο­δο­μι­κές ερ­γα­σίες, η­λεκ­τρο­μη­χα­νο­λο­γι­κές ε­γκα­τα­στά­σεις), κα­θώς και τη συ­ντή­ρη­ση και δη­μιουρ­γία νέων ε­γκα­τα­στά­σεων υ­πο­δο­μών. Να ση­μειώ­σου­με δε ό­τι το έρ­γο αυ­τό να ε­κτεί­νε­ται σε ό­λη την ελ­λη­νι­κή ε­πι­κρά­τεια, ό­που υ­πάρ­χει σι­δη­ρό­δρο­μος (α­πό τον Έβρο μέ­χρι τη Πε­λο­πόν­νη­σο). Εί­ναι φως φα­νά­ρι ό­τι με­θο­δεύε­ται α­πό την κυ­βέρ­νη­ση το ξε­πού­λη­μα της ΤΡΕ­ΝΟ­ΣΕ, που ή­δη βρί­σκε­ται στο ΤΑΙ­ΠΕ­Δ, με α­πο­τέ­λε­σμα η χώ­ρα να μην έ­χει πια κρα­τι­κό σι­δη­ρό­δρο­μο.

Πλή­ρης ε­λευ­θε­ρία κι­νή­σεων

Τα δη­μό­σια δι­καιώ­μα­τα του Ο­ΣΕ που εί­ναι η ε­κτέ­λε­ση, η πα­ρα­κο­λού­θη­ση και η πι­στο­ποίη­ση των έρ­γων συ­ντή­ρη­σης και α­νά­τα­ξης του σι­δη­ρο­δρο­μι­κού δι­κτύου εί­ναι βέ­βαιο ό­τι θα εκ­χω­ρη­θούν στην πρά­ξη στον με­γα­λο­ερ­γο­λά­βο και ταυ­τό­χρο­να νέο ι­διο­κτή­τη της ΤΡΕ­ΝΟ­ΣΕ, που ε­πι­θυ­μεί κα­τά πως φαί­νε­ται την πλή­ρη ε­λευ­θε­ρία κι­νή­σεων, χω­ρίς κα­νέ­να δη­μό­σιο έ­λεγ­χο α­πό τον Ο­ΣΕ ό­σον α­φο­ρά την ποιό­τη­τα και την α­σφά­λεια των με­τα­φο­ρών. Κι­νού­με­νοι σε αυ­τή την κα­τεύ­θυν­ση, η­γε­σία του υ­πουρ­γείου και διοί­κη­ση του Ο­ΣΕ δεν α­πο­κλείουν το έρ­γο να χρη­μα­το­δο­τη­θεί α­πό τρά­πε­ζες και ι­διώ­τες (ΣΔΙΤ) με ό,τι αυ­τό συ­νε­πά­γε­ται. Αν ε­πι­βε­βαιω­θούν οι ε­ξε­λί­ξεις, α­πό το υ­πάρ­χον προ­σω­πι­κό του Ο­ΣΕ έ­να μέ­ρος θα συ­νε­χί­σει να ερ­γά­ζε­ται στη δια­χεί­ρι­ση της κυ­κλο­φο­ρίας, ε­νώ άλ­λο μέ­ρος θα α­να­λά­βει ρό­λο ε­λε­γκτή της συ­ντή­ρη­σης, συ­νε­πι­κου­ρώ­ντας το έρ­γο που θα πα­ρέ­χουν οι ι­διώ­τες. Στό­χος του Ο­ΣΕ, σύμ­φω­να με την «Ημε­ρη­σία», εί­ναι να έ­χει δύο πη­γές ε­σό­δων και δύο πη­γές ε­ξό­δω­ν: έ­σο­δα α­πό την κρα­τι­κή ε­πι­χο­ρή­γη­ση (πε­ρί­που 100 ε­κατ. ε­τη­σίως) και τα τέ­λη χρή­σης, και έ­ξο­δα α­πό τη μι­σθο­δο­σία (συν τα πά­για) και τη σύμ­βα­ση για τη συ­ντή­ρη­ση της γραμ­μής.

Αντί­θε­τος ο ΣΑ­ΤΑ

Την πλή­ρη α­ντί­θε­σή του στην πρό­θε­ση του Ο­ΣΕ να ε­νο­ποιή­σει σε μια με­γά­λη ερ­γο­λα­βία ό­λα τα έρ­γα για την ε­πό­με­νη δε­κα­ε­τία, ε­ξέ­φρα­σε, με ε­πι­στο­λή του προς τον Ο­ΣΕ στα μέ­σα Απρι­λίου 2014, ο Πα­νελ­λή­νιος Σύν­δε­σμος Τε­χνι­κών Εται­ρειών (ΣΑ­ΤΑ) που εκ­προ­σω­πεί πά­νω α­πό 900 τε­χνι­κές ε­ται­ρείες, για λό­γους που ά­πτο­νται των ό­ρων α­ντα­γω­νι­σμού, αλ­λά και για τε­χνι­κούς λό­γους. Από που­θε­νά πά­ντως δεν προ­κύ­πτει ό­τι ο δη­μό­σιος Ο­ΣΕ α­δυ­να­τεί να εγ­γυη­θεί την ποιό­τη­τα και την α­σφά­λεια της υ­πο­δο­μής σε ό­ποια ε­ται­ρεία θε­λή­σει να κι­νή­σει τρέ­να στις ρά­γες του ού­τε ό­τι α­δυ­να­τεί να δια­χει­ρι­στεί με ευέ­λι­κτο τρό­πο (με προ­γραμ­μα­τι­σμό, ιε­ράρ­χη­ση α­να­γκών, συμ­βά­σεις συ­ντη­ρή­σεων και κα­τα­σκευών μι­κρών και με­σαίων προϋπο­λο­γι­σμών) τη συ­ντή­ρη­ση της υ­πο­δο­μής του. Ο δη­μό­σιος και ε­νιαίος ελ­λη­νι­κός σι­δη­ρό­δρο­μος μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει τε­ρά­στιο με­τα­φο­ρι­κό – ε­πι­βα­τι­κό και κυ­ρίως ε­μπο­ρι­κό – έρ­γο, με κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία και σε­βα­σμό στο πε­ρι­βάλ­λον, αρ­κεί να υ­πάρ­ξει η πο­λι­τι­κή βού­λη­ση. Η διά­λυ­ση, η εκ­ποίη­ση, η ι­διω­τι­κο­ποίη­ση, ού­τε οι­κο­νο­μία, αλ­λά ού­τε και κα­λύ­τε­ρες υ­πη­ρε­σίες πρό­σφε­ραν ού­τε πρό­κει­ται να προ­σφέ­ρουν στον ελ­λη­νι­κό λαό.

Γιάν­νης Αντω­νιά­δης - Μη­χα­νι­κός στον Ο­ΣΕ, μέ­λος του Γ.Σ.
της Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δίας Σι­δη­ρο­δρο­μι­κώ­ν


Η Εποχή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου