Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ ( Ημερήσια Διάταξη)

Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ , μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 21 Ιουλίου.
Αναλυτικά >
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10191.- Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   

2.- Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   

3.-Εργοδοτικές – οικειοθελείς παροχές.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   

4.-Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5123/04.11.2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμός εκπαιδευτικής αποζημίωσης εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών & γραμματειακής υποστήριξης». 
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   

   5.-Τροποποίηση Προσοντολογίου.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   

  6.-Kατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 151+200  ΕΩΣ Χ.Θ. 289+000 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Π-Π» (Α.Δ. 961).
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΥΓ)   

              7.-Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 112021/08-01-2014 αίτησης θεραπείας του αναδόχου για το έργο «Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης και γενικών επισκευών στο Θριάσιο Πεδίο, 2ο στάδιο, που περιλαμβάνει αναδιαρρύθμιση του κτιρίου 2, νέο κτίριο κεντρικής αποθήκης, νέο κτίριο αποσυναρμολόγησης αυτοκινηταμαξών και λοιπών βοηθητικών κτιρίων». Α.Δ. 1120.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)   
8.- Ένσταση κατά του πρακτικού 1 του Διαγωνισμού  για την  ανάθεση της Μελέτης:
              «Υπολειπόμενες μελέτες για την υπογειοποιήση και ανισοπεδοποιήση του σιδηροδρομικού διαδρόμου από την έξοδο του Σ.Σ Πειραιά (Χ.Θ. 1+488) έως την είσοδο του Σ.Σ Αθηνών (X.Θ 9+700 )» ΑΠ173 με προϋπολογισμό 3.174.094 € (χωρίς ΦΠΑ) 
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)   

9.- Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής τάσης 150 KV σε 14 Υποσταθμούς
    Έλξης του ΟΣΕ.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΗΣΗΚ)   

10.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιού και αχρήστου σιδηροδρομικού  μη τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής  Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας/Τμήμα  Λαμίας  ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΛ ,    Προϋπολογιζόμενης ποσότητας  2.500.000  κιλών περίπου  (Σιδηροτροχιές και μεταλλικοί  Στρωτήρες κ.λ.π), σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη πίνακα, Προϋπολογιζόμενης ΑΞΙΑΣ  #525.000# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #645.750# € περίπου συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και ελάχιστης τιμής μονάδος   0,21 € /kgr, με κριτήριο  κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

11.-Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13087, που αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υλοποίηση επέκτασης και παραμετροποίησης του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΣΔΕΠ) για την κάλυψη των Διαδικασιών Προμηθειών του ΟΣΕ Α.Ε.», συνολικής αξίας #119.885,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #147.458,55#€ με ΦΠΑ 23 % για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

12.- Έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14021 που αφορά την προμήθεια «ανταλλακτικών αλλαγών τροχιάς τύπου UIC 60, 1:12, R=500 για τη σιδηροδρομική γραμμή ΣΚΑ- ΚΙΑΤΟ», συνολικής αξίας #239.652,00#€, χωρίς ΦΠΑ #294.771,96#€, με ΦΠΑ 23%.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

13.-Έγκριση των αποτελεσμάτων της Αποσφράγισης των Προσφορών και κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 13081/2/08.07.2014 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή Νοτίου Ελλάδος», συνολικής αξίας #50.110,00# € χωρίς Φ.Π.Α και #61.635,30# € με Φ.Π.Α. 23%.
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   
14.-Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14016/03.07.2014, που αφορά την «εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Έδεσσας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 2.721.083 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, διάφοροι Στρωτήρες, Σχάρες κ.λ.π)».
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

15.-Ένσταση της εταιρείας «SMARTECH ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ» κατά της απόφασης 5213/23.06.2014 του Δ.Σ., του ανοικτού διαγωνισμού 14006 που αφορά το έργο της «Συντήρησης με άρση βλαβών πενήντα οκτώ (58) ανελκυστήρων στα τμήματα γραμμής Πειραιάς-Πλατύ και ΣΚΑ-Κιάτο και πιστοποίηση αυτών καθώς και της συντήρησης με άρση βλαβών τριών (3) κυλιόμενων κλιμάκων».
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   

16.-Έγκριση των αποτελεσμάτων και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14005/1/26.06.2014, που αφορά «εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΔΡ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.204.400 κιλών περίπου», συνολικής αξίας #688.946,00# € περίπου χωρίς ΦΠΑ και #847.404,00# € περίπου με Φ.Π.Α. 23%.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)
17.-Απόσπαση υπαλλήλου του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)   
               
18.-Ανακοινώσεις.
 Διευκρίνιση σε άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ.

          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου