Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 2 Αυγούστου 2011

Νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό (ψηφίστηκε 26.07.2011)

Ψηφίστηκε στις 26/07/2011 Νομοσχέδιο με τίτλο Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις , όπου προβλέπονται μεταξύ άλλων στα άρθρα 38 έως 41 , διατάξεις για εξαγορά πλασματικού χρόνου , προκειμένου να βγει κάποιος στην σύνταξη .Στις διατάξεις αυτές μπορεί να εμπίπτουν και εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ άρα και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ .Το link για το ψηφισθέν νομοσχέδιο είναι το

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/a-epiasfa-pap.pdf

Δημοσιεύουμε τα άρθρα 38 εως 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Άρθρο 38
Επιτάχυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων
1. Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας ασφάλισης, αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, το Δημόσιο και το ΝΑΤ υποχρεούνται, εφόσον έχει
εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, να εκδίδουν την
οριστική απόφαση συνταξιοδότησης το αργότερο μέσα
σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης συντα-
ξιοδότησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις διαδοχικής
ασφάλισης, το παραπάνω χρονικό διάστημα επιμηκύνε-
ται σε έξι (6) μήνες.
2. Για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων λόγω αναπη-
ρίας, η προθεσμία που αναφέρεται στην ανωτέρω παρά-
γραφο αρχίζει από την κοινοποίηση στον φορέα ή την υ-
ποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμά-
τευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
3. Αν δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η έκδο-
ση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 1, ο ασφαλιστικός φορέας
εκδίδει πράξη προσωρινής σύνταξης μέσα σε χρονικό
διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την υποβολή της
αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρ-
θρου 8 του ν. 1599/1986 σχετικά με το χρόνο ασφάλισης
στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και την υποβολή των δι-
καιολογητικών που απαιτούνται και εβδομήντα πέντε
(75) ημερών, σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχι-
κή ασφάλιση.
Το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντι-
στοιχεί τουλάχιστον με το 80% της σύνταξης που προ-
κύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις α-
ποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για
τον υπολογισμό της σύνταξης και προκειμένου για το
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τις μεικτές αποδοχές που έλαβε ο ασφα-
λισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους
της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περί-
πτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, τον
τελευταίο μήνα απασχόλησής του, όπως οι αποδοχές
αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά
βιβλιάρια. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής
σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του εκά-
στοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης Κατώτατου
Ορίου.
Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφα-
λισμένο με την προσωρινή σύνταξη συμψηφίζεται με το
ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την έκδοση της
οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης.
Εάν μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκ-
δοση της οριστικής πράξης απονομής της σύνταξης, δια-
πιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιο-
δότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύ-
θυνη δήλωση του ασφαλισμένου δεν είναι ακριβή, θα α-
ναζητηθούν τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα. Αν δεν προκύπτει υπαιτιό-
τητα του ασφαλισμένου, η επιστροφή των ποσών θα γί-
νεται άτοκα.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ή ε-
βδομήντα πέντε (75) ημέρες αντίστοιχα σε περίπτωση
συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση από την υπο-
βολή της αίτησης, πρέπει να εκδοθεί αιτιολογημένη πρά-
ξη απόρριψης της αίτησης για προσωρινή σύνταξη ή
πράξη προσωρινής συνταξιοδότησης.
Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις κατά τις οποίες έ-
χουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης,
στην καταβολή της ως άνω προσωρινής σύνταξης, υπο-
χρεούται ο τελευταίος φορέας, εφόσον διαπιστώνεται
ότι από το συνολικό χρόνο ασφάλισης που αναφέρεται
στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος συντρέχουν οι ε-
λάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση,
σύμφωνα με τη νομοθεσία του.
Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και εφόσον ο
απονέμων φορέας είναι διαφορετικός από εκείνον που
χορηγεί την προσωρινή σύνταξη, τα ποσά σύνταξης που
καταβλήθηκαν από τον φορέα αυτόν δεν αναζητούνται
από τον ασφαλισμένο, αλλά συμψηφίζονται με τα ποσά
σύνταξης που οφείλει να καταβάλλει ο απονέμων Οργα-
νισμός.
4. Όταν ο απονέμων τη σύνταξη φορέας είναι το Δη-
μόσιο, οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 3 προ-
θεσμίες ξεκινούν μετά την καταβολή των τρίμηνων απο-
δοχών.
5. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης
δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν ο ασφαλισμένος με δήλωσή του δεν επιθυμεί
την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
β. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν πληρούν τις νόμιμες προ-
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
γ. Όταν για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων
πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και
987/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διμε-
ρείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περι-
πτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό
δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό α-
σφαλιστικό φορέα.
δ. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά.
ε. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμέ-
νου/ης από τους γονείς του.
στ. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.
ζ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
η. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση
χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προ-
ϋποθέσεων.
θ. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφο-
ρές ποσού που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις
σχετικές διατάξεις ποσά.
6. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συ-
νταξιοδοτικών αποφάσεων ορίζονται κλιμάκια από υπαλ-
λήλους των ασφαλιστικών οργανισμών που υπηρετούν ή
έχουν υπηρετήσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια σε υπηρε-
σίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης ή απονομής ή
πληρωμής συντάξεων και διαθέτουν την ανάλογη εμπει-
ρία.
Τα ανωτέρω κλιμάκια, με βάση τις αρμοδιότητες εκά-
στου, διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, ως ακολού-
θως: α) Κλιμάκιο Ανακεφαλαίωσης Χρόνου Ασφάλισης
και β) Κλιμάκιο Απονομής και Πληρωμής Προσωρινών
και Οριστικών Συντάξεων.
Η συμμετοχή στα κλιμάκια είναι προαιρετική, η δε σχε-
τική βούληση εκδηλώνεται με υποβολή αίτησης προς τον
Διοικητή ή Πρόεδρο του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ο
οποίος και εκδίδει την απόφαση ορισμού τους ως πιστο-
ποιημένων εισηγητών, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχετικό με την αρμοδιότη-
τα του κλιμακίου, στο οποίο θα ενταχθούν.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο συντονιστής ανά
κλιμάκιο.
Οι πιστοποιημένοι εισηγητές υποχρεούνται να παρέ-
χουν υπηρεσίες ενημέρωσης πολιτών από τα Κέντρα Ε-
νημέρωσης Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων (Κ.Π.Α.Σ.)
για δύο (2) ημέρες κάθε μήνα.
Οι πιστοποιημένοι εισηγητές εργάζονται και εκτός ω-
ραρίου εργασίας, για την απασχόλησή τους δε αυτή και
με βάση το παραγόμενο έργο καταβάλλεται μηνιαία απο-
ζημίωση κατά παρέκκλιση των περιορισμών της παρ. 4
του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του
Δ.Σ. του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ρυθμίζεται κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την εκπαίδευση των συμμετεχό-
ντων, τη λειτουργία των κλιμακίων και τη μέτρηση του
παραγόμενου έργου, τόσο κατά τη διάρκεια του ωραρίου
εργασίας όσο και εκτός αυτού.
Το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και ο τρόπος και οι
προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από εισήγηση των Δ.Σ. των
ασφαλιστικών οργανισμών.

   Άρθρο 39
Πλασματικός χρόνος παιδιών

1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/
2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επι-
κουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και
του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεμε-
λιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις
που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εφε-
ξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/
2010, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παι-
δί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλι-
σης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφά-
λισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.
Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο
για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο
και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, υπό
την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώ-
σει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή
προαιρετικής ασφάλισης. Ο χρόνος αυτός συνυπολογί-
ζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/1984 (Α΄
153), όπως ισχύουν.
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός
φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο,
το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται
σε έναν μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρι-
κής ασφάλισης, κατ’ επιλογή.
Ο εν λόγω αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογί-
ζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου α-
σφάλισης για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανήλικων
ή ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών και
χήρων πατέρων ανήλικων ή ανάπηρων παιδιών, των κατά
περίπτωση απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα, του προβλεπόμενου από
καταστατικές διατάξεις χρόνου για συνταξιοδότηση σε
περίπτωση απόλυσης, καθώς και για τη θεμελίωση δικαι-
ώματος συνταξιοδότησης ή προσαύξηση της σύνταξης
με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3717/2008 (Α΄ 239), του
άρθρου 74 του ν. 3371/2005 (Α΄178) και του άρθρου 34
του ν. 3762/2009 (Α΄ 75 ).
Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γί-
νεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και την κα-
ταβολή, για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμε-
νου με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης
και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, επί του
25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που
ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι ασφαλι-
στικές εισφορές για την αναγνώριση αυτή καταβάλλο-
νται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση
της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε
μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με
τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση καταβάλ-
λεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινο-
ποίηση της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προβλεπό-
μενα πρόσθετα τέλη. Σε περίπτωση θεμελίωσης συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της
σύνταξης, πριν το χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξα-
γοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέ-
χρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύ-
νταξης. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία
που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστι-
κού φορέα, αν το οφειλόμενο ποσό από οποιαδήποτε αι-
τία δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61
του _______ν. 3863/2010, όπως ισχύει.»
2. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης
με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, εξα-
κολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 141, του ν. 3655/2008, όπως ίσχυαν μέχρι την α-
ντικατάστασή τους από το άρθρο αυτό.

Άρθρο 40
Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης

Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικα-
θίσταται ως εξής:
«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής α-
σφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή
προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπη-
ρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών,
γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 η-
μέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής α-
νεργίας και μέχρι 300 ημέρες, δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής
άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, ε) ο χρόνος
σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης
ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή δι-
πλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτερο-
βάθμιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή δι-
πλώματος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπου-
δών για την απόκτηση πτυχίου, μετά τη συμπλήρωση του
17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελ-
ματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνι-
κής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ι-
σχύος του ν. 576/1977 (Α΄ 102) και μετά ή στο Ενιαίο
Πολυκλαδικό Λύκειο, ο οποίος είναι ίσος με τον κατά το
χρόνο αποφοίτησης επίσημο χρόνο σπουδών της οικείας
σχολής, στ) ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει α-
σφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, με-
τά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποι-
ουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το
Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από
έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κε-
νού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης, ζ) ο προ-
βλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από
την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, η) ο χρόνος α-
περγίας, θ) ο πλασματικός χρόνος της παρ. 1 του άρ-
θρου 141 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), που αναγνωρίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν, ι) ο χρό-
νος μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις και μέχρι δύο έτη, ια) ο χρόνος προσωρινής κράτη-
σης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος
του ν. 2510/1997 (Α΄ 136) για το στρατιωτικό αδίκημα
της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποι-
νικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρ-
νήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας ε-
πικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πε-
ποιθήσεις, ιβ) ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτη-
ση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκή-
σεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα
Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Α-
σφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε-
ΤΑΑ).
2. Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτι-
κής υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1358/1983 (Α΄ 60), όπως ισχύουν κάθε φορά. Στις πε-
ριπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με
προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από
1.1.2011 μέχρι 31.12.2014, με βάση τις ισχύουσες διατά-
ξεις, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιω-
τικής θητείας στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώ-
νεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ι-
σχύουν από 1.1.2015 και εφεξής, το ανωτέρω ποσό μει-
ώνεται κατά 50%. Σε κάθε περίπτωση το καταβλητέο πο-
σό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει
με βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης, το 25πλά-
σιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών αναγνω-
ρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 1483/1984 (Α΄ 153), τόσο για θεμελίωση συνταξιοδο-
τικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού ει-
σφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που ισχύει σε κάθε
φορέα επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευ-
του εργάτη, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης αναγνώρισης.
Οι χρόνοι των περιπτώσεων γ΄ και ζ΄ της παραγράφου
1 συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση του συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό
του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και ο χρόνος απεργίας
αναγνωρίζονται με αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζονται
βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμέ-
νου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλι-
σμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή των απο-
δοχών του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, μη
δυναμένων τούτων να υπολείπονται του 25πλάσιου του
ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, το πο-
σό δε της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η αίτηση
υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγό-
ταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκ-
παιδευτικής άδειας ή της απεργίας και συνοδεύεται από
βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο
λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας ή της απερ-
γίας.
Ο χρόνος φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές,
ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση διπλώματος επαγ-
γελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβάθμιου Ινστιτού-
του Επαγγελματικής Κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής
Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτη-
ση πτυχίου, μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της η-
λικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή
σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν. 576/1977
και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο, ο χρόνος μα-
θητείας, καθώς και ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χω-
ρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλι-
σης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση
οποιουδήποτε φορέα ή του Δημοσίου, αναγνωρίζονται,
μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, για τη θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης με την καταβολή, για κάθε μήνα,
ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για
τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς
επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, ό-
πως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο χρόνος της προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που
εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για
το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποτα-
ξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζεται
και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 1 και των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 2
του ν. 1358/1983, όπως ισχύει, χωρίς τις μειώσεις που
προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο για την ανα-
γνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για όσους θεμελιώ-
νουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2011 και εφε-
ξής.
3. Οι χρόνοι της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και
στην Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Τα-
μείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) με την κα-
ταβολή ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με το εκάστο-
τε ισχύον ασφάλιστρο άνω πενταετίας για την Ειδική
Προσαύξηση επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ, όπως ισχύει
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης
Υγειονομικών του ΕΤΑΑ που έχουν υπαχθεί και στην κα-
τηγορία Μονοσυνταξιούχων, εφόσον αναγνωρίσουν
χρόνους ασφάλισης της παραγράφου αυτής, υποχρεού-
νται να αναγνωρίσουν το αντίστοιχο διάστημα και στην
κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, με καταβολή της ισχύου-
σας κάθε φορά εισφοράς.
Για την αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από
την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της ά-
δειας ασκήσεως επαγγέλματος στον Τομέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, την Ειδι-
κή Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαί-
ου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) κατα-
βάλλεται μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 20% για τον Το-
μέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων στο εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω 5ετίας για
την Ειδική Προσαύξηση και σε ποσοστό 6% για τον Το-
μέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα
Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), επί του 25πλάσιου του ΗΑΕ,
όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
4. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τις αναγνωρίσεις των
προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται είτε εφά-
παξ, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής
απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση
15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ι-
σούται με τους αναγνωριζόμενους μήνες. Η πρώτη δόση
καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της
κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τα εκάστοτε προ-
βλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα-
τος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από το
χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατεί-
ται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση
ποσό ίσο με το 1/4 του ποσού της σύνταξης. Η σύνταξη
καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι κατα-
στατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφει-
λόμενο ποσό από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει το
ποσό που ορίζεται στο άρθρο 61 του ν. 3863/2010, όπως
ισχύει.
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύ-
νταξη αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση
των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.
5. Όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφά-
λισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋποθέ-
σεις που ισχύουν μέχρι και 31.12.2010, ακόμα και με
προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40
του ν. 2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή
του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, κα-
θώς και με την προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου
της παρ. 1 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, και εφόσον
η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι και
31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούμε-
νες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ίσχυαν μέχρι
και 31.12.2010.
Ειδικά για τις ασφαλισμένες των παραγράφων 11 και
13 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι οποίες συνταξιο-
δοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως
του εάν ο εν λόγω απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συ-
μπληρώνεται μέχρι ή μετά την 31.12.2010 ακολουθού-
νται σε κάθε περίπτωση λήψης μειωμένης ή πλήρους σύ-
νταξης λόγω γήρατος τα όρια ηλικίας που προβλέπονται
στις ανωτέρω παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 10
του ίδιου νόμου. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περί-
πτωση των ασφαλισμένων των ανωτέρω παραγράφων,
οι οποίες μέχρι και 31.12.2010 έχουν θεμελιώσει δικαίω-
μα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, για τις ο-
ποίες, προκειμένου για τη λήψη είτε μειωμένης είτε πλή-
ρους σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα
μέχρι και 31.12.2010 όρια ηλικίας.
Επίσης, ειδικά για τους ασφαλισμένους στα πρώην ει-
δικά ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών, στους τομείς
σύνταξης και ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης
του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και εκείνους της παρ. 15Β του άρθρου
10 του ν. 3863/2010 και με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, οι ισχύουσες μέχρι
31.12.2010 προϋποθέσεις πλήρους σύνταξης εφαρμόζο-
νται εφόσον πληρούνται η συμπλήρωση του απαιτούμε-
νου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυ-
τές απαιτούνται αθροιστικά. Για τους ανωτέρω ασφαλι-
σμένους που μέχρι και 31.12.2010 έχουν ήδη θεμελιώσει
δικαίωμα λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος,
προκειμένου για τη λήψη είτε μειωμένης είτε πλήρους
σύνταξης λόγω γήρατος, απαιτούνται τα ισχύοντα μέχρι
και 31.12.2010 όρια ηλικίας.
6. Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι, καθώς και ο χρόνος κα-
τά τον οποίο ο σφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω ανα-
πηρίας συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδο-
τικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγ-
ματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή δώδεκα (12) έ-
τη πραγματικής ή/και προαιρετικής ασφάλισης. Ο συνο-
λικός χρόνος, ο οποίος, με βάση τα ανωτέρω, συνυπολο-
γίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιο-
δοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού
της σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συ-
νυπολογιζόμενου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγ-
ματικού ή πλασματικού, που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή
αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις δι-
οικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών.
Ειδικότερα, ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο:
α) σε τέσσερα (4) έτη, για όσους θεμελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνο-
νται και ισχύουν για το έτος 2011,
β) σε πέντε (5) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται
και ισχύουν για το έτος 2012,
γ) σε έξι (6) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτι-
κό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ι-
σχύουν για το έτος 2013 και
δ) σε επτά (7) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται
και ισχύουν από το έτος 2014 και εξής.
Το δικαίωμα αναγνώρισης για καθέναν από τους παρα-
πάνω χρόνους ασκείται μόνο σε έναν φορέα κύριας α-
σφάλισης ή το Δημόσιο και σε έναν φορέα επικουρικής
ασφάλισης.
7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2011 και
εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιο-
δότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύ-
ουν από αυτή την ημερομηνία και εφεξής με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Για όσους θε-
μελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις
που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και για όσους
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011
και εφεξής με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που
δεν τροποποιούνται με το άρθρου 10 του ν. 3863/2010,
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατά-
στασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/
2010.»

Άρθρο 41
Αναγνώριση χρόνων ειδικών κατηγοριών

1. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δύνανται, μετά από σχετι-
κή αίτησή τους, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης
το χρονικό διάστημα αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, υπακτέας στα πρώην Ταμεία
ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, πριν την εγγραφή στα μητρώα αυτών,
για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούσες α-
σφαλιστικές εισφορές. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υ-
περβαίνει τα πέντε (5) έτη και λαμβάνεται υπόψη τόσο
για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λό-
γω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της
σύνταξης λόγω γήρατος.
Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτόν ό-
σοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστημα σε άλλον ασφα-
λιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, κα-
θώς και όσοι με δική τους αίτηση έλαβαν εξαίρεση νόμι-
μα για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση του οικείου
φορέα (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) για το διάστημα του ο-
ποίου ζητείται η αναγνώριση.
Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με
την καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς ίσης με την ει-
σφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κα-
τηγορίας του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά, ή, κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερομένου, σε ανώτερη ασφαλιστική
κατηγορία.
Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε
σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υ-
περβαίνουν το ήμισυ του αριθμού των αναγνωριζόμενων
μηνών. Για την εξόφληση του ποσού εξαγοράς εφαρμό-
ζεται η νομοθεσία του ΟΑΕΕ για την είσπραξη οφειλόμε-
νων εισφορών και σε κάθε περίπτωση το ποσό της εξα-
γοράς θα πρέπει να έχει εξοφληθεί κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για
κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κα-
τά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας, επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες α-
σφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού
καθεστώτος που επιλέγεται.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2011
και εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται
και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και εφεξής, με
τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Οργανισμού, καθορίζονται τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά για την απόδειξη του χρόνου άσκησης του
επαγγέλματος πριν από την εγγραφή στα μητρώα ασφα-
λισμένων των παραπάνω φορέων, για τον οποίο ζητείται
η αναγνώριση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παρα-
πάνω θέμα.
2. Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών,
Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Α-
σφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που έχουν υπαχθεί στην α-
σφάλιση οποιουδήποτε φορέα μέχρι 31.12.1992, μπο-
ρούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως
χρόνο ασφάλισης, χρονικό διάστημα που απασχολήθη-
καν με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλ-
λήλου, εφόσον για την απασχόλησή τους αυτή, υπείχαν
υποχρέωση ασφάλισης στον εν λόγω Τομέα.
Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με
καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 15% για
κάθε μήνα αναγνώρισης και υπολογίζεται στο 50πλάσιο
του ΗΑΕ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υ-
ποβολής της αίτησης.
Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν
στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντα-
κτών και Υπαλλήλων Τύπου χρόνο που συμπίπτει με χρό-
νο ασφάλισης στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συ-
ντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Α-
σφάλισης, εξαιρουμένου του χρόνου διαδοχικής ασφά-
λισης. Η αναγνώριση και εξαγορά γίνεται με την καταβο-
λή εισφοράς 4% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, στην ί-
δια βάση υπολογισμού που ορίζεται για τον Τομέα Α-
σφάλισης και με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις.
3. Ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ που έχουν
υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μέχρι
31.12.1992, μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να ανα-
γνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρονικό διάστημα, κα-
τά το οποίο παρείχαν εξαρτημένη εργασία με κάποια α-
πό τις ειδικότητες του άρθρου 3 του Καταστατικού του
Τομέα, σε εργοδότες το προσωπικό των οποίων, κατά τα
αντίστοιχα χρονικά διαστήματα υπείχε υποχρέωση α-
σφάλισης στον Τομέα.
Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με
καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 16% για
κάθε μήνα αναγνώρισης και υπολογίζεται στις συνολικές
αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης
πριν από την υποβολή της αίτησης, οι οποίες σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 50πλά-
σιο του ΗΑΕ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα
υποβολής της αίτησης.
4. Στην περίπτωση των ασφαλισμένων των παραγρά-
φων 2 και 3, ο αναγνωριζόμενος χρόνος ανέρχεται κατ’
ανώτατο όριο σε τρία (3) έτη συνολικά, εφόσον για τον
προς αναγνώριση χρόνο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε
άλλον ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ.
Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση του Ε-
ΤΑΠ – ΜΜΕ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου και συνοδεύεται από υπεύθυνη δή-
λωση του ενδιαφερομένου ότι δεν έχει ασφαλισθεί σε
άλλον ασφαλιστικό φορέα ή σε άλλο Τομέα του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς και από
σχετική βεβαίωση εργοδότη ή πιστοποιητικό υπηρεσια-
κών μεταβολών και αποδοχών ή δικαστική απόφαση ή
στοιχείων αποδεικτικών της άσκησης ή της διακοπής του
επαγγέλματος ή της ιδιότητας, η ακρίβεια των οποίων ε-
λέγχεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου. Σε περίπτωση
υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης ή ανακριβών
βεβαιώσεων, ο αναγνωριζόμενος χρόνος ακυρώνεται, οι
δε καταβληθείσες για την εξαγορά αυτή εισφορές δεν ε-
πιστρέφονται.
Αίτηση αναγνώρισης μπορούν να υποβάλουν μέσα
στην ίδια προθεσμία και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και
31.12.2010, καθώς και όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα συ-
νταξιοδότησης από1.1.2011 και εφεξής με βάση προϋ-
ποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται από
το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, εφόσον έχουν αναγνωρί-
σει με προηγούμενες ρυθμίσεις, λιγότερα από τρία (3) έ-
τη ασφάλισης. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στην περί-
πτωση αυτή ανέρχεται σε τόσο χρόνο όσος υπολείπεται
μέχρι την συμπλήρωση των τριών (3) ετών.
Το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέ-
σα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση στον αιτού-
ντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης είτε σε ισόπο-
σες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των μηνών που
αναγνωρίζονται, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις
τριάντα έξι (36).
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επό-
μενου μήνα από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχε-
τικής απόφασης αναγνώρισης. Καθυστέρηση καταβολής
της δόσης επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα κάθε φορά
πρόσθετα τέλη.
5. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων των πα-
ραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού γεννάται και η σύ-
νταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα
μετά την πλήρη εξόφληση του ποσού που προκύπτει από
την αναγνώριση.
6. Για τους ασφαλισμένους του άρθρου αυτού που θε-
μελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2011
και εφεξής με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και
ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, το σύ-
νολο των αναγνωριζόμενων χρόνων, στους οποίους συ-
μπεριλαμβάνονται τόσο οι χρόνοι του παρόντος άρθρου,
καθώς και κάθε άλλος χρόνος που έχει τυχόν αναγνωρι-
σθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις, ανέρχε-
ται κατ’ ανώτατο όριο:
α) σε τέσσερα (4) έτη, για όσους θεμελιώνουν συντα-
ξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνο-
νται και ισχύουν το έτος 2011,
β) σε πέντε (5) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται
και ισχύουν το έτος 2012,
γ) σε έξι (6) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτι-
κό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ι-
σχύουν το έτος 2013,
δ) σε επτά (7) έτη, για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται
και ισχύουν το έτος 2014 και εφεξής.
7. Ασφαλισμένοι φορέων και τομέων επικουρικής α-
σφάλισης που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή από
φορέα κύριας ασφάλισης με καθεστώς ίδιο ή εξομοιού-
μενο με αυτό του Δημοσίου, καθώς και του Τομέα «ΤΕ-
ΑΠ-ΕΛΤΑ» μπορούν να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα και στον επικουρικό φορέα – τομέα τους, συ-
μπληρώνοντας τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο με α-
ναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας που συμπίπτει με συντά-
ξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισής
τους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20
παράγραφοι 3 και 4 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48). Ο αναγνω-
ριζόμενος χρόνος στον επικουρικό φορέα – τομέα αξιο-
ποιείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
με τον ίδιο τρόπο όπως αξιοποιείται στο Δημόσιο ή στο
φορέα κύριας ασφάλισής τους. Η αναγνώριση πραγμα-
τοποιείται με απόφαση του φορέα – τομέα, μετά από αί-
τηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται μέχρι
την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης από τον φορέα
–τομέα επικουρικής ασφάλισης. Η διάταξη της παραγρά-
φου αυτής έχει εφαρμογή και σε αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου