Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

Eκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων εργαζομένων στα Δ.Σ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ , ΕΡΓΟΣΕ

Αλλάζει ριζικά το τοπίο γύρω απο το θέμα της εκλογής εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών , αφού εφαρμόζεται άμεσα ο νέος Νόμος 3965/05.2011 (ΦΕΚ 113Α , άρθρο 14α ) που προβλέπει εκλογή απευθείας από τους εργαζόμενους .Τις επόμενες μέρες συνεδριάζει η διοίκηση της ΠΟΣ για να οργανώσει την διαδικασία , που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ενώ ....

σύμφωνα με τον νέο Νόμο που αντικαθιστά άρθρα του 3429 /2005 , μειώνεται ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ενώ πλέον θα υπάρχει μόνο ένας εκπρόσωπος εργαζομένων σε κάθε ΔΣ.
Η εκλογή του γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία (50%+1 ) σε ενιαίο ψηφοδέλτιο (άρα δεν θα υπάρχουν παρατάξεις )  , όπου μπορεί να ψηφίσει ο εργαζόμενος  μόνο ένα υποψήφιο ( 1 σταυρός )  ! Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν συγκεντρώσει  το ποσοστό 50% + 1 στην πρώτη φάση της διαδικασίας , ακολουθεί 2ος γύρος με τους δύο πρώτους πλειοψηφόντες .Αυτός που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους ψήφους θα είναι και ο  νέος εκπρόσωπος εργαζομένων με 5 ετή θητεία !
Η διαδικασία θα εφαρμοστεί σε όλες τις ΔΕΚΟ !

Για οποιαδήποτε νέα πληροφορία το στέκι θα ενημερώσει άμεσα τους συναδέλφους .
                                                     
                                                      Το άρθο 14 στο ΦΕΚ 113 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΚΟ),
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ,
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και του διευθύνο−
ντος συμβούλου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα επτά. Στο
διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των
εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο καταστατικό της. Στην περίπτωση αυτή
οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των
εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση διεξάγονται από
την εφορευτική επιτροπή της πλέον αντιπροσωπευτικής
δευτεροβάθμιας, και αν δεν υπάρχει τέτοια, της πρω−
τοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της δημόσιας
επιχείρησης.
Εκλέγεται εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος θα συγκε−
ντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθ−
μού των ψηφισάντων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκε−
ντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται δεύτερος
γύρος αρχαιρεσιών μεταξύ των δύο υποψηφίων που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Εκλέγεται
όποιος από τους δύο υποψηφίους συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυ−
ρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί−
ται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
Η διαδικασία των αρχαιρεσιών, ο καθορισμός των το−
πικών εφορευτικών επιτροπών, ο χρόνος και οι λεπτο−
μέρειες της ψηφοφορίας και η εξαγωγή και ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων αποτελούν έργο της επιτροπής αυ−
τής, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1264/1982
(Α΄ 79). Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη στην παρούσα
παράγραφο, καταργείται.»
2. H διαδικασία συγκρότησης, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1, του πρώτου μετά τη θέση σε ισχύ του πα−
ρόντος νόμου διοικητικού συμβουλίου, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την 1.10.2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου