Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Είναι να τρελαίνετε κάποιος τις τελευταίες μέρες με όσα συμβαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο , ένας πραγματικός καταιγισμός νομοθετημάτων ....Εν μέσω θερινής ραστώνης οι άρχοντες του Έθνους πραγματικά ....δουλεύουν σε εξοντωτικούς ρυθμούς .Στο παραπάνω νομοσχέδιο υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα άρθρα , ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για τους μεταταχθέντες απο ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Διαβάστε την δημοσίευση για να καταλάβετε ....Εμείς πάντως θεωρούμε πως θα χρειαστούν δεκάδες ερμηνευτικές αλλά και εργατολόγοι για να βγάλει κάποιος άκρη.Παραθέτουμε το link για το νέο νομοσχέδιο με τίτλο Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση – Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/r-anapt-pap.pdf
Στα άρθρα εγείρονται και πάλι θέματα αγοράς πλασματικών χρόνων ....
Απλά διαβάζουμε στο άρθρο 1 παρ4


4.α. Οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 11 του π.δ.
169/2007, που προστέθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 12
του άρθρου 6 του ν. 3865/2010, αντικαθίστανται, από της
ισχύος τους, ως εξής:
«15.α. Για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης από
1.1.2011 και µετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται
σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για
κάθε επόµενο παιδί και µέχρι το τρίτο.
Ο χρόνος αυτός λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση,
καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την
προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συµπληρώσει δεκαπε-
νταετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία.
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης έχουν
εφαρµογή και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό
δικαίωµα µε συνυπολογισµό και του αναγνωριζόµενου,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, χρόνου µέχρι την 31.12.2010.
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος που αναγνωρίζεται σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω δεν µπορεί να υπερβαίνει, µε συνυ-
πολογισµό και της λοιπής συντάξιµης υπηρεσίας,  το
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος σύ-
νταξης, κατά περίπτωση.

Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιµος
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρων 17 και
20 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), κατά περίπτωση.
δ. Αν ο υπάλληλος έχει χρόνο ασφάλισης και σε άλλο
φορέα κύριας ασφάλισης, ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρί-
ζεται σε έναν µόνο φορέα κατ’ επιλογή.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµο-
γή και για όσους υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί για
πρώτη φορά από 1.1.1993 και µετά.
γ. Δικαιώµατα που έχουν αναγνωριστεί µε βάση τις α-
ντικαθιστώµενες διατάξεις, µέχρι τη δηµοσίευση του νό-
µου αυτού, παραµένουν ισχυρά.

Για τους μεταταχθέντες διαβάζουμε στο άρθρο 4 παρ 10.10.α. Το προσωπικό του Ο.Σ.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που
µεταφέρεται σε φορείς υποδοχής, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (Α΄188) εξακο-
λουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας
και υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν
τη µεταφορά του στους φορείς αυτούς.
β. Η εφεξής υπηρεσία που παρέχει το προσωπικό του
προηγούµενου εδαφίου στους φορείς υποδοχής θεωρεί-
ται ως πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία που διανύθηκε
στην υπηρεσία από την οποία µεταφέρεται.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από
τη νοµοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφά-
λισης και πρόνοιας, για την ασφάλιση του παραπάνω
προσωπικού, καταβάλλονται του µεν εργοδότη από τους
φορείς υποδοχής, του δε ασφαλισµένου από τους ίδι-
ους.
δ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµο-
γή από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16
του ν. 3891/2010.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου