Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Αλλαγές στην εκπαίδευση των μηχανοδηγών, οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών κέντρων

Αλλαγές στην εκπαίδευση των μηχανοδηγών και τη λειτουργία των εκπαιδευτικών κέντρων επιφέρει το άρθρο 54 του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση και τις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη - metaforespress.gr 

Όπως αναφέρεται σε αυτό, η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο ημερολογιακά τετράμηνα και πρόσβαση σε αυτήν έχουν απόφοιτοι κατ’ ελάχιστο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης.

Άρθρο 54: Λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων – Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου και κυρώσεων – Τροποποίηση άρθρων 23 και 29 του ν. 3911/2011 (Α’ 12)

1.α) Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3911/2011 (Α΄12) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση του εφαρμοζόμενου νομοθετικού πλαισίου, β) στην παρ. 9 η φράση «στον διαχειριστή υποδομής και στη σιδηροδρομική επιχείρηση για την οποία εκπαιδεύονται» αντικαθίσταται από τη φράση «σε διαχειριστή υποδομής και σε σιδηροδρομική επιχείρηση» και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23 (Άρθρο 23 της Οδηγίας) Εκπαίδευση

1.Η εκπαίδευση των μηχανοδηγών περιλαμβάνει: (α) ένα μέρος το οποίο αφορά την άδεια και αντικατοπτρίζει γενικές επαγγελματικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31 Παράρτημα ΙΙΙ και (β) ένα μέρος το οποίο αφορά το πιστοποιητικό και αντικατοπτρίζει ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, όπως περιγράφονται στο άρθρο 31 Παραρτήματα IV και V.

2.Η εκπαιδευτική μέθοδος πρέπει να πληροί τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 31.

3.Οι αναλυτικοί στόχοι της εκπαίδευσης καθορίζονται στο άρθρο 31 Παράρτημα IIΙ όσον αφορά την άδεια και στο άρθρο 31 Παραρτήματα IV και V όσον αφορά το πιστοποιητικό. Οι αναλυτικοί αυτοί στόχοι της εκπαίδευσης μπορούν να συμπληρώνονται: α) είτε με τις σχετικές ΤΠΔ που θεσπίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 6) ή την Οδηγία 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 110 της 20.4.2001, σ. 1), 64 β) είτε με τα κριτήρια τα οποία προτείνει ο Οργανισμός βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 881/2004.

4.Τα εκπαιδευτικά κέντρα οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί να έχουν ισότιμη και αμερόληπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση που απαιτείται για να εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης της αδείας και του πιστοποιητικού.

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής οφείλουν να παρέχουν ισότιμη και αμερόληπτη συνδρομή στα εκπαιδευτικά κέντρα όπου τούτο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

5.Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τις γενικές επαγγελματικές γνώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, τις γλωσσικές γνώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 12 και τις επαγγελματικές γνώσεις σχετικά με το τροχαίο υλικό, όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισμούς αναγνωρισμένους από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 20.

6.Τα καθήκοντα εκπαίδευσης που αφορούν τη γνώση της υποδομής όπως προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεων της διαδρομής και των κανόνων και των διαδικασιών λειτουργίας, εκτελούνται από πρόσωπα ή οργανισμούς αναγνωρισμένους από την Αρχή.

Οι διαχειριστές υποδομής μεριμνούν για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ως προς την οικεία υποδομή, το αργότερο εντός εξαμήνου από τον καθορισμό των κριτηρίων για την αναγνώριση σύμφωνα με την παράγραφο 13.

7.Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων άδειας μηχανοδηγού.

Όσον αφορά τις άδειες, το γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) εξακολουθεί να ισχύει για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μηχανοδηγών, οι οποίοι είναι πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι έχουν αποκτήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσής τους σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα.

8.Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και διαχειριστής υποδομής οφείλει να δημιουργήσει, ως μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, διαδικασία επιμόρφωσης για να διατηρείται η επάρκεια του προσωπικού, σύμφωνα με την περίπτωση στ’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν.4632/2019 (Α’159).

9.Η εκπαίδευση των υποψήφιων μηχανοδηγών για το μέρος που αφορά στην άδεια κατά το στοιχείο α΄ της παρ. 1, παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω, με την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου:

α) Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακά τετράμηνα και πρόσβαση σε αυτήν έχουν απόφοιτοι κατ’ ελάχιστο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης.

β) Η ανωτέρω εκπαίδευση είναι θεωρητική μετά το πέρας της οποίας ακολουθεί, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου, πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών σε διαχειριστή υποδομής και σε σιδηροδρομική επιχείρηση. Η ανωτέρω πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση.

Η πρακτική άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται κατά τα 2/3 αυτής σε αμαξοστοιχίες που εκτελούν τακτικά δρομολόγια με υποχρεωτική παρουσία μηχανοδηγού 65 εν ενεργεία κατ’ αρχάς και αργότερα με πιστοποιημένο εκπαιδευτή.

Στην περίπτωση που κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιηθούν προσομοιωτές ή/και εξειδικευμένες τρισδιάστατες μαγνητοσκοπήσεις διαδρομών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, η εκπαίδευση επί τακτικών δρομολογίων δύναται να περιοριστεί στα 3/5 της πρακτικής άσκησης και να γίνεται εκ παραλλήλου με σύγχρονα συστήματα προσομοιωτών ή/και εξιδεικευμένων τρισδιάστατων μαγνητοσκοπήσεων διαδρομών. γ) Το εκπαιδευτικό κέντρο συντάσσει οδηγό σπουδών τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή.

10.Η εκπαίδευση των μηχανοδηγών για το μέρος που αφορά το Πιστοποιητικό κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχεται από τα εκπαιδευτικά κέντρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω, με την επιφύλαξη και των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου: α) Τα εκπαιδευτικά κέντρα εκπονούν τα σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Η διδακτέα ύλη, τα προγράμματα κατάρτισης και η διάρκεια αυτών υποβάλλεται προς έγκριση στην Αρχή.

β) Τα προγράμματα κατάρτισης υποχρεωτικά περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο κατάρτισης συνδέεται με κάποιο πιστοποιημένο από το Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαγγελματικό περίγραμμα, ενδείκνυται η ανάπτυξη του προγράμματος τόσο ως προς τις θεματικές ενότητες όσο και τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.

Η πρακτική εκπαίδευση των προγραμμάτων αυτών είναι υποχρεωτική, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών. Ειδικότερα η πρακτική εκπαίδευση του προγράμματος κατάρτισης που αφορά στην υποδομή περιλαμβάνει οδήγηση του κάθε τύπου τροχαίου υλικού, όπως αυτό αναγράφεται στο πιστοποιητικό, επί της σιδηροδρομικής υποδομής που θα εργαστεί ο μηχανοδηγός.

11.Τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν στα Παραρτήματα ΙΙΙ, IV και V του άρθρου 31 είναι διακριτά μεταξύ τους.

12.Στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υποχρεωτικό να γίνεται εκπαίδευση από το εξειδικευμένο προσωπικό του διαχειριστή υποδομής για το γενικό κανονισμό κίνησης, τον κανονισμό σημάτων και τις διαδικασίες ασφαλείας, όπως περιγράφονται από τις εγκυκλίους του διαχειριστή υποδομής.

13.Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κάθε σχετικό θέμα.» 66 2. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3911/2011 (Α΄12) προστίθεται περ. ι), συμπληρώνεται το στοιχείο (ii) της ίδιας παραγράφου με την προσθήκη της περ. ι), και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η Αρχή είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου από τους μηχανοδηγούς, τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους διαχειριστές υποδομής, τους εξεταστές και τα εκπαιδευτικά κέντρα. Εάν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους ότι:

α) δεν τηρήθηκε η σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 23 υποχρέωση διαχειριστή υποδομής,

β) δεν τηρούνται τα κριτήρια με τα οποία έγινε η αναγνώριση εκπαιδευτικού κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 23, γ) δεν τηρείται η διάρκεια εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 23, δ) δεν τηρούνται τα κριτήρια για τους εξεταστές σύμφωνα με το άρθρο 25,

ε) δεν τηρούνται οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις και δοκιμασίες σύμφωνα με το άρθρο 16, στ) δεν έχει ενημερωθεί η Αρχή για παύση εργασίας μηχανοδηγού σύμφωνα με το άρθρο 17, ζ) δεν τηρείται η διαδικασία παρακολούθησης μηχανοδηγών σύμφωνα με το άρθρο 18, η) δεν τηρείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 15,

θ) δεν τηρείται μητρώο των πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 22, ι) δεν τηρήθηκε η σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 23 υποχρέωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδομής, συντάσσεται έκθεση και δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η Αρχή να επιβάλει στη σιδηροδρομική επιχείρηση ή στον διαχειριστή υποδομής τις παρακάτω κυρώσεις:

(i) σύσταση για συμμόρφωση προς τις συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και (ii) σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για την περίπτωση στ΄, τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την περίπτωση γ΄, πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις περιπτώσεις β΄, δ΄ και ζ΄, εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις περιπτώσεις ε΄, η΄ θ΄ και ι’ και εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την περίπτωση α΄.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου