Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Tροπολογία απο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τις υπό εξυγίανση ΔΕΚΟ

Τροπολογία κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ , Πρωτόπαππας , Κουσελάς και Μακρυπίδης ζητώντας την εξαίρεση των υπο εξύγιανση ΔΕΚΟ ( που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3891 κ 3920 δηλαδή των εταιρειών του ομίλου ΟΣΕ  , και των συγκοινωνιών ) απο την εργασιακή εφεδρεία ενώ για το μισθολόγιο ζητάει να ισχύσει ότι και για τις άλλες ΔΕΚΟ(να μην υπερβαίνει η δαπάνη της μισθοδοσίας  το 65% της αντίσοιχης  του 2009).
Εν αναμονή εξελίξεων θα ενημερώσουμε άμεσα.Το πολυνομοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής σήμερα ενώ το ΚΚΕ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία .Τέλος κατατέθηκε και τροπολογία σύμφωνα με την οποία η έκτακτη εισφορά θα παρακρείται πλέον απευθείας απο τους μισθούς μας .
Δημοσιεύουμε και την τροπολογία για τις υπο εξυγίανση ΔΕΚΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τροπολογία υποβάλλεται με γνώμονα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και προστασίας του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, αλλά και την ανάγκη ορθολογικής εκτίμησης του πεδίου εφαρμογής των προωθούμενων στοχευμένων ρυθμίσεων μέσω του άρθρου  31.
Η ορθολογική αυτή εκτίμηση επιβάλλει να ληφθούν υπόψη:
α) το πάγωμα των αποδοχών στα επίπεδα της 31.12.2009 και οι διαδοχικές μειώσεις που έχουν επέλθει ήδη με το ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις πάσης φύσεως αποδοχές όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή σε ΝΠΔΔ  ή σε ΟΤΑ και στις επιχειρήσεις του Κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (όπως ισχύει), αλλά και η απαγόρευση συνομολόγησης αυξήσεων στις επιχειρήσεις αυτές μέσω ΣΣΕ,
β) όλοι οι παράγοντες που κατέστησαν αναγκαίο τον θεσμικό διαχωρισμό των εισηγμένων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,
γ) το γεγονός της μακρόχρονης ισχύος ΣΣΕ στις ΔΕΚΟ, οι οποίες ρυθμίζουν ενιαία τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού, ανταποκρινόμενες τόσο στην επιχειρηματική ή/και παραγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών, όσο και στα επαγγελματικά ή/και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, τις ειδικές συνθήκες εργασίας (πχ λόγω επικινδυνότητας ή λόγω του ανθυγιεινού αυτής) ,
δ)  το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων αυτών μπορεί να διασφαλισθεί καλύτερα, μέσω της διαδικασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ, οι οποίες μπορούν επαρκέστερα να προσαρμόσουν στα εργασιακά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στις εταιρίες αυτές την πραγματική ανάγκη περιορισμού των μισθολογικών τους δαπανών, οι οποίες ειδικά για τις εισηγμένες ΔΕΚΟ οφείλουν να προσαρμοστούν στα ιδιωτικο-οικονομικά τους χαρακτηριστικά και να υπολογισθούν στη συνολική τους δαπάνη κατά μείζων ποσοστό 65% της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας κατά την 31η/12/2009. Στο ίδιο πλαίσιο κρίνεται εκ του αποτελέσματος σκόπιμη και πρόσφορη η υπαγωγή και των επιχειρήσεων που πρόσφατα τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες), αλλά και η ΕΡΤ.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του άρθρου 31 επιτυγχάνεται εξίσου και αποτελεσματικά  με την προτεινόμενη τροπολογία, η οποία επιπλέον εξασφαλίζει και προκρίνει τη θεσμική συμμετοχή των εργαζομένων στην απαιτούμενη επείγουσα υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων.
Τέλος, η ανάγκη εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος με όρους κοινωνικής αποτελεσματικότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιβάλλει την εξαίρεση των εργαζομένων των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε καθεστώς εξυγίανσης (ΟΣΕ, συγκοινωνίες) από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Άρθρο 31
παρ.1: το δεύτερο εδάφιο αριθμείται ως υποπαράγραφος «β)» και αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005, και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: αα) το δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του ν. 3429/2005 διορίζουν ως μέτοχοι μόνα ή από κοινού την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, ββ) το δημόσιο είναι πλειοψηφών μέτοχος και γγ) η διοίκηση της επιχείρησης δεν ασκείται από τον μέτοχο της πλειοψηφίας, στις επιχειρήσεις που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης με τους ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33) και στις επιχειρήσεις αναγκαίας εικοσιτετράωρης λειτουργίας,   η συνολική δαπάνη από τις πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των εργαζομένων κατά την 31η/12/2009».

παρ.1: προστίθεται υποπαράγραφος «γ)» με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«γ) Τα ανωτέρω θα ρυθμιστούν με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Εφόσον εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση  του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα ανωτέρω δεν ρυθμιστούν με  επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή εάν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιοδήποτε λόγο εφικτή, τα ζητήματα των παραγράφων α) και β) ρυθμίζονται με νόμο».
 
Παρ.5: διαγράφεται
Παρ.6: διαγράφεται η προσθήκη του τελευταίου εδαφίου και αναριθμείται η παράγραφος ως παράγραφος 4.
(νέα) παρ.7: διαγράφεται
(νέα) παρ.8: διαγράφεται
(νέα) παρ.9 (πρώην 7): διαγράφεται

Άρθρο 34
παρ.1: Στο στοιχείο β) της παρ.7 του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄152) προστίθεται στοιχείο δδ) ως εξής:
«δδ) των επιχειρήσεων που τίθενται σε καθεστώς εξυγίανσης των ν. 3891/2010 (Α΄188) και ν. 3920/2011 (Α΄33)».

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

14/10/2011

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ


ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου