Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011

Eξώδικο ΠΟΣ για την κατάργηση της Σύμβασης .

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Π Ρ Ο Σ
Την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Καρόλου 1-3, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργό Οικονομικών – κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, (Νίκης 5-7, Σύνταγμα).
2. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – κ. Μαυρουδή Βορίδη, (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου).

----------------


ΚΑΝΙΓΓΟΣ 6 – 106 77 ΑΘΗΝΑ, 6 RUE KANIGOS – 106 77 ATHENS, TEL:210 38 38 133, 210 38 38 197, FAX: 210 38 42 188 e-mail: fechemin@otenet.gr

Όπως γνωρίζετε, παρά τη θέση του συνδικαλιστικού κινήματος για την αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων των άρθρων 15 έως και 21 του ν. 3891/2010, οι οποίες προέβλεψαν την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και των Κανονισμών του Προσωπικού και καθιέρωσαν εξαιρετικές διατάξεις και διαδικασίες, επιβάλλοντας υπέρμετρες απαγορεύσεις στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων (ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, απαγόρευση προσφυγής στον ΟΜΕΔ κ.α.), η ΠΟΣ αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και υπογράψαμε από κοινού στις 23/3/2011 την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2011, η οποία αφού εγκρίθηκε από τα αρμόδια συλλογικά όργανα – Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Δ.Σ. της ΠΟΣ, τέθηκε και είναι σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ν.1876/90.
Παρ΄ όλα αυτά, με το από 1 Δεκεμβρίου 2011 (αριθμ. πρωτ. 1305054) έγγραφο η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και όλο το προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ότι: «Εν όψει της εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011, που αφορά στις μισθολογικές προσαρμογές των εργαζομένων, ενημερώνεται το προσωπικό της Εταιρείας, ότι η προκαταβολή μηνός Δεκεμβρίου θα καταβληθεί στις 02-12-2011 μειωμένη κατά 10% και η τελική εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 16-12-2011». Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, με ένα απλό ενημερωτικό έγγραφο υπηρεσιακού παράγοντα, (η οποία προφανώς δεν ενήργησε με δική της πρωτοβουλία), να τεθεί σε κίνηση διαδικασία ακύρωσης της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης. Αλλά ακόμη και αν το αρμόδιο Δ.Σ. της ΤΡΑIΝΟΣΕ, λάμβανε απόφαση να καταγγείλει την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση, αυτό δεν γίνεται με την έκδοση ανακοινώσεων και υπηρεσιακών εγγράφων. Υπάρχει καθορισμένη διαδικασία που προβλέπεται από την ελληνική έννομη τάξη, στην τήρηση της οποίας όλοι υποχρεούμαστε και κανείς για κανένα λόγο πραγματικό ή προσχηματικό δεν εξαιρείται. Όμως όσον αφορά στην ουσία του ζητήματος η επίκληση της εφαρμογής του ν. 4024/2011 είναι προσχηματική και απαράδεκτη, διότι στο όνομα της εφαρμογής του νόμου μεθοδεύεται η καταστρατήγησή του και τελικά η κατάφωρη παραβίασή του.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος καθιερώνεται ο θεσμός της συλλογικής αυτονομίας, δηλαδή η νομική ικανότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών να καθορίζουν τους όρους εργασίας και τα μεταξύ τους δικαιώματα και υποχρεώσεις, συνάπτοντας συμφωνίες (συλλογικές συμβάσεις εργασίας), οι οποίες έχουν χαρακτήρα κανόνα δικαίου. Ο νόμος 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αποτελεί τον εκτελεστικό νόμο του άρθρου 22 παρ.2 του Συντάγματος, και καθορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες οι συμβαλλόμενοι (εργοδότες και εργαζόμενοι) προβαίνουν σε ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων κατά τρόπο κανονιστικό, οι δε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας κατά το κανονιστικό τους μέρος υπέχουν θέση «ουσιαστικού νόμου». Κατά συνέπεια διατάξεις νόμου που καταργούν ρυθμίσεις και όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς την συνταγματική διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2, η οποία επιβάλλει: «Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συναπτόμενες με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και αν αυτές αποτύχουν με κανόνες, που θέτει η διαιτησία». Η συνταγματική αυτή επιταγή περιορίζει τον κοινό νομοθέτη, αναγνωρίζοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως κύριο ρυθμιστικό παράγοντα των εργασιακών σχέσεων. Ο κρατικός νομοθέτης αφού προβεί στην θεσμική διάπλαση ενός πλαισίου γενικών όρων εργασίας οφείλει να λειτουργεί μόνο επικουρικά στην περίπτωση, που η συλλογική αυτονομία δεν λειτουργεί. Η επικουρικότητα της κρατικής ρύθμισης, αποτελεί ένα από τους βασικούς όρους για την λειτουργία της συλλογικής αυτονομίας.
Περαιτέρω η μείωση των αποδοχών, που έχουν συνομολογηθεί μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θίγει ευθέως και την συνδικαλιστική ελευθερία, όπως αυτή καθιερώνεται και προστατεύεται στο άρθρο 23 του Συντάγματος, δεδομένου, ότι η συλλογική αυτονομία αποτελεί μια από τις βασικές παραμέτρους της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Όπως είναι γνωστό, σκοπός των συνδικαλιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1264/1982 είναι η προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων. Κορυφαία εκδήλωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας συνιστά και η συλλογική αυτονομία, η δυνατότητα δηλαδή των συνδικαλιστικών οργανώσεων να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να καθορίζουν μέσω αυτών, τους όρους των εργασιακών σχέσεων και το ύψος των καταβαλλόμενων αμοιβών.
Όπως προαναφέρουμε παρά την έντονη διαφωνία μας με το ν. 3891/10 προχωρήσαμε στη διαπραγμάτευση για τη νέα συλλογική σύμβαση. Τελικά προκειμένου να περισώσουμε τα βαλλόμενα εργασιακά δικαιώματα των σιδηροδρομικών, σ΄αυτές τις συνθήκες, και ταυτόχρονα να περιφρουρήσουμε το θεσμό της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης, υπογράψαμε την Ε.Σ.Σ.Ε. 2011. Και λίγους μήνες αργότερα και ενώ έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο της λειτουργίας της εταιρείας λόγω της πρωτοφανούς μείωσης της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας, ζητείται μια νέα μισθολογική συρρίκνωση κατά παράβαση των όρων της Συλλογικής Σύμβασης. Αυτό δεν πρόκειται να το ανεχθούμε και θα το αντιπαλέψουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε.

Εν όψει των ανωτέρω και με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2011 Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία σύμφωνα με το νόμο είναι σε ισχύ και παραμένει σε ισχύ μέχρι την νόμιμη καταγγελία της και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2011:

Ι. Σας Καλούμε να σταματήσετε κάθε ενέργεια για μονομερή αλλαγή, τροποποίηση ή κατάργηση της Ε.Σ.Σ.Ε. ή όρων αυτής.

ΙΙ. Σας γνωρίζουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.
------
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. και τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου