Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 31 Μαΐου 2019

ΕΡΓΟΣΕ : Προμήθεια και εγκατάσταση 3 μετασχηματιστών έλξης στους υποσταθμούς Σφίγγας και Περιβόλιου


Η ΕΡΓΟΣΕ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Μαΐου  2019 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας μας και της εταιρίας
«SIEMENS MOBILITY S.A.» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΦΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ». Η υπογραφή της σύμβασης ήταν αποτέλεσμα ανοικτού διαγωνισμού που διεξήχθη το 2018.


Οι τρεις μετασχηματιστές θα χρησιμοποιηθούν για την  ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης του τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής «Πειραιάς-Αθήνα- Τιθορέα- Λιανοκλάδι».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η διενέργεια δοκιμών, η μεταφορά στους τόπους εγκατάστασης και η θέση σε λειτουργία δύο  (2)  μετασχηματιστών  έλξης  για  τον Υποσταθμό της  Σφίγγας  και  ενός (1) μετασχηματιστή έλξης, για τον Υποσταθμό του Περιβολίου. Στο αντικείμενο της σύμβασης, περιλαμβάνεται εκτός των μετασχηματιστών, η συμπλήρωση όλου του απαιτούμενου δευτερεύοντος εξοπλισμού, για την εγκατάσταση των μετασχηματιστών,  ο έλεγχος της ρύθμισης και της λειτουργίας του υφιστάμενου διακοπτικού υλικού, καθώς και η διασύνδεση με το προβλεπόμενο σύστημα της τηλεδιοίκησης. Επίσης, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η τριετής συντήρηση με άρση βλαβών του υλικού, η διάθεση  ανταλλακτικών  πέραν  της  τριετίας και η εγγυημένη λειτουργία του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών μετά την οριστική παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης, η  διάθεση  πλήρους  και  αναλυτικής τεκμηρίωσης του εξοπλισμού καθώς  και  το πρόγραμμα συντήρησης προληπτικής και επισκευαστικής.


Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες, ήτοι:

Οκτώ (8)  μήνες  από  την  υπογραφή  της,  για  την  οριστική  παραλαβή  και  θέση  σε  πλήρη λειτουργία  των μετασχηματιστών στους αντίστοιχους υποσταθμούς έλξης και

Τριάντα έξι (36) μήνες μετά την οριστική παραλαβή αυτών, για την συντήρηση – καλή λειτουργία.

H συνολική συμβατική αξία της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (1.050.594,85 €), πλέον ΦΠΑ.  Η  παρούσα  Σύμβαση  εντάσσεται  στο  έργο  «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ  ΓΡΑΜΜΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ  –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  Β’  ΦΑΣΗΣ  –  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ  ΟΙΝΟΗΣ  –  ΧΑΛΚΙΔΑΣ»,  που  χρηματοδοτείται  από  Εθνικούς Πόρους  του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).

www.egrose.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου