Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Προσωρινή άδεια λειτουργίας αποκτούν σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις και μηχανοστάσια

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της αδειοδότησης εγκαταστάσεων που εκμισθώνει η ΓΑΙΑΟΣΕ και αποτελούν κρίσιμο τμήμα της λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου,
αφού σε αυτές εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης, επισκευής, μετασκευής, ανάταξης και εκτεταμένης συντήρησης επί του τροχαίου υλικού που κυκλοφορεί στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, καθορίζονται με το άρθρο 58 του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια, που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν εξειδικευμένες εγκαταστάσεις οι οποίες ως ανήκουν επί μακρόν στο ελληνικό δημόσιο και δεν διέθεταν άδεια λειτουργίας, ενώ δεν είχε προβλεφθεί αναλυτικά η δυνατότητα και ο τρόπος εκδόσεως οικοδομικών αδειών για την διενέργεια των αναγκαίων οικοδομικών εργασιών είτε από την ΓΑΙΑΟΣΕ, είτε από τον εκάστοτε εκμισθωτή.

Έτσι, προβλέφθηκε ότι η λειτουργική αδειοδότηση υφιστάμενων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας 3 ετών».

Αναλυτικότερα το άρθρο 58 αναφέρει τα εξής:

1)Η διάταξη της περ. ζ της παρ. 12 του άρθρου 6 του ν.3891/2010 όπως προστέθηκε με την υποπαρ. ΙΒ 2 περ. 5 άρθρου πρώτου ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ)Για την λειτουργική αδειοδότηση υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασιών, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 31.12.2025. Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόμο αρμόδιο αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόμενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

i)άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη επέχουσα θέση άδειας εγκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις.

ii)υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο για τη λειτουργία της εγκατάστασης

iii)υπεύθυνη δήλωση του ή των αρμοδίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών που έχουν αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης.

iv)υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας ή ελλείψει αυτής τις βεβαιώσεις ή αποφάσεις της περίπτωσης δ’ της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας άδειας.

v)απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθμό κατάθεσης της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται και

vi)πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, εντός 30 ημερών από τον έλεγχο τυπική πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό εγκαταστάσεων στη κατά νόμο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής άδειας λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου