Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος για το μισθολόγιο στις ΔΕΚΟ

Τα άσχημα νέα συνεχίζονται ....Δημοσιεύουμε την εγκύκλιο που εκδόθηκε σήμερα (18/11/2011)για την ένταξη των ΔΕΚΟ στο νέο μισθολόγιο από 1.11.2011.

Αρ. πρωτ.: ΕΓΔΕΚΟ 2073/18.11.2011

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Αθήνα, 18-11-2011
Αρ. Πρωτ: ΕΓΔΕΚΟ 2073

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Στο πλαίσιο της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα για την εξοικονόμηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκδόθηκε ο Ν. 4024/2011 με τον οποίο προβλέπεται πλήρης αναμόρφωση του μισθολογίου του δημόσιου τομέα, αλλά και πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο καθορισμού και οριοθέτησης των αμοιβών που καταβάλλονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ως άνω νόμου που καθορίζει τις αλλαγές και τους περιορισμούς που τίθενται στις μισθολογικές απολαβές του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Άρθρο 31
Παράγραφος 1α

Στην παράγραφο αυτή οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ως άνω νόμου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμοί και ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν.3429/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ρητά εξαιρείται από το σύνολο των διατάξεων του άρθρου αυτού το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και το καλλιτεχνικό προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ), του Εθνικού Θεάτρου (ΕΘ), του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής.

Παράγραφος 2

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής διατηρείται το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διοικητή των φορέων της παρ.1, όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του αρ. 2 του Ν. 3833/2010. Σήμερα το ποσό αυτό ανέρχεται στα 5.856,05 ευρώ μηνιαίως.

Παράγραφος 3

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, το ανώτατο όριο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) για εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου ισούται με το αντίστοιχο ανώτατο όριο που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ του ίδιου νόμου για τους υπαλλήλους με αντίστοιχη σχέση εργασίας στο Δημόσιο. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει οι εταιρείες να μεριμνήσουν για την αναδιάρθρωση του μισθολογίου τους με τέτοιο τρόπο, ώστε το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να φτάσει ο υπάλληλος κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής κατηγορίας στο Δημόσιο.

Π.χ. Για υπάλληλο ΥΕ κατηγορίας, το ανώτατο όριο αποδοχών είναι το ποσό των 1.331,00 ευρώ.

Αντίστοιχα για υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας το ανώτατο ποσό των μηνιαίων αποδοχών του μπορεί να διαμορφωθεί στα 2.409,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω ανώτατα όρια μπορούν να προσαυξάνονται με το συνυπολογισμό των επιδομάτων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Β’ του ίδιου νόμου για το Δημόσιο, τα οποία είναι το οικογενειακό (αρ. 17), το ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας (αρ. 15 παρ. 1), το επίδομα απομακρυσμένων περιοχών (αρ. 15 παρ. 2), το επίδομα θέσης ευθύνης (αρ.18) και τα οποία καταβάλλονται αποκλειστικά σε όσους εργαζόμενους συντρέχουν οι προϋποθέσεις και μόνο μέχρι του αντίστοιχου ορίου που προβλέπεται για κάθε επίδομα για το Δημόσιο.

Πχ. Για υπάλληλο ΥΕ κατηγορίας με ένα παιδί σε ΔΕΚΟ ή σε ΝΠΙΔ το ανώτατο ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των (1.331,00 + 50,00 =) 1.381,00 ευρώ, διότι αυτό είναι το αντίστοιχο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τον υπάλληλο ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας με ένα παιδί στο Δημόσιο.

Τυχόν επιπλέον επιδόματα που καταβάλλονται στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ ή των ΔΕΚΟ και προσαυξάνουν τις μηνιαίες απολαβές σε ποσό μεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται για το Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων που αναγνωρίζονται σε αυτό) δεν καταβάλλονται.

Πχ. υπάλληλος ΥΕ σε ΔΕΚΟ λαμβάνει: μηνιαίο μισθό 1.200,00 €
οικογ. παροχή 50,00 €
επίδομα επικίνδ. εργασίας 200,00 €
επιπλέον επιδόματα προβλεπόμενα από τη ΣΣΕ 300,00 €
Σύνολο αποδοχών : 1.750,00 ευρώ.

Αντίστοιχος υπάλληλος στο Δημόσιο, το ανώτατο όριο αποδοχών που μπορεί να λάβει με 35 έτη προϋπηρεσίας και οικογ. επίδομα, καθώς και επίδομα επικινδ. εργασίας είναι (1.331,00 + 50,00 + 150,00 =) 1.551,00 ευρώ. Επομένως ο υπάλληλος ΥΕ του παραδείγματος δεν θα μπορεί από 1.11.2011 να λαμβάνει ποσό μεγαλύτερο των 1.551,00 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το αρ. 15 παρ. 1 του Ν. 4024/2011, με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής το ίδιο επίδομα στις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως.

Για τα διευθυντικά στελέχη το ανώτατο όριο αποδοχών διαμορφώνεται ανάλογα με όσα ανωτέρω αναφέρονται με την διαφορά ότι για να βρεθεί το ανώτατο όριο προστίθεται στις μηνιαίες απολαβές και το επίδομα θέσης ευθύνης.

Π.χ. υπάλληλος ΠΕ ο οποίος έχει θέση γενικού διευθυντή μπορεί να λαμβάνει μηνιαίες τακτικές αποδοχές κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των (2.409,00 + 900,00 =) 3.309,00 ευρώ (και επιπλέον το οικογεν. επίδομα εάν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις).

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας για τα ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ εξακολουθεί να γίνεται όπως γινόταν μέχρι σήμερα με βάση τις σχετικές για κάθε φορέα νομοθετικές ή άλλες διατάξεις που τον διέπουν.

Για τα ανώτατα όρια κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας που ισχύουν στο Δημόσιο μπορείτε να συμβουλεύεστε την υπ’ αριθμ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους (22η Διεύθυνση Μισθολογίου), η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράγραφος 4

Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων κλπ., εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, των φορέων της υποπαραγράφου 1α απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 1.900,00 ευρώ το μήνα. Για την ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι πάσης φύσεως αποδοχές που καταβάλλονται από το φορέα, στο τακτικό προσωπικό, στο προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο εποχικό προσωπικό, στους δικηγόρους που απασχολούνται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Αντιθέτως δεν συνυπολογίζονται οι αποδοχές που καταβάλλονται για συμβάσεις έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ.

Στην έννοια των πάσης φύσεως αποδοχών περιλαμβάνονται οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές, τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλη απολαβή με όποια ονομασία και εάν καταβάλλεται αυτή.

Παράγραφος 6

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, όλοι οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται με το πέρας κάθε τριμήνου και εντός 20 ημερών να υποβάλλουν στην ΕΓΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισμών. Εάν υπάρχει υπέρβαση οι Φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόμενο τρίμηνο, ώστε να συμμορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και να αποκατασταθεί η υπέρβαση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διακόπτεται αυτοδικαίως η επιχορήγηση που τυχόν λαμβάνει ο φορέας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράλειψη από πλευράς των οργάνων της διοίκησης να προβούν σε αποκατάσταση των ορίων αποδοχών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους συνιστά αδικοπραξία σε βάρος του Δημοσίου για την αποκατάσταση της οποίας τα όργανα της διοίκησης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον φορέα.

Επομένως όλοι οι Φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή των αιτούμενων ποσοτικών στοιχείων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου είναι κατά την κρίση τους απαραίτητο στην Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών η οποία συνεπικουρεί την ΕΓΔΕΚΟ. Για την καλύτερη παρακολούθηση και επεξεργασία των αποστελλόμενων στοιχείων επισυνάπτεται πίνακας ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώνεται κάθε τρίμηνο και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση deko@mnec.gr. Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, τα στοιχεία θα υποβληθούν στο τέλος του Δεκεμβρίου και μέχρι την 20/01/2012 (βλ. συνημμένο πίνακα).

Τονίζεται ότι η υποχρέωση αυτή των Φορέων επιβάλλεται ρητά εκ του νόμου και δεν απαιτείται προηγούμενο αίτημα της ΕΓΔΕΚΟ.

Παράγραφος 7

Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του αρ. 29 του Ν.4024/2011 και στους φορείς της παραγράφου 1.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η μηνιαία μείωση που επέρχεται στις αποδοχές των υπαλλήλων από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι μεγαλύτερη από 25% σε σχέση με τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου τότε η μείωση κατανέμεται ως εξής:

α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων, δηλαδή την 31.10.2011

β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, δηλαδή από 1.11.2012 και εφεξής.

Π.χ. υπάλληλος ΔΕ που λαμβάνει κατά την 31.10.2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.400,00 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.500,00 ευρώ, τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Από 1.11.2011 έως 31.10.2012: 2.400,00 – (2.400,00 x 25%) = 1.800,00 ευρώ.

Το ποσό των 300,00 ευρώ που απομένει μέχρι τα 1.500,00 ευρώ θα καλυφθεί ως εξής:

Από 1.11.2012 έως 31.10.2013: 1.800,00 – 150,00 = 1.650,00 ευρώ.

Από 1.11.2013 και εφεξής: 1.500,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που σε κάποιους φορείς τον πρώτο ή/και το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του νόμου, το μέσο κατά κεφαλή κόστος υπερβαίνει το όριο των 1.900,00 ευρώ ή οι αποδοχές υπερβαίνουν τα όρια της εκπαιδευτικής κατηγορίας για το λόγο ότι εξάντλησαν το περιθώριο της μείωσης, δηλαδή το 25%, θα πρέπει στα στοιχεία που αποστέλλουν να περιέχεται σαφής και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση από την οποία να διαφαίνεται ξεκάθαρα ο λόγος της απόκλισης, προκειμένου να μην υποστούν τις συνέπειες που προβλέπονται στην παράγραφο 6.

Παράγραφος 8

Το μέσο κατά κεφαλή κόστος αποδοχών των φορέων της παραγράφου 1, όπως καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 4, δηλαδή στο ποσό των 1.900,00 ευρώ, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι στις δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν. 3429/2005 (αρ. 45 παρ. 8 Ν. 3943/2011) εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 4 του αρ. 7 του Ν. 3833/2010, που αφορούν τις αμοιβές των συλλογικών οργάνων.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία τους και τα οποία πληρούν τα κριτήρια του αρ. 31 παρ. 1α, ήτοι ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους, συμπεριλαμβανομένων των γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ερώτησης αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω, τα μεν ΝΠΙΔ μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων αυτά Υπουργείων, οι δε ΔΕΚΟ μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Για ζητήματα χρηματοοικονομικής φύσης: κυρίες Μ. Γεωργίου (210.3375816) και Μ. Πρίγκουρη (210.3375818).

Για ζητήματα νομικής φύσης: κα Σ. Λυμπεροπούλου (210.3375821)

Ειδικά για ερωτήματα σχετικά με την αποστολή των στοιχείων όλοι οι φορείς μπορούν να απευθύνονται στις κυρίες Ο. Τσάμη (210.3375773) και Α. Οικονόμου (210.3375950).
Ο Ειδικός Γραμματέας
Γ. Κυριακός

1 σχόλιο:

  1. Μήπως ΟΣΕ και ΕΛΠΕ εξαιρούνται της εφαρμογής του νόμου μέχρι τέλους του έτους, λόγω ΕΣΣΕ που υπέγραψε η ΠΟΣ για τον ΟΣΕ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή