Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Νέο Νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Καταργείται η σύνδεση της μισθολογικής εξέλιξης (Νόμος Μητσοτάκη)καθώς  δε συνδέεται με τις αποδοχές.
Αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος θα είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενος του - Ειδικό άρθρο στο προσχέδιο αφορά την βαθμολογία των δημοσίων υπαλλήλων
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ετοιμάζει
η κυβέρνηση και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Γίωργος Κατρούγκαλος. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αλλάζει το καθεστώς της περιόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα εισάγεται νέος τρόπος εξέλιξής τους. Θα λαμβάνονται υπόψιν τις γνώσεις του αντικειμένου, τις υπηρεσιακές σχέσεις των υπαλλήλων με το κοινό , αλλά και με τους συναδέλφους τους, ενώ παράλληλα θα βαθμολογείται η αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενος του. Εξειδικεύει, δε, σε κάθε περίπτωση ποιος θα ειναι. Όπως σημειώνεται στο προσχέδιο κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του προσχεδίου η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει:

1.α) Τους τίτλους σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης. 
β)  Συνοπτική  περιγραφή  του  έργου  που  επιτελέσθηκε  από  τον 
αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.
γ) Συνοπτικά τα στοιχεία της συνέντευξης του άρθρου 6.
δ) Τη βαθμολογία του βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.

2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. 

β) Η προθεσμία του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητα τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. 

γ) Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων.
 Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο μήνες από την αποχώρηση τους. 

δ)  Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.

3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Σε περίπτωση, κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για  σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.  

β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού.

γ) Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής  του,  από  την  αρμόδια υπηρεσία  προσωπικού , θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.

Η βαθμολογία

Ειδικό άρθρο στο προσχέδιο αφορά την βαθμολογία των δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα:

Με  βαθμό 9 και 10  βαθμολογούνται οι άριστοι προϊστάμενοι, των οποίων οι οργανικές μονάδες έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης εξαιρετικές επιδόσεις.  Για τη βαθμολογία με βαθμό 9 ή 10 απαιτείται η παράθεση από τον αξιολογητή ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με παράθεση πραγματικών στοιχείων που την δικαιολογούν και εξετάζεταιυποχρεωτικά από την Επιτροπή του άρθρου 8.
Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται όσοι θεωρούνται πολύ καλοί από τον αξιολογητή, με τους βαθμούς 5 ή 6 οι απλώς επαρκείς προϊστάμενοι, με τους βαθμούς 3 ή 4 όσοι απέδωσαν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και με  τους βαθμούς 1 ή 2 οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία προϊστάμενοι. Για βαθμολογία κάτω του 6 απαιτείται ειδική αιτιολογία, η οποία να βασίζεται σε δυσμενή στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σχεδιο νόμου κρατάει τις συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα προβλέπεται και διαδικασία ενστάσεων. Σημαντικό ρόλο στον νέο τροπο αξιολόγησης θα διαδραματίσει και η στοχοθεσία, αλλά και η αξιολόγηση προϊσταμένων. 

Σε ο.τι αφορά στο τελευταίο προβλέπονται τα εξης:

Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις κατηγορίες κριτηρίων: 

αα)-Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων. 
ββ)- Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης
 γγ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης  και 
δδ)- Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.  

Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων επίπεδου Τμήματος δύναται  με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προκηρύσσεται και γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται ετησίως με μέριμνα του ΑΣΕΠ και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτήν κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην υπουργική απόφαση λαμβάνεται υπόψη ως απαραίτητη προϋπόθεση για το δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου