Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Ημερήσια διάταξη ΔΣ ΟΣΕ

Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβεντης μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη του ΔΣ του ΟΣΕ. Σαςπροσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 16 Ιουνίου 2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1035
           
          1.- Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι:
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης  2014 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ.
Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης  2014 του Ομίλου ΟΣΕ.
                        (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)                  
 2.-«Καθορισμός αμοιβής παροχών εκπαίδευσης  από τον Ο.Σ.Ε. προς τρίτους»             
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)    ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 28-5-2015          
 
 3.-Καταβολή αποζημίωσης από τον ΟΣΕ με βάσει τις διατάξεις του Ν. 993/79.
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
 4.- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, συνεπεία εκτάκτων αναγκών.
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)                  
 5.-Έγκριση της με αριθμό 2230 Διακήρυξης η οποία αφορά την «Προμήθεια διακοσίων χιλιάδων μετρικών τόνων (200.000 Μ.Τ.) σκύρων γραμμής, για τις ανάγκες συντήρησης γραμμών, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (4.356.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%.  
                       (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΥ)                  
           6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού:  «Προληπτική-Διορθωτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των εγκαταστάσεων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης των σιδηροδρομικών Σταθμών του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών»,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης   #445.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #547.350,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.                   
                      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 18-5-2015          
 
                                                                 
    7.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #7.216.062,96# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #8.875.757,44# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη προσφορά.
                      (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)   
8.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.067.144# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #6.232.587# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.
                  (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      
    9.-Παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης με αριθμό 7155/2014 που αφορά την  «Εκποίηση παλαιού αχρήστου σιδηροδρομικού μη τροχαίου  υλικού της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ».
         (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      
10.-Παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης με αριθμό 7143/2014 που αφορά   την  «Εκποίηση παλαιού αχρήστου σιδηροδρομικού μη τροχαίου υλικού της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ».
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)      
11.-Ανακοινώσεις.
Τροποποίηση Δήλωσης Δικτύου 2016.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου