Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη


Από τον συνάδελφο Θανάση Λεβέντη εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ λάβαμε την ημερήσια διάταξη της 16 Σεπτεμβρίου 2015 : 


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε, που έχει οριστεί για την 16 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων).
Στην περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1039

1.-Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής (άρθρου 4 ν.3886/2010) κατά της υπ’αριθμ. 5354/22-7-2015 Απόφασης Δ.Σ. ΟΣΕ Α.Ε. που αφορούσε την υπ.’αριθ. πρωτ. 113069/28-05-2014 ένσταση της με αριθμό συμμετοχής 14 σύμπραξης  (1. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ, 2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κατά του πρακτικού ΙΙ του Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης:
«Ολοκλήρωση των μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Λευκοθέας – Φωτολίβους και Ίασμου - Πολύανθου και αντιμετώπιση υδραυλικών προβλημάτων στο τμήμα Ίασμος - Κοπτερό»  (Α.Π. 174 )
                           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΣΣΑ)                  

2.- Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης 1112 με τίτλο «Μελέτη χάραξης για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκα-Ιωάννινα-Ηγουμενίτσα, τμήμα Καλαμπάκα-Ιωάννινα από Χ.Θ. 40+150 έως 53+500 (β΄φάση)».  
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΣΣΑ)                  

3.- Έγκριση  για  την  διενέργεια   ανοικτού   διαγωνισμού για  την προμήθεια  υλικών  ΑΣΙΔ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #139.527,00# ΕΥΡΩ  χωρίς Φ.Π.Α και #171.618,00# € με Φ.Π.Α. 23%,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή   σε ευρώ.     
                            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  

4.-Έγκριση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 15010/14.07.2015, και κατακύρωση του τμήματος του έργου «Καθαρισμός των εγκαταστάσεων, του τροχαίου υλικού & εξαρτημάτων του τμήματος Μεταλλικών Έργων & Μηχανημάτων γραμμής τομέα Βόλου (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΜΕΜΗΓ)», συνολικής αξίας #54.569,49# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και #67.120,47# ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23%, καθώς και επανάληψη του διαγωνισμού για το τμήμα του έργου «Καθαρισμός εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού, του Μεγάρου ΟΣΕ, του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΟΣΕ και του Σιδηροδρομικού Μουσείου».
                            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  


5.-Έγκριση του αποτελέσματος της Τεχνικής Αξιολόγησης της προσφοράς του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14012/19.01.2015 που αφορά την προμήθεια «ενός (1) σιδηροδρομικού οχήματος επιθεώρησης, καταγραφής, επισκευής και συντήρησης των στοιχείων της ηλεκτροκίνησης».
                            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  

6.-Έγκριση αποτελεσμάτων της αποσφράγισης δικαιολογητικών των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 15013/27.08.2015 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Καθαρισμός των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών Σιδηροδρομικού Δικτύου».
                            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔIΠΕΦ)                  

  7.-Ανακοινώσεις.
     

        ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου