Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Α.Π.: Η ισότητα των δύο φύλων επιτάσσει και ίδιο όριο συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες

Σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου!
Οι μη δικαιολογημένες ευμενείς ή δυσμενείς νομοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις λόγω φύλου στις εργασιακές σχέσεις είναι απαγορευμένες από το Σύνταγμα, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο.


Το Ανώτατο Δικαστήριο, συγκεκριμένα, δικαίωσε τέσσερις άνδρες υπαλλήλους του ΟΤΕ τονίζοντας σε απόφαση που εξέδωσε το Β/ΙΙ Εργατικό Τμήμα: «Το Σύνταγμα (άρθρο 4 παρ. 2) προβλέπει ρητά την ισότητα μεταξύ των δυο φύλων (άνδρα και γυναίκα) και απαγορεύει τις υπέρ ή κατά του ενός ή του άλλου φύλου αυθαίρετες ευμενείς ή δυσμενείς νομοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις στις εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις» έκρινε ο Άρειος Πάγος και δικαίωσε τέσσερεις άνδρες υπαλλήλους του ΟΤΕ.

Αναλυτικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι  απαγορεύεται κάθε διάκριση στην αμοιβή των εργαζομένων στον ίδιο εργοδότη, όταν παρέχουν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας και  επισημαίνεται ότι αυτό ισχύει, «όχι μόνον όταν η διάκριση αυτή στηρίζεται αμέσως στη διαφορά του φύλου ανάμεσα στους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες, αλλά και όταν η διαφορά φύλου χρησιμοποιείται στον νόμο, στη συλλογική σύμβαση εργασίας, στον κανονισμό εργασίας κ.λπ., ως στοιχείο προσδιοριστικό του ύψους ή της χρονικής διάρκειας της αμοιβής, στην οποία περιλαμβάνονται το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλο όφελος καταβαλλόμενο αμέσως ή εμμέσως, σε χρήμα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο έναντι της απασχόλησής του»,

Όπως τονίζεται στην απόφαση είναι αντίθετη στην αρχή της ισότητας των φύλων, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  η διάταξη του   άρθρου 19 παρ. 1 του προϊσχύσαντος Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Τ.Ε., κατά το μέρος που ορίζει ότι το θήλυ προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση 25ετους πραγματικής υπηρεσίας από τον αρχικό διορισμό του στον Ο.Τ.Ε., μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, ενώ το άρρεν προσωπικό μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μετά τη συμπλήρωση 30ετους πραγματικής υπηρεσίας. Κατα συνέπεια, υπογραμμίζεται στην απόφαση, πρέπει, προς αποκατάσταση της επιβαλλόμενης συνταγματικής ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, να τύχει επεκτατικής εφαρμογής και επί των ανδρών εργαζομένων στον εν λόγω Οργανισμό

Οι αρεοπαγίτες, επίσης, επικαλούνται τη διάταξη του άρθρου 22 που καθιερώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, «η οποία υποχρεώνει τον εργοδότη που χρησιμοποιεί, χωρίς διάκριση φύλου, περισσότερα έναντι αμοιβής πρόσωπα, τα οποία έχουν τα ίδια μεταξύ τους προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση της ίδιας κατηγορίας αναγκών, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο προσέλαβε καθένα από τα πρόσωπα αυτά, να τα μεταχειρίζεται, από πλευράς παροχών, ομοιόμορφα, εκτός αν δικαιολογείται η εξαίρεση ορισμένων έναντι των λοιπών εργαζομένων από ειδικό και σοβαρό, κατά αντικειμενική κρίση, λόγο».

Με αυτό το σκεπτικό ο Άρειος Πάγος αναίρεσε απόφαση του  Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας  που είχε κρίνει τα αντίθετα και ανέπεμψε την υπόθεση,  στο ίδιο δικαστήριο, για να κρίνει άλλα δευτερεύοντα νομικά ζητήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου