Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Ρυθμίσεις πολεοδομικών θεμάτων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στο δίκτυο του ΟΣΕ

Πολεοδομικά θέματα στις περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής ρυθμίζονται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών».
Ειδικότερα, το παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο,
το οποίο δημιουργείται συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.», για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, θεωρείται, για τα εφαπτόμενα με αυτό ακίνητα, κοινόχρηστος χώρος. Η συντήρησή του ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, με την οποία προβλέπεται και η δημιουργία παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, για μεν το οδικό δίκτυο κηρύσσεται υπέρ ελληνικού δημοσίου και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 1 του ν.653/1977 (Α΄214), για δε τα έργα της σιδηροδρομικής υποδομής κηρύσσεται υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.» και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».

Σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ή σε οικισμούς προ του έτους 1923, το εναπομένον οικόπεδο, μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, εξακολουθεί να θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές οριζόμενες προϋποθέσεις δόμησης αυτών.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.3891/2010 (Α΄ 188) και λοιπές διατάξεις ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου αναφέρεται, επίσης, ότι όλες οι άδειες δόμησης που απαιτούνται για την κατασκευή οποιωνδήποτε τεχνικών έργων, κτηρίων και εγκαταστάσεων αμιγώς σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος, και τα οποία ανατίθενται προς εκτέλεση ή εκτελούνται από την εταιρεία «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της, εκδίδονται από την Διεύθυνση Έργων αυτής και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών και Κατασκευών ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

Το τοπογραφικό διάγραμμα που υποβάλλεται στην Επιτροπή είναι εγκεκριμένο ως προς τους όρους δόμησης από την αρμόδια, κατά χωρική αρμοδιότητα, Υπηρεσία Δόμησης.

Με Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών και Κατασκευών στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., με αρμοδιότητα την γνωμοδότηση για την έγκριση αδειών δόμησης της περίπτωσης α.

Για την έκδοση των αδειών δόμησης του παρόντος δεν απαιτούνται εγκρίσεις συλλογικών οργάνων.

Τεχνικά έργα, κτήρια και εγκαταστάσεις αμιγώς σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος, δύναται να νομιμοποιηθούν, κατά τις κείμενες διατάξεις, μετά την έκδοση άδειας δόμησης με τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του ν. 3891/2010 (Α’ 188), όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

Ρυθμίσεις θεμάτων της ΕΕΣΣΤΥ

Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 31.12.2019.

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, εντός 30 ημερών από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων στην κατά νόμο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου