Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Hellenic Train: Έχει λάβει δάνεια 68 εκατ. από τη μητρική Trenitalia, στα 114 εκατ. οι απαιτήσεις από δημόσιο και προμηθευτές

 Σημαντικές είναι οι ταμειακές «ενέσεις» της Trenitalia προς τη θυγατρική της στην Ελλάδα, τη Hellenic Train, η οποία αξιώνει

δεκάδες εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο και προμηθευτές.

Του Φώτη Φωτεινού

Η HT, έως τα τέλη του 2022, είχε λάβει 3 δάνεια, ύψους 25 + 18 + 25 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο δάνειο, ύψους 25 εκατ. ευρώ, χορηγήθηκε το 2022 και θεωρείται βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική συμφωνία.

Η αποπληρωμή του δανείων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την είσπραξη των απαιτήσεων από το ελληνικό δημόσιο και το υπουργείο Μεταφορών, με κυριότερη απαίτηση τις οφειλές από τη διεξαγωγή των άγονων γραμμών.

Παράλληλα, σημαντικές εκκρεμότητες υπάρχουν με τη ΓΑΙΑΟΣΕ και τον ΟΣΕ.

Το σύνολο των καθαρών λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της εταιρείας, στα τέλη του 2022, έφτασε τα 87,88 εκατ. ευρώ και το σύνολο των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων τα 114 εκατ. ευρώ.

Οι κατηγορίες με τις απαιτήσεις

Ανά κατηγορία, οι απαιτήσεις από το δημόσιο τομέα, αξίας 7.509.191 ευρώ, αφορούν απαιτήσεις από ΦΠΑ.

Τα δεδουλευμένα εισπρακτέα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αποτελούνται κυρίως από δεδουλευμένα έσοδα που σχετίζονται με την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας («Υπουργείο Οικονομικών»), ύψους 40.027.965 ευρώ.

Τα έσοδα εισπρακτέα από συμπληρωματική συντήρηση – ΟΣΕ κρίνονται στο σύνολο τους επισφαλή και περιλαμβάνονται στην πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, ύψους 26,2 εκατ. ευρώ.

Στα λοιπά έσοδα χρήσης εισπρακτέα περιλαμβάνονται, πόσο 2 εκατ. ευρώ που αφορά ασφαλιστική αποζημίωση από ζημίες που καταγράφηκαν λόγω συμβάντων στην κυκλοφορία.

Eπίσης, περιλαμβάνεται ποσό 5,7 εκατ. ευρώπου σχετίζεται με εργασίες συντήρησης τροχαίου υλικού που δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί προς την ΓΑΙΑΟΣΕ και εντάσσονται στο από 24/6/2016 πρόγραμμα «Εκτεταμένης Συντήρησης».

Επίσης, περιλαμβάνονται τιμολογημένες απαιτήσεις ποσού 3,7 εκατ. ευρώ που εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης του μισθωμένου στόλου.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, σύμφωνα με την έγκριση του προγράμματος διαχείρισης στόλου του τροχαίου υλικού, όπως υπεγράφη τον Απρίλιο του 2022, το κόστος των προυπολογισθέντων εργασιών, όσο αφορά τις υπηρεσίες εκτεταμένης συντήρησης αγγίζει τα 35,8 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την λήξη της σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού ήτοι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027.

Τέλος, από το εν λόγω κονδύλι ποσό περίπου 8 εκατ. ευρώ κρίνεται επισφαλές και έχει συμπεριληφθεί στην επισφάλεια των 26 εκατ. ευρώ, καθότι αφορά απαιτήσεις που έχουν κριθεί μη ανακτήσιμες.

Οι απαιτήσεις από συμπληρωματική συντήρηση σε ΓΑΙΑΟΣΕ αφορά τα έξοδα συμπληρωματικής συντήρησης τροχαίου υλικού για την περίοδο 09/2017-09/2019 που βάρυναν την Hellenic Train A.E. για δραστηριότητες που είχε εκτελέσει η ΕΕΣΣΤΥ και σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας, πρέπει να επιβαρύνουν τους τελικούς υπεύθυνους για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Τεχνικής Επιτροπής του άρθ. 27 της Σύμβασης Συντήρησης μεταξύ της Εταιρείας και της πρώην ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., της οποίας προέδρευσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κλήθηκε να καθορίσει το τελικό ποσό του συμπληρωματικού κόστους συντήρησης, όπως περιγράφεται στα σχετικά τιμολόγια για την περίοδο μεταξύ 14 Σεπτεμβρίου 2017 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι σχετικές υπηρεσίες συμπληρωματικής συντήρησης συνδέονται με συγκεκριμένες ενέργειες/παραλείψεις για λογαριασμό του ΟΣΕ ΑΕ και της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Ειδικότερα, μέρος του κόστους έχει αποδοθεί στις κακές συνθήκες της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω παραλείψεων του διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ), μέρος του κόστους σε παραλείψεις της ΓΑΙΑΟΣΕ (διαχειριστής τροχαίου υλικού), για μη έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων συντήρησης τροχαίου υλικού στο πλαίσιο της ευθύνης της ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναγνωριστεί σχετικές απαιτήσεις συνολικού ποσού 14,1 εκατ. από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Όλα τα ποσά μαζί με την ανάλυση, έχουν κοινοποιηθεί στη ΓΑΙΑΟΣΕ μέσω εξωδίκων επιστολών.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει θέσει ως προϋπόθεση για την αναγνώριση όποιας εργασίας συντήρησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκτεταμένης Συντήρησης την εκτέλεση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης όπως ορίζεται στη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού του 2016, και επίσης το χαρακτηρισμό των εργασιών αυτών ως εκτεταμένης συντήρησης φύσεως.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της ΗΤ εκτιμά ότι όλες οι επαναχρεώσεις αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά βάσει των δαπανών που

πραγματοποίησε η εταιρεία, και σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης στην εκτέλεση των διαδικασιών πιστοποίησης τους, θα διεκδικήσει νομικά μέχρι εξάντλησης των νομικών ενεργειών.

Αναφορικά με τις χρεώσεις για κόστος συντήρησης εξοπλισμού για επεμβάσεις σε συμβάντα αφορούν συνέχεια παλαιότερης σύμβασης η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ του ΟΣΕ και της πρώην ΕΕΣΣΤΥ (εταιρεία που απορρόφησε η Hellenic Train το 2019).

Η σύμβαση ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής λόγω καθυστερήσεων εκ μέρους του ΟΣΕ, ωστόσο οι υπηρεσίες συνεχίζονται να περέχονται από την Hellenic Train, καθότι είναι απαραίτητες για την ομαλή εκτέλεση του σιδηροδρομικού έργου.

Τέλος, στα λοιπά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις από εκκαθάριση ΥΔΥ β’ εξαμήνου 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου