Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Προσθήκη στο Οργανόγραμμα της ΔΙΚΑΜ ζητά η ΤΡΑΙΝΟΣΕ,ενισχύεται ο ρόλος του κλάδου έλξης

Σε ανοικτή διαβούλευση κάλεσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το Σωματείο μας την Πέμπτη το απόγευμα θέλοντας να προσθέσει στο Οργανόγραμμα της ΔΙΚΑΜ μια ακόμα υπηρεσία (Υπηρεσίας Μελετών – Προγραμματισμού & Διαλειτουργικότητας) και ενισχύοντας έτσι τις αρμοδιότητες και την λειτουργία του κλάδου έλξης που αρχίζει να αποκτά τον επιτελικό ρόλο που του αρμόζει. Ασφαλώς υπάρχουν παρατηρήσεις που μπορεί να γίνουν (και θα γίνουν) στο
υπό κατάθεση σχέδιο,ωστόσο σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά υπήρξε πρόταση προς την ΠΕΠΕ για απευθείας διαβούλευση για το θέμα. 
Η Ομοσπονδία έκανε χτες αμφιλεγόμενη παρέμβαση (καθώς πρόκειται απλά για τροποποίηση) ζητώντας η διαβούλευση να γίνει υπό την σκέπη της και έτσι το θέμα θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα.
Εμείς διαβάζοντας την νέα Υπηρεσία της ΔΙΚΑΜ θεωρούμε ότι σε ΟΛΕΣ τις θέσεις θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα συμμετοχής μηχανοδηγών (απο την στιγμή που μηχανοδηγός μπορεί να αιτηθεί για Διευθυντής ΔΙΚΑΜ γιατί να μην μπορεί να συμμετέχει και σε όλες τις θέσεις ) ενώ υπάρχουν και κάποιες άλλες διορθωτικές κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν.
Το στέκι της έλξης δημοσιεύει την πρόταση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την ενημέρωση των μηχανοδηγών.

ΘΕΜΑ : « Τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου 01/2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οργανωτική Εγκύκλιο 01/2013 και ισχύει σήμερα, με την προσθήκη «Υπηρεσίας Μελετών - Προγραμματισμού Εκμετάλλευσης και Διαλειτουργικότητας» στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών »
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H ΤΡΑΙΝΟΣΕ αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση μια επείγουσα ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στον Κλάδο Έλξης (που ανήκει διοικητικά στην ΔΙ.Κ.ΑΜ), τόσο λόγω της συνεχιζόμενης απομείωσης του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, όσο και λόγω της αύξησης του έργου στο σκέλος της μεταφοράς εμπορευμάτων. 

Προς τούτο η εταιρεία, προέβει καταρχήν στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της σύνταξης μελέτης αναδιοργάνωσης του κυκλώματος υπηρεσίων, μελέτη που παραδόθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ και αναμένεται η υλοποίηση της να αποφέρει μετρήσιμα οφέλη. Παρόλα αυτά η υλοποίηση ενός νέου κυκλώματος υπηρεσίων, η παρακολούθηση της λειτουργίας του (τήρηση στατιστικών στοιχείων, εξαγωγή αναφορών, κλπ) και η αξιοποίηση της παραγόμενης ανάδρασης αποτελούν ζητούμενο. 

Παράλληλα υπάρχει η έμπρακτη ανάγκη εμπλοκής της ΔΙ.Κ.ΑΜ. σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού νέων δρομολογίων και διεπαφής με την Υποδομή, καθώς αφενός είναι η διεύθυνση με την μεγαλύτερη συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο αντικείμενο της χάραξης και αφετέρου καλείται να φέρει σε πέρας κάθε νέα δρομολογιακή απαίτηση αξιοποιώντας έμψυχο και άψυχο δυναμικό. 

Τέλος, παρουσιάζεται άμεση ανάγκη συμμόρφωσης της εταιρείας με τα οριζόμενα από τις σχετικές ΤΠΔ (όπως π.χ. η σύνταξη “εγχειριδίου μηχανοδηγού”) και τις υποδείξεις της ΡΑΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί στις αναφορές των επιθεωρήσεων που διεξήχθησαν. Πιο συγκεκριμένα βάσει των:

1) ΤΠΔ «Διεξαγωγή και Διαχείριση της Κυκλοφορίας» (2012/757/EΕ) που έχει υποχρεωτική ισχύ,
2)Του άρθρου 3.3 (γ) της υπ. αριθμ ΑΣ.4.2/οικ. 26697/2422 (ΦΕΚ Β’ 986 / 22-05-2013) Υπουργικής απόφασης
3) Επισημάνσεων της ΡΑΣ, όπως αυτές αποτυπώνονται στην Έκθεση Ελέγχου Πιστοποίησης Ασφάλειας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  (παράγραφος Β.6)

κρίνεται αναγκαία η δημιουργία οργανωτικής υπομονάδας με αρμοδιότητα σε θέματα Διαλειτουργικότητας.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την με αριθμ. Φ32/28706/3354/09.03.2012 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 697/Β/09.03.2012, με την οποία τέθηκε σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., που καταρτίστηκε κατ΄ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3891/2010 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 112/1/14.06.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
β. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με αριθμ. 126/2/05.04.2012, με την οποία εγκρίθηκε η Οργανωτική Εγκύκλιος 01/2012 για τη διάρθρωση των υπηρεσιών και την κατανομή των οργανικών θέσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανά Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τμήματα, Γραφεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες.
γ. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με αριθμ. 150/5/10-07-2013, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας με αλλαγή αρμοδιοτήτων και κλάδων υπαλλήλων μεταξύ της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών (ΔΙ.ΕΠ.ΜΕ) και της Διεύθυνσης Προσωπικού Ελέγχου και  Κίνησης Αμαξοστοιχιών ( ΔΙ.Π.Ε.Κ.ΑΜ).
δ. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε με αριθμ. 150/6/10-07-2013, με την οποία εγκρίθηκε η Οργανωτική Εγκύκλιος  01/2013, η οποία  τροποποίησε την αρχική Οργανωτική Εγκύκλιο 01/2012.
ε. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε με αριθμ. 151/1/01-08-2013, με την οποία εγκρίθηκε η περαιτέρω τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου 01/2012 σε συνέχεια της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
στ. Την απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε με αριθμ. 156/2/01-08-2013, με την οποία εγκρίθηκε η περαιτέρω τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου 01/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οργανωτική Εγκύκλιο 01/2013 και κωδικοποιήθηκε, σε συνέχεια των τροποποιήσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
ζ. Την με αριθμ. 142/7/30-04-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το ενιαίο προσοντολόγιο περιγραφής των θέσεων εργασίας των στελεχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., το οποίο περιέχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατοχή των θέσεων ευθύνης των στελεχών της Εταιρείας (Προϊστάμενος Διεύθυνσης – Προϊστάμενος Υπηρεσίας - Προϊστάμενος Τμήματος) καθώς και την περιγραφή των θέσεων εργασίας.
η. Την με αριθμ. 156/3/01-08-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση/συμπλήρωση του ως άνω ενιαίου προσοντολογίου περιγραφής των θέσεων εργασίας των στελεχών (Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Τμημάτων) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε..
θ. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
ι. Τις ανάγκες εκ νέου διάρθρωσης και εν συνεχεία πλήρωσης των οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., 
ια.Τις υπηρεσιακές ανάγκες και ειδικότερα τις ανάγκες για την εύρυθμη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Α) Την τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου 01/2012, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την Οργανωτική Εγκύκλιο 01/2013 ως εξής:

-  Προσθήκη Υπηρεσίας Μελετών – Προγραμματισμού & Διαλειτουργικότητας που θα υπάγεται στην Διεύθυνση Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών


- Η προαναφερθείσα Υπηρεσία θα αποτελείται από τα τμήματα:

α) Μελετών & Εκδόσεων με αρμοδιότητες: μελέτες αλλαγών στον τρόπο εκμετάλλευσης, μελέτες και σχεδιασμός νέων δρομολογιακών απαιτήσεων, εκπόνηση νέων κυκλώματα υπηρεσιών, έκδοση υποστηρικτικών εγχειριδίων μηχανοδηγών

β) Προγραμματισμού Υπηρεσιών με αρμοδιότητες:μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος πανελλαδικός προγραμματισμός προσωπικού, εξαγωγή στατιστικών διαχειρίσης προσωπικού και σύνταξη αναφορών επί αυτών

γ) Κανονισμών και Διαλειτουργικότητας με αρμοδιότητες: τήρηση βιβλιοθήκης κανονισμών και συναφών εγγράφων, παρακολούθηση κοινοτικής νομοθεσίας (ΤΠΔ), διεπαφή με ΡΑΣ, συντονισμόςποιότητας της Διεύθυνσης, εκπροσώπηση σε επιτροπές ΥΠΟΜΕΔΙ και τυχόν επιτροπές αναθεώρησης κανονισμών ή κοινοποιούμενων εθνικών κανόνων ασφάλειας, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ERA


Β) Η στελέχωση της προαναφερθείσας Υπηρεσίας και των Τμημάτων που την απαρτίζουν προτείνεται να είναι ως εξής: 

-Προϊστάμενος Υπηρεσίας: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5
-Τμήμα Μελετών & Εκδόσεων: Προϊστάμενος τμήματος ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4 και ένας ακόμη υπάλληλος
-Τμήμα Προγραμματισμού Υπηρεσιών: Προϊστάμενος τμήματος ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4/Κλάδου Μηχανοδηγών και ένας ακόμη υπάλληλος
- Κανονισμών & Διαλειτουργικότητας: Προϊστάμενος τμήματος ΠΕ5/ΠΕ4/ΤΕ4 και ένας ακόμη υπάλληλος

Γ).Να εξουσιοδοτήσει το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας όπως, σε εκτέλεση και εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης, α) προβεί στην εκ νέου διάρθρωση των υπηρεσιών και κατανομή των προβλεπόμενων από το άρθρο 16 του κεφαλαίου ΣΤ’ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. οργανικών θέσεων της εταιρείας, σε κάθε αναγκαία και επουσιώδη τροποποίηση ή συμπλήρωση τυχόν απαιτηθεί στα πλαίσια της κατανομής και πλήρωσης των κατά τα άνω οργανικών θέσεων της εταιρείας, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, και β) προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση ή συμπλήρωση απαιτηθεί στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας εισήγησης και του προτεινόμενου με την παρούσα νέου συμπληρωμένου/τροποποιημένου προσοντολογίου, μεριμνήσει και προβεί σε όλες εν γένει τις αναγκαίες ενέργειες για την πλήρωση και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων (όπως την επιλογή των προς πλήρωση οργανικών θέσεων Προϊσταμένου του Τμήματος και υπαλλήλων αυτού, την έκδοση εσωτερικής προκήρυξης για την πλήρωση των νέων οργανικών θέσεων, καθορισμό του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, ορισμό μελών Επιτροπής αξιολόγησης κ.λπ.) προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Να εξουσιοδοτήσει την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες και νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας εισήγησης, και ιδία όπως μεριμνήσει για την κατά τα ανωτέρω εκ νέου τροποποίηση της Οργανωτικής Εγκυκλίου καθώς και την ενσωμάτωση αυτής στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, υποβάλλει αυτά προς έγκριση προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.λ.π.Ο συντάξας Ο ε.χ. ΔΙ.Κ.ΑΜ 

 Χρήστος Τόλης Ιωάννης Λύτρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου