Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Υπεγράφη η νέα Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (παράταση μέχρι Δεκέμβρη)


Στην υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατέληξαν σήμερα ΓΣΕΕ και εργοδοτικοί φορείς, μετά την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Συνομοσπονδία, με ομόφωνη εντολή του Συνεδρίου της και υπέγραψε με εξουσιοδότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου ο πλειοψηφών σύμβουλος Γιάννης Παναγόπουλος. 

Η Σύμβαση με ισχύ από 1/1/2016 έως και τις 31/12/2016 διασφαλίζει τη συνέχιση των θεσμικών όρων που θεσπίστηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ, ενώ επαναβεβαιώνει τη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των Εθνικών Εργοδοτικών Οργανώσεων, στην περίπτωση που αρθούν οι διατάξεις παρέμβασης στην ΕΓΣΣΕ, να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Σύμβασης (κατώτατος μισθός, ξεπάγωμα τριετιών κλπ).
Ταυτόχρονα προβλέπει την ανάληψη δράσεων για το προσφυγικό, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για πρόσβαση στην εργασία χωρίς αποκλεισμούς, για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

 το περιεχόμενο της νέας ΕΓΣΣΕ.

Στην Αθήνα, σήμερα την 31 Μαρτίου 2016, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:
Αφενός
α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 
β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  (Ε.Σ.Ε.Ε.)
δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), 
όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:


ΑΡΘΡΟ 1

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 2

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 3
Προσφυγικό – Μεταναστευτικό 

Τα μέρη συμφωνούν ότι, αφού διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση δράσεων, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος. 

ΑΡΘΡΟ 4
Συμφωνία για πρόσβαση στην εργασία χωρίς αποκλεισμούς

Τα μέρη αποφασίζουν την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της «Ευρωπαϊκής συμφωνίας – πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς», που υπεγράφη την 25/3/2010 από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), την Ένωση Ευρωπαϊκών Εργοδοτικών Συνδέσμων, Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (BUSINESSEUROPE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).
Το κείμενο «Ευρωπαϊκή συμφωνία – πλαίσιο για αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς» προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ ως Προσάρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Τα μέρη συμφωνούν να εκπονήσουν σχέδιο δράσης για την αξιολόγηση των εμποδίων και την υλοποίηση δράσεων ενεργού ένταξης στην αγορά εργασίας (πρόσβαση, επανένταξη, διατήρηση, ανάπτυξη) 

ΑΡΘΡΟ 5

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν των όρων της παρούσας ΕΓΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΣΕΒ
Ο Πρόεδρος             Ο Εκτ. ΑντιπρόεδροςΘ. Φέσσας                                                                         Κ. Μπίτσιος

Για τη ΓΣΕΒΕΕ

Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. ΓραμματέαςΓ. Καββαθάς                                                                      Γ. Κουράσης 

Για την ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. ΓραμματέαςΒ. Κορκίδης                                                                         Γ .Καρανίκας

Για τον ΣΕΤΕ

Ο Πρόεδρος
            Ο  Γ .Γραμματέας Α. Ανδρεάδης                                                                      Γ. Βερνίκος 


Για τη ΓΣΕΕ
(Με εντολή Γεν. Συνέλευσης και Δ.Σ.)Γιάννης Παναγόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου