Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Το εξώδικο για την Σ.Σ.Ε. στον ΟΣΕ (Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ)

Οι διεκδικήσεις του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ στο εξώδικο που στάλθηκε σε ΟΣΕ, ΥΜΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΜΕΔ και Υπουργείο Εργασίας. 
 Η Διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της να κινήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1876/90, την έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το έτος 2022, οι όροι της οποίας θα αποτελούν συνέχεια των ρυθμίσεων των προηγούμενων ΕΣΣΕ και ιδίως αυτών της Σ.Σ.Ε. του έτους 2020. Σημειώνεται ρητά, ότι η παρούσα πρόσκληση σε διάλογο δεν συνιστά καταγγελία της προηγούμενης Σ.Σ.Ε., τα εκ της οποίας εδραζόμενα δικαιώματα δε θίγονται, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι  την αναθεώρησή της με νέα ΣΣΕ. 

Α.  ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

α. Γενικότεροι στόχοι για το σιδηρόδρομο όπως ο ενιαίος, δημόσιος και κοινωνικός του χαρακτήρας. Η δεδομένη αντίθεσή μας για την  ιδιωτικοποίηση  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η αντίθεσή μας στη συρρίκνωση του σιδηροδρομικού έργου και στη μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Η ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, της επέκτασής του και της πλήρους αξιοποίησής του, ως και για την επαναλειτουργία όλου του υφιστάμενου δικτύου, ώστε ο ελληνικός σιδηρόδρομος να λάβει την θέση που του αξίζει στην σύγχρονη Ευρώπη τόσο για την μεταφορά προσώπων όσον και εμπορευμάτων, η οποία θα αποφέρει έσοδα στην ελληνική οικονομία.

Απαιτείται άμεσα η διαγραφή του χρέους, ο διαχωρισμός της υποδομής σε σιδηροδρομική και εμπορευματική, η εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη συντήρηση, ρύθμιση πλείστων θεμάτων που αφορούν τους ενιαίους κανόνες προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καθώς και θέματα ασφάλειας (πορίσματα συμβάντων).

Είναι απαραίτητη η εξεύρεση πόρων που θα συμπληρώνουν τα έσοδα από τα τέλη χρήσης ώστε να δύναται ο ΟΣΕ να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. 

β. Τα οικονομικά θέματα του προσωπικού. Με την εφαρμοζόμενη πολιτική της λιτότητας, την αύξηση των έμμεσων φόρων, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, τις αλλεπάλληλες μειώσεις των αποδοχών του, τη διπλή εφαρμογή της μείωσης του μισθού κατά 25% ως οριζόντια περικοπή με την ένταξη στο Ενιαίο Μισθολόγιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η εξειδίκευση και η εμπειρία του, το προσωπικό έχει οδηγηθεί σε δεινή οικονομική και κοινωνική θέση. Κατά συνέπεια  είναι άμεση ανάγκη να δοθεί ποσοστιαία αύξηση επί των βασικών μισθών του προσωπικού.

γ. Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού και η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Λόγω της συνεχιζόμενης και αυξημένης ροής συνταξιοδότησης, το εναπομείναν προσωπικό, δεν επαρκεί. Αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού είναι το έργο των κενών θέσεων εργασίας να καλύπτεται από το υπάρχον προσωπικό με υπερεργασία, με πληρωμή αναπαύσεων και αδειών, η οποία πρέπει να σταματήσει και να εφαρμοσθεί το 8ωρο και την πενθήμερη εργασία. Πέραν αυτών δραστηριότητες που δεν καλύπτονται λόγω έλλειψης προσωπικού καταλήγουν σε εργολάβους. Κατά συνέπεια η ανάγκη να καλυφθούν οι  κενές θέσεις με προσλήψεις είναι άμεση και επιτακτική.

Τοποθετήσεις όλου τους προσωπικού στις Ο.Θ. και προκήρυξη για την κάλυψη όλων των θέσεων ιεραρχίας.

δ. Θέματα κοινωνικής πολιτικής και θεσμικά θέματα που αφορούν: Στη βελτίωση των κανόνων ασφάλειας της κυκλοφορίας, των εργαζομένων, των επιβατών και των εμπορευμάτων. Στην πιστοποίηση των κλάδων προσωπικού, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα. Για το λόγο αυτό απαιτείται η προώθηση των διαδικασιών, ώστε το ΚΕΚ να αποτελέσει ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο όλων των σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων. 

Δωρεάν μετακινήσεις σε ευπαθείς ομάδες όπως οι άνεργοι, ΑΜΕΑ, μαθητές, φοιτητές, χαμηλοσυνταξιούχοι. 

ε. Επαναφορά των όρων των Ε.Σ.Σ.Ε.

Η κατάργηση των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων του προσωπικού του ΟΣΕ, η ένταξη του προσωπικού στο  Ενιαίο Μισθολόγιο μολονότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις λειτουργούν με εντελώς διαφορετική λογική από τις δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων έχουν αφενός δημιουργήσει συνθήκες πρωτοφανούς συμπίεσης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων σιδηροδρομικών και αφετέρου έχουν αποβεί αρνητικές ως προς την αποτελεσματική παραγωγική λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία η  απεξάρτηση των εταιρειών από το ενιαίο μισθολόγιο, προκειμένου να επανέλθουν σε ισχύ οι όροι των Σ.Σ.Ε. που καταργήθηκαν με το ν.3891/2010 και επαναφορά του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και για μισθολογικά θέματα.

Εφαρμογή του συνταγματικού δικαιώματος όλων των εργαζομένων για ίση αμοιβή για την ίδια παρεχόμενη εργασία.

Κατάργηση του νόμου που αφορά τη μετενέργεια των Σ.Σ.Ε. και θεσμοθέτηση ώστε να παρατείνεται η ισχύς της εκάστοτε Σ.Σ.Ε. στο σύνολο της έως την υπογραφή της επόμενης.

Β.  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

1. Για τους εργαζόμενους οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, η κατάταξή τους να γίνει στην κατηγορία που ήδη υπηρετούν, με βάση το ίδιο προσφερόμενο έργο.

2. Το προσωπικό που κατέχει τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  μετά τη συμπλήρωση 25 ετών και ως αναγνώριση της εξειδικευμένης εμπειρίας του στο σιδηροδρομικό αντικείμενο, εντάσσεται μισθολογικά στην κατηγορία ΔΕ. 

3. 5-ετής φοίτηση: Στους κατόχους Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών 5-ετούς φοίτησης, να προστίθενται δύο (2) επιπλέον έτη για τη μισθολογική εξέλιξη. 

Θέσπιση δύο κλιμακίων πέραν των υπάρχοντων καθώς το Ενιαίο Μισθολόγιο ολοκληρώνεται στο 36ο έτος υπηρεσίας. Συγκεκριμένα: 

ΜΚ.17 από 39-40 έτη, αύξηση 60,00 €. 

ΜΚ.18 από 40 έτη και άνω, αύξηση 60,00 €.

4. Τεχνική αποζημίωση 0,90 € ανά ώρα σε όσους έχουν τεχνική κατάρτιση (Τεχνίτες, Μηχανικοί, Τεχνικοί Βοηθοί, Χειριστές Μηχανημάτων) και εργάζονται στα κύρια καθήκοντά τους. 

Ι. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας να χορηγηθεί και όσους δεν το λαμβάνουν, ενώ το δικαιούνται λόγω των καθηκόντων που εκτελούν.


ΙΙ. ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με βάση τις προβλεπόμενες θέσεις του Οργανογράμματος να χορηγηθεί το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης και στους Επικεφαλής Τομέα,  Επικεφαλής Ομάδας και Γραφείου. 


III. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

Καταβολή του επιδόματος συζύγου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού. 


V. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Να καταβληθεί η αποζημίωση των 15.000,00 € στους διακόσιους σαράντα ένα (241) συναδέλφους με εκκρεμεί.

VΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Κατάργηση του περιορισμού κατ΄άτομο στις Σ.Ω. και τις μετακινήσεις. Ο υπολογισμός να γίνεται σε επίπεδο εταιρείας. 

Γ.  ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συστήνεται επιτροπή, η οποία θα έχει ως αντικείμενό της την επεξεργασία του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού και να θεσπιστεί Κανονισμός Μεταθετότητας.

2. Τα δύο μέρη συμφωνούν από την υπογραφή της παρούσης, εντός τριμήνου, τη θέσπιση Συμβουλίων Προαγωγών, με συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, το οποίο θα πραγματοποιεί εφεξής τις προαγωγές.

3. Η εργασιακή ετοιμότητα λογίζεται ως χρόνος εργασίας και ως τέτοιος αμείβεται.

4. Πλήρης διαφάνεια και κοινοποίηση των αποφάσεων των εταιρειών για θέματα που άπτονται των μεταβολών και εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων.

5. Θέσπιση Κανονισμού Μεταθετότητας και μετακίνηση του προσωπικού με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. 

Δ.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Χορήγηση ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού στο προσωπικό που κατέχει πιστοποίηση πάσης φύσεως σιδηροδρομικού επαγγέλματος. 

2. Επιδότηση δικαστικών εξόδων ποσοστού 50% μέχρι του ποσού των 1000,00 ευρώ, για νομική υποστήριξη με δικηγόρο επιλογής του εργαζόμενου για ποινικές διώξεις που προκαλούνται εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων.

    3. Χορήγηση μίας (1) ημέρας άδειας ανά δίμηνο σε όσους εργάζονται σε οθόνες απεικόνισης.

4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ.

Στα εκλεγμένα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 17 ν. 1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για την εύρυθμη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατόπιν αιτιολόγησης, χορηγείται στους εκλεγμένους άδεια μετ΄αποδοχών για πραγματοποίηση συνεδριάσεων των οργάνων τους. 

 

Ε.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ Σ.Σ.Ε.

Ισχύουν τα άρθρα της από 10/8/2020 υπογραφείσας Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΣΕ και Π.Ο.Σ. και προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Άρθρο 8, να προστεθεί: α) το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ελιγμών προσδιορίζεται για την πρώτη κατηγορία ένα ευρώ (1.00€) και για την δεύτερη σε 70 λεπτά (0.70€) ανά ώρα.   β) Επιπλέον θεσπίζεται ημερήσια τεχνική  αποζημίωση  το ποσό των ενενήντα λεπτών  (0,90€) ανά ώρα . 

2. Άρθρο 21 (Το ποσό να γίνει 1.200,00 €). (Αφορά τέκνα που σπουδάζουν εντός Ελλάδας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, εκτός της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους).

3. Άρθρο 23 (Το ποσό να γίνει 1.300,00 €). (Αφορά οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε οικογένεια εργαζόμενου που συντηρεί τέκνο με ειδικές ανάγκες).

4. Άρθρο 24 (Το ποσό να γίνει 600,00 € και για το τρίτο παιδί 800,00 €). (Αφορά τη γέννηση τέκνου).

5. Άρθρο 33 (Το ποσό να γίνει 2.000 € ετησίως). (Αφορά εργαζόμενους που κάνουν χρήση υπηρεσιών Βρεφονηπιακού και Παιδικού Σταθμού ανά τέκνο).

6. Άρθρο 35 (Το ποσό να γίνει 650,00 €). (Αφορά τις δωροεπιταγές).

7. Άρθρο 51 Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 31/12/2022. 

**************************************************


Προτείνουμε ως ημεροχρονολογία της πρώτης συνάντησης την Τετάρτη 02-02-2022 και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου