Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Τα προσόντα, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αναγνώρισης και ανανέωσης των Εξεταστών Μηχανοδηγών

Καθορίστηκαν τα προσόντα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αρχικής αναγνώρισης και της ανανέωσης των εξεταστών των κέντρων εκπαίδευσης και κατάρτισης μηχανοδηγών και υποψηφίων μηχανοδηγών.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, αναπτύσσει και εφαρμόζει Διαδικασία Αναγνώρισης των Εξεταστών Μηχανοδηγών και υποψήφιων Μηχανοδηγών του ν. 3911/2011 (Εξεταστές), συγκροτεί και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών και υποψήφιων Μηχανοδηγών (Μητρώο) με στόχο την αναβάθμιση και διατήρηση των προσόντων των εξεταστών που διενεργούν την εξέταση, θεωρητική και πρακτική, των μηχανοδηγών και υποψήφιων μηχανοδηγών.

Οι αναγνωρισμένοι από τη ΡΑΣ Εξεταστές διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες για τη διεξαγωγή, επιτήρηση και βαθμολόγηση υποψηφίων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων, που προβλέπονται για τον έλεγχο των απαιτούμενων προσόντων των μηχανοδηγών.

Ειδικότερα οι αναγνωρισμένοι Εξεταστές διενεργούν:

– τις εξετάσεις που προβλέπονται για την άδεια, η διαδικασία των οποίων καθορίζεται από τη ΡΑΣ,

– τις εξετάσεις που προβλέπονται για το πιστοποιητικό, η διαδικασία των οποίων καθορίζεται από την σιδηροδρομική επιχείρηση ή από το διαχειριστή της υποδομής.

Με την παρούσα καθορίζονται:

α) Οι όροι χορήγησης Δήλωσης Αναγνώρισης για τους Εξεταστές, τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης Δήλωσης Αναγνώρισης καθώς και ανανέωσής της,

β) Τα θέματα που αφορούν στην εγγραφή στο Μητρώο και τη διαγραφή από αυτό, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την τήρηση, επικαιροποίηση και ενημέρωση του Μητρώου.

Οι εξεταστές διενεργούν τις εξετάσεις αμερόληπτα και δίχως διακρίσεις, χωρίς καμία πίεση και κίνητρο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση ή τα αποτελέσματα της εξέτασης και τον τρόπο με τον οποίο διενεργείται αυτή. Σχετική δήλωσή τους ενσωματώνεται στο έντυπο της αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Τα προσόντα χορήγησης αναγνώρισης Εξεταστών

Στη διαδικασία αναγνώρισης Εξεταστών δύνανται να συμμετέχουν όσοι υποψήφιοι πληρούν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί, με τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σχετικά με το σιδηροδρομικό αντικείμενο, όπως, ενδεικτικά, απασχόληση σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στο Διαχειριστή Υποδομής, στο Φορέα Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και στο Φορέα Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού φορέα ή

β) Πτυχιούχοι AEI ή ΤΕΙ με τουλάχιστον 10 έτη συναφούς εμπειρίας ή

γ) Μηχανοδηγοί ή Προϊστάμενοι Μηχανοδηγών, εφόσον κατέχουν έγκυρη άδεια μηχανοδηγού και συμπληρωματικό πιστοποιητικό κατά τα οριζόμενα στον ν. 3911/2011 «Πιστοποίηση μηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» (Α’ 12), με τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε σιδηροδρομικό αντικείμενο, όπως, ενδεικτικά, απασχόληση, σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στο Διαχειριστή Υποδομής, στο Φορέα Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και στο φορέα Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού.

Η ζητούμενη εμπειρία θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον 4 ετών, εντός περιόδου που να μην υπερβαίνει τα 5 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η ζητούμενη περίοδος επαγγελματικής πείρας ενδέχεται να περιλαμβάνει περιόδους πείρας υπό την ιδιότητα εκπαιδευτή για εργασίες κατάρτισης σχετικές προς την υποβληθείσα αίτηση.

δ) Όσον αφορά, ειδικά, στις πρακτικές εξετάσεις σε πορεία, ο αιτών πρέπει να είναι Μηχανοδηγός ή Προϊστάμενος Μηχανοδηγών, κάτοχος έγκυρης άδειας μηχανοδηγού όσο και έγκυρου πιστοποιητικού, κατά τα οριζόμενα στον ν. 3911/2011, που να καλύπτει το αντικείμενο εξέτασης ή παρόμοιο τύπο τροχαίου υλικού ή υλικού γραμμής με τουλάχιστον 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις, στο Διαχειριστή Υποδομής, στο Φορέα Συντήρησης Τροχαίου Υλικού και στο Φορέα Διαχείρισης Τροχαίου Υλικού.

Όταν ο εξεταστής δε διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό για την υποδομή/το τροχαίο υλικό της εξέτασης, ένας μηχανοδηγός που είναι κάτοχος πιστοποιητικού για την εν λόγω υποδομή/το αντίστοιχο τροχαίο υλικό πρέπει να είναι παρών κατά την εξέταση, σύμφωνα με το εδάφιο ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3911/2011.

Η ζητούμενη εμπειρία θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια επαγγελματικής πείρας οδήγησης σιδηροδρομικών συρμών τουλάχιστον 4 ετών, εντός περιόδου που να μην υπερβαίνει τα 5 έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών.

Επιπλέον οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα στοιχειώδη κριτήρια:

α) Να έχουν τις δεξιότητες και την παιδαγωγική ικανότητα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και να διαθέτουν πλήρη γνώση των αντίστοιχων εξεταστικών μεθόδων και εξεταστικών εγγράφων,

β) να αποδεικνύουν με ποιο τρόπο θα διατηρήσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες όσον αφορά τα θέματα που εξετάζουν, γ) θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα πιστοποίησης των μηχανοδηγών, δ) εφόσον είναι ομογενείς ή αλλογενείς, να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 (Α’ 242).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώνει όσα δηλώνει στην αίτησή του με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η χορήγηση αναγνώρισης των Εξεταστών Μηχανοδηγών οδηγεί στην ένταξη στο Μητρώο.

Ανανέωση αναγνώρισης Εξεταστή

Η ΡΑΣ προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ της αναγνώρισης εξεταστών μηχανοδηγών, ενταγμένων στο Μητρώο, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση Ανανέωσης της Αναγνώρισης.

Η ανανέωση της αναγνώρισης εκδίδεται υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την αρχική δήλωση αναγνώρισης με την προσθήκη βεβαιώσεων της παρούσας θέσης απασχόλησης, της επαγγελματικής τους δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας περιόδου ισχύος καθώς και των εξεταστικών δραστηριοτήτων τους κατά το τελευταίο έτος.

Η παραπάνω διαδικασία εκκινείται εκούσια με ευθύνη και επιμέλεια των ενταγμένων στο Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ανανεωθεί η ισχύς της δήλωσης αναγνώρισης για την εξέταση μηχανοδηγών, ο εξεταστής καθίσταται «ανενεργός».

Διαγραφή και επανένταξη στο Μητρώο Εξεταστών

Όσοι επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη ΡΑΣ. Με απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από το Μητρώο.

Όταν εξεταστής που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Εξεταστών Μηχανοδηγών επιθυμεί να επανενταχθεί, και εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της διαγραφής του, υποβάλλει σε κάθε περίπτωση, αίτηση και πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου