Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Τι αναφέρει η Υπουργική απόφαση για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η κοινή απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου και Σπίρτζη για την διαγραφή των χρεών προβλέπει αναλυτικά τα εξής:


1. Από τη θέση της παρούσας σε ισχύ διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €).

2. Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα ανα­γνωριστεί στα λογιστικά βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατ' ευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελ­ληνικό Δημόσιο με την ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010 (4 Νοεμβρίου 2010) και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή.

3. Η πράξη διαγραφής και κάθε άλλη πράξη που προ­βλέπεται στην παρούσα απαλλάσσεται από οποιονδή­ποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, δημόσιο, κοινοτικό, και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν.2859/2000. Η ωφέλεια που προκύπτει για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος δίχως να απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Ως χρόνος κτήσης της ως άνω ωφέλειας σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 λογί­ζεται ο χρόνος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Τυχόν μελλοντικός συμψηφισμός της ωφέλειας με τις σωρευμένες λογιστικές ζημιές, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησής του, δεν συνιστά διανομή και δεν συνεπάγεται την επιβολή φόρου εισοδήματος. Σε κάθε περίπτωση, ο εν λόγω συμψηφισμός συνιστά πράξη στο πλαίσιο της διαγραφής του χρέους και εμπίπτει στις απαλλαγές του άρθρου 13 του ν.3891/2010 και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την επιβολή οποιουδήποτε φόρου συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήμα­τος. Η ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν επηρεάζει τις φορολογικές ζημιές των παρελθόντων ετών, ως προ­έκυψαν από τις αντίστοιχες χρεώσεις, συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €) του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το διαγραφόμενο ποσό χρέους δεν θεωρείται προ­σθετικό στοιχείο των ακαθαρίστων εσόδων, ούτε μειω­τικό στοιχείο δαπάνης, δεν αποτελεί αντιπαροχή έναντι οποιασδήποτε παροχής, είναι εκτός πεδίου ΦΠΑ και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του κλάσματος της περίπτωσης 1 του άρθρου 31 του ν.2859/2000. Η πράξη ρύθμισης του χρέους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν επηρε­άζει την έκπτωση του ΦΠΑ εισροών των σχετικών τιμο­λογίων, που εκδόθηκαν από τον ΟΣΕ και δημιούργησαν το προς ρύθμιση χρέος, κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου