Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Μη συμμορφούμενη με την ισχύουσα νομοθεσία η τοποθέτηση Tερεζάκη - Παληού

Επερώτηση της Ελληνικής Λύσης
Κύριοι Υπουργοί, 
Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την αποπομπή των διευθυνόντων συμβούλων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, ο τότε υπουργός Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτης, στις αρμοδιότητες του οποίου με την υπ’ αρ. Υ1/1-3-2023 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1181/2-3.2023), προστέθηκαν (βλ.: παρ. γ, του άρθρου 1):
«η διοίκηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η εποπτεία των φορέων που υπάγονται σε αυτό», ανακοίνωσε ότι, ορίστηκαν ως «μεταβατικοί διευθύνοντες σύμβουλοι» του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αντιστοίχως, οι κ. Παναγιώτης Τερεζάκης και κ. Χρήστος Παληός. 
Ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου των παραπάνω ανωνύμων εταιρειών διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις του ν.4972/2022, περί εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και του ν.4735/2020. 
Ως εκ τούτου, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη επί των παραπάνω διαλαμβανόμενων τις παρακάτω νομοθετικές προβλέψεις: 
α) Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7, του ν.4972/2022: «…Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος των εταιρειών της παρ. 1, του άρθρου 3, με εξαίρεση τους φορείς του άρθρου 13Α, του ν. 4310/2014 (Α' 258), επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, των παρ. 1 έως 5, του άρθρου 21 και των άρθρων 22 και 23, του ν.4735/2020 (Α' 197), περί επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού, εκλέγεται ένας εκ των τριών επικρατέστερων υποψηφίων του πίνακα της παρ. 5, του άρθρου 21, του ν.4735/2020, που καταρτίζει η επιτροπή επιλογής στελεχών του Δημοσίου, της παρ. 1, του ιδίου άρθρου». 
β) Σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρο 46, του ν.4972/2022 (Μεταβατικές διατάξεις): «Η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών της παρ. 1, του άρθρου 3, δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος». 
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 20, του ν.4972/2022 (Εποπτεία των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου): «1. Οι εταιρείες της παρ. 1, του άρθρου 3, εποπτεύονται, για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων τους, από τον καθ' ύλην αρμόδιο υπουργό. Η οικονομική εποπτεία των εταιρειών της παρ. 1, του άρθρου 3, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω των κατά λόγον αρμοδιότητας Υπηρεσιών του υπουργείου που προβλέπονται στον οργανισμό του». 
δ) Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 20, του ν.4735/2020: «Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005 (Α΄ 314) και τους φορείς του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 (Α΄ 258), επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος». 
ε) Σύμφωνα με το εδ. 1, της παρ.1, του άρθρου 21, του ν. 4735/2020: «Η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1, του άρθρου 20, γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και με τριετή θητεία».
 στ) Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 21, του ν.4735/2020: «Η διαδικασία προεπιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής: (α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) της παρ. 2. (γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: (γα) αποκλειομένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού και (γβ) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, προκειμένου να υποβάλουν ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσμίας οκτώ ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους. (στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά πρώτους σε βαθμολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή μπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων μέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
 (ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 2, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό». ζ) Σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 21, του ν.4735/2020: «Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων της παρ. 5».
 η) Σύμφωνα με το εδ. 1, της παρ.1, του άρθρου 22, του ν.4735/2020: «Η θητεία των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις της παρ. 1, του άρθρου 20, είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία». 
θ) Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 22, του ν.4735/2020: «Εάν η θητεία του προσώπου της παρ. 1, του άρθρου 20, λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η θέση καλύπτεται μεταβατικά, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 21, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισμού και εκκινεί άμεσα η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου». 
ι) Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 23 (Τελικές διατάξεις), του ν.4735/2020: «Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται για τις θέσεις της παρ. 1, του άρθρου 20, που κενώνονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2, του άρθρου 22». 

Από τις παραπάνω διατάξεις των νόμων 4972/2022 και 4735/2020 προκύπτουν αδιαμφισβήτητα τα εξής: Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην παραπάνω περίπτωση θ’, της κάλυψης, δηλαδή, της επίμαχης θέσης «μεταβατικά», όσον αφορά στην επιλογή των προσώπων της παρ. 1, του άρθρου 3, του ν.4972/2022, στην προκειμένη, δε, περίπτωση των διευθυνόντων συμβούλων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου, όπως προβλέπεται στην παρ. 6, του άρθρου 21, του ν.4735/2020, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Μεταφορών και Υποδομών και Οικονομικών. 
Με δεδομένα τα παραπάνω, 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

1. Εκδόθηκαν οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) των συναρμόδιων Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον διορισμό των κυρίων Παναγιώτη Τερεζάκη και Χρήστου Παληού στις θέσεις του «μεταβατικού» Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αντιστοίχως; 
Αιτούμαστε να μας κατατεθούν οι τυχόν υπάρχουσες εκδοθείσες σχετικές Κ.Υ.Α. 

 2. Πως συμβαίνει να παραμένουν στις θέσεις τους οι παραπάνω αναφερόμενοι, δεδομένου ότι, από τον διορισμό τους στις θέσεις του «μεταβατικού» Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, αντιστοίχως, έχει παρέλθει, προ πολλού, το μέγιστο χρονικό διάστημα των τριών μηνών, που ορίζει η παρ. 2, του άρθρου 22, του ν.4735/2020;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου