Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Προσλήψεις μηχανοδηγών μέσω ΑΣΕΠ στον ΟΣΕ, με κατεπείγουσες διαδικασίες με χτεσινή τροπολογία !


Προσλήψεις μηχανοδηγών στον ΟΣΕ προβλέπει χτεσινή τροπολογία που κατατέθηκε στο Νομοσχέδιο για τις αλλαγές στον Κ.Ο.Κ. Διαβάζουμε : 

Θέμα: "Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη άμεσων αναγκών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς"

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η θέσπιση αξιοκρατικών, διαφανών αλλά συγχρόνως και ταχειών διαδικασιών για τις προσλήψεις οδηγών και μηχανοδηγών των πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών των αστικών και λοιπών σταθερών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς.

Ειδικότερα η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά:

α) ο συνολικός αριθμός των οδηγών που θα προσληφθούν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά επιμέρους τύπο οχημάτων λεωφορείων και κατά φορέα υποδοχής.

β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση για την οδήγηση λεωφορείου απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), και

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Ο οικείος φορέας αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων και τους αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ` ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές. Η δοκιμαστική υπηρεσία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διακριβωθεί κατά τη διάρκειά της η ικανότητα του οδηγού για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για το τακτικό προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και στην οποία μετέχουν:

α) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του

β) ένας (1) Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής, που υποδεικνύεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα αυτού, και

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από τη επιτροπή της παρ. 5 προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οδηγοί που δεν κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας από την επιτροπή της παρ. 5 δεν καταρτίζουν με τον οικείο φορέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η απασχόλησή τους στο φορέα αυτό λήγει κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας.

Β. Τροπολογία- Προσθήκη

Άρθρο…

1. Για τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών και ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών των εταιρειών του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε., Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε. της Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε. καθώς και των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία χορηγείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας θεωρείται ότι χορηγήθηκε η έγκριση. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά:

α) ο συνολικός αριθμός των οδηγών που θα προσληφθούν στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ανά τύπο οχημάτων λεωφορείων και κατά φορέα υποδοχής.

β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), και

δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π. Περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ` ένσταση έλεγχο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας δύο (2) ετών, για την οποία συνάπτεται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές. Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας και επάρκειας του προσωπικού από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και στην οποία μετέχουν:

α) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του

β) ένας (1) Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου φορέα υποδοχής, που υποδεικνύεται από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο του φορέα αυτού, και

δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Της οικείας επιτροπής προεδρεύει το ανώτερο κατά διαβάθμιση µέλος του Α.Σ.Ε.Π. και µμεταξύ πλειόνων µελών της ίδιας βαθμίδας το αρχαιότερο κατά τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π..

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο του ελέγχου καταλληλόλητας και επάρκειας, ιδίως οι πειθαρχικές ποινές και λοιπές παραβάσεις, στις οποίες αν έχει υποπέσει ο προσληπτέος οδηγός κατά το διάστημα της δοκιμαστικής υπηρεσίας του, κρίνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμαστική του υπηρεσία κατά τον έλεγχο καταλληλόλητας και επάρκειας . 

6. Οι οδηγοί που κρίνονται επιτυχόντες της διαδικασίας ελέγχου ακαταλληλότητας και επάρκειας από τη επιτροπή της παρ. 5 προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οδηγοί που δεν κρίνονται επιτυχόντες δεν καταρτίζουν με τον οικείο φορέα σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η απασχόλησή τους στο φορέα λήγει κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας."

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Προτείνων Βουλευτής
Βαρδάκης Σωκράτης"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου