Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

Η ΕΕ “ρίχνει” 2,7 δισ. σε 152 έργα Μεταφορών στην Ευρώπη. 61 εκατ. στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, σήμερα, να επενδυθούν 2,7 δισεκατομμύρια EUR σε 152 βασικά έργα μεταφορών που υποστηρίζουν την ανταγωνιστική, καθαρή και διασυνδεδεμένη κινητικότητα στην Ευρώπη.

Κατά τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή το επενδυτικό της σχέδιο για την Ευρώπη και τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης, όπου περιλαμβάνεται το θεματολόγιο «Η Ευρώπη σε κίνηση».

Για την Ελλάδα επιλέχθηκαν 7 προτάσεις για χρηματοδότηση (σε σύνολο 11 επιλέξιμων προτάσεων), με συνολική χρηματοδότηση ύψους 61 εκατ. ευρώ.(ΕΔΏ ο κατάλογος των έργων: ERGAELLADAS)

Τα επιλεγέντα έργα θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών, στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στη βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων, στην εγκατάσταση σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων λύσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Οι επενδύσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία είναι ο ενωσιακός μηχανισμός χρηματοδότησης των δικτύων υποδομών, και θα αποδεσμευθούν 4,7 δισεκατομμύρια EUR δημόσιων και ιδιωτικών συγχρηματοδοτήσεων.

Με τις επενδύσεις αυτές όχι μόνο θα εκσυγχρονισθεί το δίκτυο μεταφορών της Ευρώπης, αλλά θα τονωθεί επίσης η οικονομική δραστηριότητα και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εφέτος, από συνολικά 2,7 δισεκατομμύρια EUR η Επιτροπή διαθέτει 1,8 δισεκατομμύρια στα 15 κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής[1], ώστε να γεφυρώσουν κενά στις υποδομές τους.

Η Επίτροπος της ΕΕ κα Violeta Bulc, αρμόδια για τις μεταφορές, δήλωσε: «Η ζήτηση επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών είναι τεράστια. Αυτό το νέο κύμα επενδύσεων επικεντρώνεται σε καθαρά, καινοτόμα και ψηφιακά έργα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφορών της Ευρώπης. Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε μια πραγματική ένωση μεταφορών που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, θα τονώσει την οικονομία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Κοιτάζοντας μπροστά, καλώ τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα εναπομένοντα κονδύλια και να τα συνδυάσουν ώστε να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και η αποδοτικότητα όλων των πιθανών πόρων.»

Τα επιλεγμένα έργα αφορούν κυρίως τα στρατηγικά τμήματα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (το «κεντρικό δίκτυο») προκειμένου να εξασφαλισθούν η υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία και αντίκτυπος για την ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την κατασκευή του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (1,8 δισεκατομμύρια EUR), την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την αναβάθμιση των οδικών μεταφορών και την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών (359,2 εκατομμύρια EUR), καθώς και για την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) (311,3 εκατομμύρια EUR).

Επιλεγμένες δράσεις περιλαμβάνουν εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού τμήματος Białystok-Ełk στην Πολωνία, μήκους άνω των100 km· ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ATM) στα κράτη μέλη της ΕΕ η πλήρης επέκταση της οδικής σήραγγας Karawanken που συνδέει τη Σλοβενία με την Αυστρία· η ανάπτυξη δικτύου υψηλής ταχύτητας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Σουηδία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Όλα τα έργα επελέγησαν για χρηματοδότηση με ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκυρήχθηκαν στις 13 Οκτωβρίου 2016. Παραλήφθηκαν 349 αιτήσεις συνολικού ύψους χρηματοδότησης σχεδόν 7,5 δισεκατομμυρίων EUR.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν, επομένως, σε θέση να επιλέξει τα καλύτερα έργα και, ταυτόχρονα, να εξασφαλίσει ισόρροπη κατανομή από γεωγραφική άποψη και στους διαφόρους τρόπους μεταφοράς. Η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων, με ποσοστό συγχρηματοδότησης από 10% έως 50% του επιλέξιμου κόστους των έργων, ανάλογα με το είδος του και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων (έως 85% από το κονδύλι συνοχής).

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ που εκπροσωπούνται στην επιτροπή συντονισμού της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα την απόφαση της προτεινόμενης χρηματοδότησης στη συνεδρίασή τους στις 6 Ιουλίου 2017. Η επίσημη απόφαση της Επιτροπής αναμένεται να ληφθεί στα τέλη Ιουλίου του 2017. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) της Επιτροπής θα προετοιμάσει στη συνέχεια και θα υπογράψει συμφωνίες επιχορήγησης με τους δικαιούχους των επιμέρους έργων το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Ιστορικό

Δυνάμει της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) διατίθεται ποσό ύψους 23,2 δισεκατομμυρίων EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 με σκοπό τη συγχρηματοδότηση έργων του ΔΕΔ-Μ στα κράτη μέλη της ΕΕ. Από το ποσό αυτό, 11,3 δισεκατομμύρια EUR προορίζονται για έργα στα κράτη μέλη, επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής. Στα ετήσια και πολυετή προγράμματα εργασιών καθορίζεται δέσμη προτεραιοτήτων για το συνολικό ποσό της οικονομικής στήριξης που προορίζεται για καθεμιά από τις προτεραιότητες αυτές σε συγκεκριμένο έτος.

Από το 2014, το πρώτο έτος προγραμματισμού στο πλαίσιο της ΔΣΕ, έχουν προκηρυχθεί τρία κύματα προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (το 2014, το 2015 και το 2016). Μέχρι σήμερα, μετά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων το 2014 και το 2015, έχουν υπογραφεί συμφωνίες επιχορήγησης για 452 έργα.

Για τα έργα αυτά χορηγείται επί του παρόντος συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΔΣΕ, συνολικού ύψους 18,7 δισεκατομμυρίων EUR. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2016 θα βοηθήσει να φθάσει στο 92% ο συνολικός προϋπολογισμός ΔΣΕ για τις μεταφορές, με συνολικές επενδύσεις ύψους 41,6 δισεκατομμυρίων EUR στην οικονομία της ΕΕ.

Μια άλλη πρόσκληση «ανάμειξης» στο πλαίσιο της ΔΣΕ που προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2017 είναι ανοιχτή για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), η ΔΣΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη γεφύρωση του επενδυτικού κενού στην Ευρώπη, κάτι που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Επιτροπής.

metaforespress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου