Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης, εκπρόσωπος εργαζομένων στον ΟΣΕ μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσεις αύριο 17 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 15:00, με θέματα 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1068

1.-Επιλογή υποψηφίου για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)  

2.-Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στον ΜΕΓΡΕΜΗ Ιωάννη του Παναγιώτη,               (ΑΜ : 109853), Μηχανικό ΠΕ του Κλάδου Μηχανικών. 
               (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)  

3.-Συμπλήρωση της αριθ. 5510/20.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  
                (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ)  

4.-Ανάθεση στην ΕΡΓΟΣΕ  του έργου: «Εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης – Ορμένιου. Εγκαταστάσεις συστημάτων ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης με βελτίωση της υποδομής και επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα».
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)  


5.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου  «Υλοποίηση και Λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ Α.Ε» για είκοσι έξι (26) μήνες, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  #411.960# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #510.830,40# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
              (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  

6.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  ΚΑΙ ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #284.000#   ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #352.160# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  

7.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ». 
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  

8.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28462) με αριθμό διακήρυξης 16004/1/10.11.2016, που αφορά το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Νότιας Ελλάδας».
             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  


9.-Έγκριση του αποτελέσματος ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 28302) με αριθμό διακήρυξης 16003/1/04.11.2016, που αφορά το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης, Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής Ελλάδας».

             (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)  

           
10.- Ανακοινώσεις.

                             

                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου