Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

Ταμείο Αλληλοβοήθειας ιδρύει η ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μια σημαντική εξέλιξη,που αξίζει την προσοχή των συναδέλφων καθώς τέτοιες ενέργειες βοηθούν τα μέγιστα τους εργαζόμενους. Το στέκι χαιρετίζει αυτήν την ενέργεια της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η ανακοίνωση της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
To δ.σ. του Σωματείου μας προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης 

του τελευταίου Σ.Τ.Α. και προχωρά στην ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας.


Το εγχείρημα μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά είναι ιδιαιτέρως απαραίτητο στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Όπλο μας η συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη.

Ξεκινάμε με ένα αρχικό ποσό το οποίο ανέρχεται στα 10.000 ευρώ και το οποίο θα προέρθει από το ταμείο του Σωματείου μας, ενώ ορίζεται επιπλέον μηνιαία συνδρομή στα 10,00 ευρώ. Καλούμε όλα τα μέλη του Σωματείου μας να μετάσχουν στο εγχείρημα. Τονίζουμε πως μόνο όσοι μετέχουν ως μέλη, θα δικαιούνται τυχόν αποζημίωση.

Δημοσιεύουμε παράλληλα και τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, προκειμένου να γνωρίζουν όλα τα μέλη μας τι ακριβώς θα ισχύει.

Όποιο μέλος του Σωματείου μας δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο νέο Ταμείο Αλληλοβοηθείας, θα πρέπει να συμπληρώσει μία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να ενταχθεί στον κατάλογο των μελών, ειδάλλως αυτομάτως θα εγγραφεί και θα αρχίσει η παρακράτηση της μηνιαίας συνδρομής. Ενημερώνουμε πως η νέα συνδρομή θα ξεκινήσει να κρατείται από το μήνα Νοέμβριο.


Ακολουθεί ο κανονισμός λειτουργίας:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΗΘΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Η οικονομική ενίσχυση των παθόντων εν υπηρεσία ή σοβαρά ασθενούντων μελών του σωματείου, αλλά και των οικογενειών τους (συζύγων και προστατευόμενων τέκνων μέχρι την ηλικία των 26 ετών).

ΜΕΛΗ

Τα  μέλη του σωματείου της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΠΟΡΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

α) μηνιαία συνδρομή των μελών της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

     i.        Για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο το ποσό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ευρώ δέκα (10 €).

   ii.        θα αναπροσαρμόζεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ.

β) Κάθε άλλο ποσό που καταβάλλεται για το σκοπό της ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

      i.        Για την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο κατατίθεται ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) από το ταμείο του πρώην Σωματείου Εργαζομένων Προαστιακού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών του Ταμείου, διενεργείται σύμφωνα με τις οριζόμενες στο καταστατικό σχετικές διατάξεις. Τα οικονομικά του Ταμείου τηρούνται σε χωριστό λογαριασμό, κατατίθενται  στο σύνολό τους σε τραπεζικό λογαριασμό και δεν εντάσσονται στα οικονομικά του Σωματείου.

Αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, είναι 3μελές Συντονιστικό Όργανο, το οποίο θα εκλέγεται από τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έχει προκύψει από τις νόμιμες εκλογές στην πρώτη του συνεδρίαση.

Η θητεία του οργάνου αυτού θα διαρκεί όσο και του Δ.Σ. της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο ρόλος του συντονιστικού οργάνου είναι καθαρά διαχειριστικός και δεν δύναται να λαμβάνει αποφάσεις.

Το 3μελές συντονιστικό όργανο θα αποτελείται από τον Έφορο, ο οποίος προέρχεται πάντα από την παράταξη που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές και δύο Γραμματείς, οι οποίοι προέρχονται από τις υπόλοιπες παρατάξεις.

Ο έφορος  και οι γραμματείς συντάσσουν και υποβάλλουν στο Δ.Σ. του Σωματείου τις καταστάσεις με τα δικαιούμενα της οικονομικής ενίσχυσης μέλη, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα. Η απόφαση της χορήγησης ενίσχυσης λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία από το Δ.Σ. του σωματείου.

Οι καταθέσεις, οι αναλήψεις και οι πληρωμές γίνονται από τον έφορο, που εκδίδει γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ανά εκάστη διαχειριστική περίοδο, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία.

Για τα δύο (2) πρώτα χρόνια το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται:

      i.        Σε πεντακόσια ευρώ  (500 €) για κάθε άμεσο μέλος του σωματείου.  

    ii.        Σε  διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) για κάθε προστατευόμενο μέλος (σύζυγο και τέκνα)

Μετά το πέρας των δύο πρώτων χρόνων δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου κατά απόλυτη πλειοψηφία να αλλάξει το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης.

Το ποσό της ενίσχυσης δίδεται άπαξ ανά περιστατικό.  

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Περιπτώσεις που χορηγείται η οικονομική ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας αναφέρονται περιοριστικά για την πρώτη διαχειριστική περίοδο οι κάτωθι:

       i.        Καρδιακές παθήσεις

     ii.        Εγκεφαλικό επεισόδιο

   iii.        Καρκινοπάθειες

    iv.        Κάθε άλλη ασθένεια η οποία συνεπάγεται μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό ανώτερο του 50% σύμφωνα με απόφαση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ή άλλου ισότιμου δημόσιου φορέα.

Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου κατά απόλυτη πλειοψηφία να προστεθούν επιπλέον περιπτώσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την πιστοποίηση κάθε πάθησης από αυτές που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, έκαστο μέλος που αιτείται την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τον ίδιο ή προστατευόμενο μέλος του, πρέπει να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά εκδοθέντα από Κρατικό Νοσοκομείο.

Συνάδελφος που δηλώνει παραίτηση από μέλος του Σωματείου σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα της διαγραφής του.

Δεν επιστέφονται σε καμία περίπτωση οι συνδρομές μέλους που διαγράφεται από μέλος του σωματείου με ιδία πρωτοβουλία ή διαγράφεται απ’ αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου