Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ- Ημερήσια Διάταξη


Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης  :  • Μη μισθολογικές παροχές.
 • Τροποποίηση και αναδιατύπωση του Καταστατικού του ΟΣΕ και κωδικοποίηση αυτού.
 •  Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤ1ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Υ/Σ ΕΛΞΗΣ ΟΙΝΟΗΣ, ΣΦΙΓΓΑΣ, ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ,ΛΑΡΙΣΑΣ, ΡΑΨΑΝΗΣ ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΛΑΤΕΩΣ(Π-Π)» (Α.Δ. 2207).
 • Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία του άρθρου 269 παράγραφος (ε) του Ν. 4412/16 'Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση' (άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), η οποία αφορά στις: «Εργασίες γενικής επισκευής φορείων με αντικατάσταση τροχών, έλεγχο τροχοφόρων αξόνων συμπεριλαμβανομένων και των ετήσιων ρυθμίσεων-διακριβώσεων μέτρησης του μετρητικού φορείου του καταγραφικού οχήματος ΕΜ120 κανονικής γραμμής καθώς και του μετρητικού φορείου του ΕΜ80 μετρικής γραμμής».
 •  Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ύψους 1.363.208,32 €, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου: «Συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του τμήματος συντήρησης γραμμής Λαμίας» (Α.Σ. 2013/2022).
 • Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΩΝ 2023-24»
 •  Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΚΧΟΡΤΩΣΗ - ΕΚΘΑΜΝΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΟΡΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΩΝ 2023-24».
 •  Εισήγηση για έγκριση δέσμευσης ποσού ύψους 197.000,00 € χωρίς τον ΦΠΑ 24% για την πληρωμή λογαριασμών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας και Ραδιοδικτύου TETRA για τους μήνες από 01-06-2023 έως και 31- 12-2023.
 •  Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Σκύρων Γραμμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #761.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #943.640,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 •  Έγκριση του υπ' αριθ. 15Γ/25-04-2023, πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορούν την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 172784) με αριθμό διακήρυξης 20033/2022 για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Προληπτικής - Διορθωτικής Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών χωρίς υλικά, των Σιδηροδρομικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση - Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση), των τηλεπικοινωνιών και των Συστημάτων Ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου πεδίου».
 •  Αύξηση του κόστους της Σύμβασης 8252/2022 που περιλαμβάνει το έργο «παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των σταθμών του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ», καθώς και της τροποποίησης - επαύξησης με ένταξη σ’ αυτήν του «Καθαρισμού στεγασμένων και υπαίθριων χώρων των Σταθμών της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτου - Αίγιου», σύμφωνα με την § 1, περίπτωση γ, του άρθρου 337, του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8.8.2016) ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει (τροποποίηση Συμβάσεων), καθώς και της αριθμ. 31986/2023 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ.Β'2003/28-03-2023).
 •  Έγκριση των υπ'αριθμόν 14/Β/06-08-2020, 14/Γ/09-10-2020 και 14Γ-1 (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών με τα οποία προτείνεται η κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 78314) με αριθμό διακήρυξης 17012/1/25-10-2019 που αφορά την «προμήθεια ενός (1) οχήματος τηλεσκοπικής εξέδρας συντήρησης της ηλεκτροκίνησης», συνολικής δαπάνης #597.450,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #740.838,00#€ με Φ.Π.Α. 24 %.
 •  Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου