Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΑΙΝΟΣΕ AE: Αύξηση εσόδων και επιστροφή στην κερδοφορία για το 2019

Η βελτίωση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη αλλά και η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοπιστία του Προαστιακού αύξησαν τα έσοδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2019.Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 72.459.149,97 έναντι ποσού Ευρώ 63.873.291,58 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, δηλαδή παρουσίασε αύξηση 13,44% περίπου.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως:

• στις βελτιωμένες υπηρεσίες στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όπου η ηλεκτροδότηση και ο διπλασιασμός της γραμμής στα τέλη Μαΐου επέτρεψαν μειωμένους χρόνους ταξιδίου και περισσότερη αξιοπιστία. Το σύνολο των δρομολογίων εκτός Αττικής έχει αυξήσει τα έσοδα κατά 18,62% σε σχέση με το 2018,

• στις σταθερές αυξήσεις στις επιδόσεις των προαστιακών υπηρεσιών της Αθήνας, οι οποίες αύξησαν τα έσοδα τους κατά 8,95%, κυρίως λόγω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης του δικτύου πωλήσεων,

• στα λιγότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εμπορευματικών δρομολογίων σε σχέση με το 2018, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 3,44%.


Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών εσόδων) αυξήθηκαν από Ευρώ 117.482.556,10 την χρήση 2018 σε Ευρώ 129.478.395,24 την χρήση 2019. Η διαφορά περιλαμβάνει τόσο την προαναφερθείσα αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και τη θετική επίδραση της αρνητικής υπεραξίας που αναγνωρίστηκε μέσω της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. (3,3 εκατ. Ευρώ).

Το σύνολο εξόδων της Εταιρείας μειώθηκε από Ευρώ 119.725.459,88 την χρήση 2018 σε Ευρώ 108.235.334,50 την χρήση 2019. Η μείωση των εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, μέσω της οποίας οι μισθώσεις παγίων (τροχαίο υλικό, ακίνητα, οχήματα), ποσού Ευρώ 15,6 εκατ. περίπου, αναγνωρίζονται ως συνδυασμός απόσβεσης και χρηματοοικονομικών εξόδων. Η υπολειπόμενη διακύμανση οφείλεται κυρίως σε μικρές αυξήσεις των τελών χρήσης υποδομής, σε άλλες υπηρεσίες (καθαρισμού, λοιπές) και στα έξοδα για ανταλλαγή τροχαίου υλικού. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα συντήρησης τροχαίου υλικού αναγνωρίζονται ως τέτοια μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μετά την ημερομηνία αυτή , λόγω της συγχώνευσης με την ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., τα σχετικά κόστη αντικαταστάθηκαν από τα λειτουργικά έξοδα του νέου τμήματος, τα οποία αφορούν κυρίως το προσωπικό, την κατανάλωση ανταλλακτικών και λοιπά έξοδα.

Τα αποτελέσματα προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε κέρδη ποσού Ευρώ 2.284.485,45 έναντι ζημιών ποσού Ευρώ (8.115.713,49) την χρήση 2018. Η σημαντική αυτή μεταβολή επιτυγχάνεται μέσω της προαναφερθείσας αύξησης του κύκλου εργασιών, της σημαντικής σταθεροποίησης του κόστους και του περιορισμού της έκθεσης της Εταιρείας σε κινδύνους. Συγκεκριμένα, οι καθαρές προβλέψεις (τόσο για τους νομικούς κινδύνους όσο και για τους πιστωτικούς κινδύνους) μειώθηκαν σε ποσό Ευρώ 775.17,00 για το 2019, από Ευρώ 4.555.778,04 το 2018.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν τόσο την αρνητική υπεραξία από την συγχώνευση της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε., όσο και τα χρηματοοικονομικά έξοδα που συνδέονται με το αποτέλεσμα του Δ.Π.Χ.Α. 16 (1,9 εκατ. Ευρώ), το επιτόκιο δανείων (0,65 εκατ. Ευρώ) και τα καθαρά θετικό αποτέλεσμα της διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων (0,35 εκατ. ευρώ). Το αποτέλεσμα της Εταιρείας μετά φόρων κατά την περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019 ανήλθε σε κέρδος ύψους Ευρώ 1.487.412,11 έναντι ζημίας ποσού Ευρώ (6.980.615,46) την περίοδο 1/1/2018 – 31/12/2018. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην καθαρή επίπτωση στο αποτέλεσμα της υιοθέτησης του Δ.Π.Χ.Α. 16, η οποία ανήλθε σε περίπου -0,8 εκατ. Ευρώ.

Επενδύσεις

Στις 23 Ιουλίου 2019, υπεγράφη η σύμβαση αγοράς πέντε (5) αμαξοστοιχιών από την μητρική εταιρεία Trenitalia S.p.A συνολικού ύψους 47,5 εκατομμυρίων. Το μοντέλο της αμαξοστοιχίας ETR470 θα προορίζεται για την εκτέλεση νέων δρομολογίων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με μεγαλύτερη χωρητικότητα, άνεση και ασφάλεια σε σχέση με το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται έως σήμερα. Οι νέες αμαξοστοιχίες θα παραδοθούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μετά την πλήρη ανακατασκευή τους και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία από το τέλος του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021. Την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναγνωρίστηκε προκαταβολή ύψους 11.875 εκατομμυρίων ευρώ, όπως προβλεπόταν συμβατικά.

Τον Δεκέμβριο του 2019 αποφασίστηκε επένδυση σχετικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.


Βασικές αρχές διοίκησης και εταιρική διακυβέρνηση 

Κατά την διάρκεια του έτους 2020, η εταιρεία αναμένει να σταθεροποιήσει την αυξημένη παραγωγή στις επιβατικές υπηρεσίες στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης να αξιοποιήσει την αυξημένη δυναμικότητα προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγή εμπορευματικών υπηρεσιών (ή την παραγωγή υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου).

Η εταιρεία αναμένει να συνεχίσει την εντατική προσπάθεια της βελτιστοποίησης του κόστους, ούτω ώστε να μεγιστοποιήσει την κερδοφορία της. Στο πλαίσιο αυτό, μία μείζονος σημασίας προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ενσωμάτωσης των εργασιών της συντήρησης, με τον προγραμματισμό και χρήση του τροχαίου υλικού, με στόχο τόσο την αποδοτικότητα όσο και την ποιότητα.

Παράλληλα, νέες μηχανογραφικές πλατφόρμες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, στον εμπορικό τομέα (πλατφόρμες επιβατικών εισιτηρίων και κρατήσεων), στις εσωτερικές διαδικασίες (συντήρηση και διαχείριση του στόλου) και στην ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού . Μέσω των εφαρμογών αυτών, η Εταιρεία αναμένει την αύξηση του περιθωρίου κέρδους και την διασφάλιση της καλύτερης διαχείρισης του λειτουργικού

Σημαντικά γεγονότα

Τον Απρίλιο του 2019, ολοκληρώθηκε η απόκτηση από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 22 εκατ. Ευρώ. Η εξαγορά αυτή επιτρέπει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. να ολοκληρώσει την κάθετη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της, προκειμένου να είναι ο μόνος πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού στην Ελλάδα. Η εν λόγω συγχώνευση αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου Ferrovie dello Stato Italiane μέσω της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ως βασικού παράγοντα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Εν συνεχεία, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προχώρησε στην συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.. Το υπόλοιπο των λογαριασμών όλων των μεταβιβασμένων οικονομικών και φορολογικών περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. έχουν δημοσιευθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η νομική ισχύς της συγχώνευσης οριστικοποιήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2019 με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της περιφέρειας Αττικής.

Στις 29 Νοεμβρίου 2019 υπογράφηκε μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας για την άμεση ανάθεση νέας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τη δεκαπενταετία που εκτείνεται από το 2021 έως το 2035. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης καθορίστηκε σε 750 εκατομμύρια ευρώ (ετήσια μέγιστη επιδότηση ίση με 50 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα ΥΔΥ μέχρι το 2020). Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η εκτέλεση μη βιώσιμων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών στο σύνολο του δικτύου της Ελληνικής Επικράτειας.

Τέλος, στις 23 Ιουλίου 2019, έχει υπογραφεί η σύμβαση αγοράς πέντε (5) αμαξοστοιχιών από την μητρική εταιρεία Trenitalia S.p.A συνολικού ύψους 47,5 εκατομμυρίων. Το μοντέλο της αμαξοστοιχίας ETR470 θα προορίζεται για την εκτέλεση νέων δρομολογίων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με μεγαλύτερη χωρητικότητα, άνεση και ασφάλεια σε σχέση με το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται έως σήμερα. Οι νέες αμαξοστοιχίες θα παραδοθούν στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. μετά την πλήρη ανακατασκευή τους και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία από το τέλος του 2020 έως το καλοκαίρι του 2021.


www.businessnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου