Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

Απολογισμός έργου Διεύθυνσης Προμηθειών και Εφοδιασμού ΟΣΕ για το έτος 2015

Το στέκι της έλξης εξασφάλισε και δημοσιεύει για την ενημέρωση των σιδηροδρομικών  τον απολογισμό έργου για την Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού στον ΟΣΕ το έτος 2015. Αναμφίβολα θα ήταν θετικό να έπραταν όλες οι Διευθύνσεις αντίστοιχους ετήσιους απολογισμούς του έργου τους. Διαβάζουμε : 
Κύριε Πρόεδρε,


Σας παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έργου έτους 2015 της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εφοδιασμού(ΔΙΠΕΦ), το οποίο πραγματοποιήθηκε παρά τη μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και με την γνωστή γενική περιοριστική πολιτική και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αρωγή σας, παρά το ασφυκτικό  πλαίσιο και τη συμβολή σας  στις προσπάθειες που καταβάλαμε,  για την επίτευξη του αναφερόμενου έργου.
Βασικοί κανόνες που τηρήθηκαν ευλαβικά ήταν η διαφάνεια, η δημοσιότητα για τη  μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στους διαγωνισμούς , τον ανταγωνισμό, η στοχευμένη διαπραγμάτευση για τη διασφάλιση των συμφερόντων του οργανισμού και η επίτευξη του δυνατόν καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η απόλυτα διαφανής και απαλλαγμένη από δουλείες του παρελθόντος εκποίηση του άχρηστου υλικού που άρχισε ξανά προ πενταετίας και συνεχίστηκε, με σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε επετεύχθησαν με την συμμετοχή και άοκνη προσπάθεια όλων των εργαζομένων της Διεύθυνσης και των στελεχών της, με συλλογική δουλειά και βελτίωση της παραγωγικότητας παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, με στόχο και όραμα τον ανοιχτό δημόσιο και ανταγωνιστικό σιδηρόδρομο.
Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2015 η ΔΙΠΕΦ πέραν του έργου που παρουσιάζουμε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Ν.4281/2014) του οποίου η εφαρμογή έχει ανασταλεί δύο(2) φορές και ισχύει μέχρι 29/2/2016, την πλήρη εφαρμογή της τήρησης των υποχρεώσεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) και της εφαρμογής των κανόνων για τις διαγωνιστικές διαδικασίες και  υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).

Τμήμα Κωδικοποίησης και Σχεδιασμού Προμηθειών (ΤΚΩΣΠ)

Κατά την διάρκεια του 2015 το τμήμα συνέταξε συνολικά 54 τεύχη διακηρύξεων που αφορούσαν.
Είκοσι εννέα (29) την παροχή υπηρεσιών εκ των οποίων τα 5 επαναληπτικούς διαγωνισμούς συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 18.338.982 €.
Δέκα οκτώ (18) την προμήθεια υλικών εκ των οποίων τα 5 επαναληπτικούς διαγωνισμούς συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.876.420 €.
Επτά (7) την εκποίηση αχρήστου υλικού εκ των οποίων τα 3 επαναληπτικούς διαγωνισμούς συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 3.076.222 €.

Εκτός των ανωτέρω το ΤΚΩΣΠ διεκπεραίωσε εντός του 2015 τα παρακάτω:

Έκδοση κωδικών 700 περίπου δελτία αναγνώρισης υλικών με ταυτόχρονη καταχώρηση τους στα συστήματα ΧΟΔ και SAP.
Σύνταξη 35 περίπου τεχνικών προδιαγραφών για αντίστοιχα υλικά-ανταλλακτικά.
Έλεγχος 40 αιτήσεων 474Α με αντίστοιχη επικαιροποίηση  κωδικών όπου απαιτείτο.
Υποστήριξη στην ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε θέματα έκδοσης κωδικών, σύνταξης και ελέγχου  τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχη καταχώρηση στα συστήματα ΧΟΔ και SAP.

Στα πλαίσια της υποχρέωσης για διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημόσιων διαγωνισμών από 1/10/2015 βάσει του ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α), έγινε επεξεργασία και σύνταξη προτύπων τευχών  διακηρύξεων για το σκοπό αυτό.
                                                                                       
 Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΤΔΙΣΥ)

Το έτος 2015 εισήχθησαν στο Τμήμα   πενήντα τρείς (53) ανοικτοί διαγωνισμοί (κύριοι και επαναληπτικοί) προϋπολογισμένης αξίας 23.924.463,00  €, και διενεργήθηκαν (44) πρόχειροι προϋπολογισμένης αξίας 563.013,00 € καθώς και δώδεκα (12) απ΄ ευθείας αναθέσεις προϋπολογισμένης αξίας 176.645,75 €.

  Από τους ανοικτούς διαγωνισμούς:
α. Δέκα εννέα  (19) (κύριοι και επαναληπτικοί)  είτε συμβασιοποιημένοι είτε σε εξέλιξη, αφορούσαν προμήθεια υλικών προϋπολογισμένης αξίας 3.033.742,00  €, και από αυτούς προέκυψαν δέκα επτά (17) συμβάσεις  προϋπολογισμένης αξίας 1.375.901,00  €  και συμβατικής αξίας 954.014,00  €.
β. Τριάντα τέσσερις (34) (κύριοι και επαναληπτικοί) είτε συμβασιοιποιημένοι είτε σε εξέλιξη, αφορούσαν παροχή υπηρεσιών προϋπολογισμένης αξίας 20.890.721,00  €, από τους οποίους  προέκυψαν είκοσι (20) συμβάσεις  προϋπολογισμένης αξίας 4.696.540,00  €  και συμβατικής αξίας 3.456.925,00 €.
γ. Επτά (7) ήταν πλειοδοτικοί (κύριοι και επαναληπτικοί) και αφορούσαν Εκποίηση Αχρήστου Σιδηροδρομικού Υλικού  προϋπολογισμένης αξίας 1.458.759  €  οι οποίοι απέβησαν άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών σε αυτούς.

Το έτος 2015 διενεργήθηκαν από το ΤΔΙΣΥ  σαράντα τέσσερις (44) πρόχειροι διαγωνισμοί (κύριοι και επαναληπτικοί) αξίας 563.013,00  € .

  Από τους πρόχειρους διαγωνισμούς :
α. Είκοσι οκτώ (28) (κύριοι και επαναληπτικοί) προϋπολογισμένης αξίας 298.403,00 € αφορούσαν προμήθεια υλικών, και από αυτούς προέκυψαν 24 συμβάσεις προϋπολογισμένης αξίας 246.031,00  €  και συμβατικής αξίας 222.556,00  €.
β. Δέκα έξι  (16) (κύριοι και επαναληπτικοί)  προϋπολογισμένης αξίας 264.610,00  €  αφορούσαν παροχή υπηρεσιών, από τους οποίους  προέκυψαν έντεκα (11) συμβάσεις  προϋπολογισμένης αξίας 221.962,00 € και συμβατικής αξίας 131.915,00  €.
   
Επίσης πραγματοποιήθηκαν λόγω του  κατεπείγοντος  και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος δώδεκα (12) απ΄ ευθείας αναθέσεις προϋπολογισμένης αξίας 176.645,75 € και συμβατικής αξίας 176.645,75 €.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


                                


Εντός του 2015 ολοκληρώθηκαν επίσης οκτώ επιπλέον διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν το 2014 προϋπολογισμένης αξίας 549.701  € χωρίς ΦΠΑ και από αυτούς προέκυψαν δέκα (10) συμβάσεις  αξίας 440.604 €  χωρίς ΦΠΑ.

Ολοκληρώθηκαν επίσης δύο διαγωνισμοί εκποίησης αχρήστου υλικού που διενεργήθηκαν το 2014  προϋπολογισμένης αξίας 3.318.966  € χωρίς ΦΠΑ  και προέκυψαν δύο (2) συμβάσεις  συμβατικής αξίας  4.663.211  €  χωρίς ΦΠΑ.

Eπισημαίνεται ότι ο αριθμός των διαγωνισμών και των αναθέσεων που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη είναι αντίστοιχος περίπου των περσινών αλλά ο όγκος των εργασιών πολλαπλάσιος καθότι από τις αρχές του έτους τα στοιχεία των διαγωνισμών και των συμβάσεων καταχωρούνται πλέον στην ιστοσελίδα ΚΗΜΔΗΣ  καθώς και στο σύστημα  SAP. 

Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων(ΤΠΑΣΥ)
       
Το τμήμα επιμελήθηκε  την ορθή εφαρμογή των όρων  των  συμβάσεων που προέκυψαν  τόσο από Ανοικτούς   όσο  και από Πρόχειρους Διαγωνισμούς  ενώ ταυτόχρονα προέβη  στην διαβίβαση των δικαιολογητικών πληρωμής  προς την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
      Αναλυτικότερα
1. Στο έτος 2015  κοινοποιήθηκαν στο ΔΙΠΕΦ/ΤΠΑΣΥ προς παρακολούθηση  ενενήντα τρεις (93)  συμβάσεις  προμήθειας Υλικών  &  Υπηρεσιών   και   δύο (2) συμβάσεις  εκποιήσεων αχρήστου υλικού.  Από τις εν λόγω συμβάσεις  σαράντα  τέσσερις  (44) προμήθειας Υλικών &  Υπηρεσιών      και  μία  (1)  εκποίησης   αχρήστου υλικού,   έχουν ήδη  ολοκληρωθεί και αρχειοθετηθεί.   

2. Αρχειοθετήθηκαν εντός του 2015 συμβάσεις  προμήθειας Υλικών &  Υπηρεσιών   των ετών  2013  &   2014  και  συμβάσεις  εκποιήσεων αχρήστου υλικού έτους  2014  των οποίων  ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  παρακολούθησης. 

    Με βάση  τα  ανωτέρω προκύπτει  ότι   το ΤΠΑΣΥ κατά την διάρκεια του έτους 2015   παρακολούθησε με επιτυχία: 

Εκατόν εξήντα τέσσερις  (164)   συμβάσεις  προμήθειας υλικών και υπηρεσιών των  ετών  2013, 2014  &  2015   εκ των  οποίων οι  ενενήντα μία   (91)   ολοκληρώθηκαν με την  επιστροφή των εγγυητικών   επιστολών Καλής Εκτέλεσης ή Καλής Λειτουργίας  και  αρχειοθετήθηκαν  εντός του  έτους   2015    ενώ οι υπόλοιπες    θα ολοκληρωθούν  εντός των  ετών   2016  &  2017.

Οκτώ   (8)   συμβάσεις  εκποίησης  αχρήστου  υλικού  των  ετών   2014  &  2015   εκ των  οποίων οι  έξι  (6)   ολοκληρώθηκαν    με την  επιστροφή των εγγυητικών   επιστολών Καλής Εκτέλεσης   και  αρχειοθετήθηκαν  εντός του  έτους   2015    ενώ οι υπόλοιπες    θα ολοκληρωθούν  εντός του  έτους   2016.

     Το ΤΠΑΣΥ προέβη  με επιτυχία  στην ενημέρωση του Κεντρικού   Ηλεκτρονικού   Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)   με τα στοιχεία αρμοδιότητας του και υποβάλλει προς  το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Δ-09 .         
Υπηρεσία  Αποθηκών (ΥΑΠ) και αποθήκες ΚΑΥΛ και ΑΥΘ.

Η ΥΑΠ εκτός των άλλων, έχει ως αντικείμενο το συντονισμό της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού (ΚΑΥΛ) και Αποθήκης Υλικού Θεσσαλονίκης (ΑΥΘ) καθώς και τη μέριμνα και παρακολούθηση της εκποίησης των αχρήστων υλικών κάθε είδους .

Α. Εκποιήσεις υλικών έτους 2015. 
Το έτος 2015 υπεγράφησαν δύο (2) συμβάσεις εκποίησης αχρήστου υλικού συνολικής συμβατικής αξίας περίπου 616.717,11 € άνευ ΦΠΑ. Επίσης το έτος  2015 έγιναν τρείς (3) διαγωνισμοί για εκποίηση αχρήστου υλικού συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.280.965 € περίπου άνευ ΦΠΑ των οποίων οι διαγωνιστικές διαδικασίες συνεχίζονται και εντός του έτους 2016. Για τον ένα διαγωνισμό  αξίας 168.660 € οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης στο προσεχές χρονικό διάστημα. 
Από τις εν εξελίξει συμβάσεις εκποιούμενων αχρήστων υλικών το έτος 2015 ολοκληρώθηκαν οκτώ (8) συμβάσεις και εισπράχθηκαν 2.595.595,67 €.
Από την εκποίηση  12.290 τεμαχίων παλαιών και άχρηστων ξύλινων στρωτήρων εισπράχθηκαν 25.853,50 €. 
      Συνολικά από τις εκποιήσεις παλαιών και άχρηστων υλικών εισπράχθηκαν 2.621.449,17
Έγινε καταγραφή και κρίση από Δευτεροβάθμια Επιτροπή με τη συμμετοχή στελέχους της ΥΑΠ όλων των ακινητούντων οχημάτων προκειμένου να προχωρήσουμε στη διενέργεια διαδικασιών εκποίησης αυτών.

Β. Αποθήκες υλικού ΚΑΥΛ και ΑΥΘ
Ολοκληρώθηκε η φυσική ετήσια  απογραφή του αποθέματος των  υλικών  ΚΑΥΛ και ΑΥΘ για το έτος 2015 τα οποία ανήκουν στον ΟΣΕ.
Εκδόθηκαν μέσω του Σύστηματος SAP, από την ΚΑΥΛ Δελτία «στερητικό υλικού» για 2.500 κωδικούς και από την ΑΥΘ 865 δελτία, για υλικά που δεν υπήρχε απόθεμα στην ΚΑΥΛ και ΑΥΘ .
Το Λογιστήριο της ΚΑΥΛ πραγματοποίησε εισαγωγές Υλικών 54(ΔΕΥ) με πλήθος κωδικών  33   Συμβάσεων- Παραγγελιών, αξίας 1.647.104,48 € και το Λογιστήριο της ΑΥΘ πραγματοποίησε εισαγωγές Υλικών  ( 21 ΔΕΥ) με πλήθος κωδικών,  (8)  Συμβάσεων - Παραγγελιών, αξίας 1.543.785,39 €, στα αποθέματα του ΟΣΕ ΑΕ .
Ολοκληρώθηκε η φυσική απογραφή του αποθέματος 20.744 κωδικών υλικών για το έτος 2015  τα οποία ανήκουν στη Εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε, από το Λογιστήριο της ΚΑΥΛ η καταχώριση πλήθους κωδικών υλικών ( 69 ΔΕΥ) 40 Συμβάσεων στο Σύστημα SAP, αξίας 723.278,68 € και από το Λογιστήριο της ΑΥΘ η καταχώριση  κωδικών υλικών ( 6 ΔΕΥ)  Συμβάσεων στο Σύστημα SAP, αξίας 30.045,00 €.
Πραγματοποιήθηκε επιτυχής διαχείριση από το προσωπικό της ΚΑΥΛ και της ΑΥΘ των παραπάνω υλικών  καθώς επίσης και όλων αυτών που ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε και είναι αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις της ΚΑΥΛ και της ΑΥΘ. 

Γ. Στόχοι έτους 2016
Η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών δύο διαγωνισμών εκποίησης αχρήστου υλικού που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Η έναρξη διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβασιοποίηση εκποίησης, του συνόλου των υλικών πλην  τροχαίου, για το οποίο υπάρχουν ή θα υπάρξουν πρωτόκολλα οριστικής κρίσης ως εκποιήσιμα από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΟΣΕ έως τον Ιούλιο του 2016.
Από τη Μονάδα Εκτέλεσης Έργου Τροχαίου Υλικού (ΜΕΕΤΥ), έχει γίνει η οριστική διαγραφή των 24 οχημάτων οδικής χρήσης ΟΣΕ και αναμένεται η διαγραφή 18 ακόμη οχημάτων, ώστε να προχωρήσουμε στην εκποίηση τους. Αναμένεται η σύνταξη Πρακτικού Κρίσης από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κρίσης Οδικού Τροχαίου Υλικού (σχετικό 468178/08-10-2014/ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ), για το σύνολο των  ακινητούντων οχημάτων οδικών μεταφορών,  τα οποία έχουν ήδη κριθεί από τις πρωτοβάθμιες κατά τόπους επιτροπές και έχουν συνταχθεί τα σχετικά πρωτόκολλα,  ώστε να ξεκινήσουν οι δέουσες διαδικασίες για την εκποίηση τους.
Το ποσόν που προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί από τον ΟΣΕ από τις εκποιήσεις υλικών για το έτος 2016,  εκτιμούμε ότι θα ανέλθει περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) περιορισμένο και μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη επειδή πλέον το διαθέσιμο προς εκποίηση υλικό μειώνεται συνεχώς, με παράλληλη μείωση της διεθνούς τιμής του scrap.

Από τη Διεύθυνση τηρήθηκαν οι διαδικασίες που υπαγορεύονται από τα  ISO 9001 και 14001, και οι προβλεπόμενοι δείκτες  στην ΚΔ Δ-09 έχουν ως εξής:

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟY 7 (ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) της ΚΔ  Δ-09

                                     

Η Διεύθυνσή μας ελέγχθηκε από την διεύθυνση δημοσιονομικών ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περίοδο απο1/1/2014-31/12/2014. Ελέγχθηκαν 10 συμβάσεις και όπως αναφέρεται στο πόρισμα «δεν διατυπώνεται σύσταση ως προς τη διενέργεια προμηθειών, διότι οι ελεγχθείσες προμήθειες είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον,  το ζήτημα αναρτήσεων στο ΚΗΜΔΗΣ έχει διευθετηθεί από το έτος 2015». 

● Το έτος 2016 θα συνεχιστούν και εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του παραγόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις προμήθειες-συμβάσεις του Δημόσιου Τομέα(Ν.4281/2014) όπως θα ισχύσει,  στις οδηγίες της Ε.Ε και την εφαρμογή των διαδικασιών που υπαγορεύονται από την λειτουργία και εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). Επίσης θα συνεχιστεί το πρόγραμμα εκποιήσεων αχρήστου υλικού με προσδοκώμενα έσοδα 1.000.000€ περίπου με πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για την εικόνα του οργανισμού,  την προστασία  της περιουσίας του και του περιβάλλοντος.

                                                                                                         
                                                                             Ο Προϊστάμενος ΔΙΠΕΦ
                                                                               Αλέξανδρος Βλαχογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου