Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Συνεδρίαση Δ.Σ. ΟΣΕ - Ημερήσια διάταξη

Ο εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ, συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης μας έστειλε και δημοσιεύουμε την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου υπ αριθμό 1033 που θα συνεδριάσει στις 18 Μαΐου.

Διαβάζουμε :


1.- Εισήγηση για την απόρριψη:
α) της από 06-06-14 Αίτησης Θεραπείας των συμπραττόντων γραφείων ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ – ΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΡΑΚΑΝ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ κατά της απόφασης υπ’αριθ. πρωτ. 5183/07-04-14 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ΑΕ
β) της από 03-07-14 Αίτησης Θεραπείας των συμπραττόντων γραφείων ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ – ΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΡΑΚΑΝ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 30-04-14 Ένστασης κατά της απόφασης. 5183/07-04-14 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ ΑΕ
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ)                

2.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού:  «Προληπτική-Διορθωτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των εγκαταστάσεων Σηματοδότησης-Τηλεδιοίκησης των σιδηροδρομικών Σταθμών του τμήματος γραμμής ΣΚΑ-Αεροδρόμιο του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών»,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης   #470.000,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και  #578.100,00# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
          (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                

    3.-Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου Σιδηροδρομικού  Μη Τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία  Γραμμής Μακεδονίας – Θράκης/Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΔΡ.),  Προϋπολογιζόμενης  ποσότητας  4.854.430  κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές ,μεταλλικοί στρωτήρες  αλλαγές κ.α), Προϋπολογιζόμενης ΑΞΙΑΣ  #1.019.430# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #1.253.899# € περίπου  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και ελάχιστης τιμής μονάδος   0,21 €/kgr, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ.
           (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                
4.-Έγκριση του αποτελέσματος και της κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14039/22.01.2015 που αφορά την ανάθεση του έργου «υλοποίηση και λειτουργία του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ», συνολικής αξίας #399.909,42# € χωρίς ΦΠΑ και #491.888,59# € με ΦΠΑ 23%.
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                


5.-Έγκριση του αποτελέσματος της πρώτης φάσης (παραλαβής - αποσφράγιση προσφορών και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14051//10-03-2015 (συμφερότερη προσφορά), που αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος για την καταχώριση και διαχείριση διαλειτουργικών στοιχείων υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ- Αποστολή στοιχείων ERA».
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                

6.-Έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13052/2/24-02-2015 που αφορά την προμήθεια «υλικών ΑΣΙΔ (ασφάλεια ισόπεδων διαβάσεων) για την συντήρηση των εγκαταστάσεων όλου του δικτύου», συνολικής αξίας #34.894,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #42.919,62#€ με ΦΠΑ 23 %.
            (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου