Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Συνεδρίαση ΔΣ ΟΣΕ - Ημερήσια Διάταξη

Συνεδριάζει αύριο το ΔΣ του ΟΣΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης 

1.- Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3429/2005 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΥ)
 2.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ», διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.283.600,00# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #6.551,663,00#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 07-02-2020) 
3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #10.628.299,032# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #13.179.090,799#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής και με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕ παράτασης της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.314.149,516# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #6.589.545,3994 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ) (ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 07-02-2020) 
4.-Κατασκευή τμήματος της παράκαμψης Καρδίτσας από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη με επίγεια διέλευση έμπροσθεν του Σιδ/κού Σταθμού Καρδίτσας εντός χώρους ιδιοκτησίας ΟΣΕ (ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ) 
5.- Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου ΟΣΕ. 
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ.: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ) 
6.-Ανακοινώσεις. 
Χρηματοδότηση στην ΕΡΓΟΣΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου