Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ -Ημερήσια Διάταξη

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Ζαβογιαννης, εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αυριο 31Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνεδριάζει το ΔΣ με ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως και 31/03/2016 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Έγκριση εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως και 30/06/2016 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Έγκριση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως και 30/09/2016 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε.
5. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων στο Terminal Τριγώνου Θεσσαλονίκης.
6. Λήψη απόφασης επί της από 27-03-2017 Ένστασης του συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό Δ-1705/17 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στο Σ.Σ Δ. Πλακεντίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» Παπαδόπουλου Χρήστου κατά των αποτελεσμάτων αυτού.
 7. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα 1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών-Ελεγκτών για τον έλεγχο των λογιστικά διαχωρισμένων ενδιάμεσων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 καθώς και την χορήγηση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 3429/2005, όπως ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».
 8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
 Για την ακρίβεια,
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου