Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020

Η διαδικασία & το πρόστιμο για εργοδότες που δεν τηρούν τα μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες

 Δημοσιεύθηκε νέα ΚΥΑ με την οποία κοινοποιείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν εργαζόμενους που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 37095/1436/17.09.2020 (Β’ 4011) κοινής υπουργικής απόφασης και παραβαίνουν τις διατάξεις των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-92020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Αρθρο 2

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την επιβολή κυρώσεων

Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει και στις υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, τη διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Όργανα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποτελούν οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων.

Σε κάθε περίπτωση δύναται να συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια ελέγχων από Ειδικούς Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων ή Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και Εργασιακών Σχέσεων.

Άρθρο 3

Διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων

Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και την διαπίστωση των παραβάσεων των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, καθώς και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινών υπουργικών αποφάσεων, τα αρμόδια όργανα προβαίνουν σε κάθε είδους αναγκαία παρέμβαση, έρευνα, εξέταση και έλεγχο σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τη δράση του Σ.ΕΠ.Ε.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα, ενδεικτικά:

α) εξετάζουν αν τηρούνται και ελέγχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, κατά τα προβλεπόμενα στις υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινές υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τα οριζόμενα εν γένει στις κείμενες διατάξεις στοιχεία και έγγραφα, όπως πίνακες προσωπικού και ωρών, γνωστοποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης ή σχέσης εργασίας των εργαζομένων, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου.

β) συλλέγουν συναφή αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα, ώστε να επαληθευτούν και να τεκμηριωθούν τα συμπεράσματα του ελέγχου, προκειμένου να προβεί η Υπηρεσία στις προβλεπόμενες ενέργειές της

γ) προβαίνουν σε κάθε άλλου είδους απαραίτητη εξέταση, όπως για παράδειγμα, συνομιλίες με εργαζομένους, τον εργοδότη και άλλους σημαντικούς συντελεστές (π.χ. τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων).

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των επιμέρους περιπτώσεων, τα αρμόδια όργανα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο, που τηρούνται από την επιχείρηση, νομιμοποιούνται να λαμβάνουν αντίγραφα, καθώς και έχουν πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας.

Άρθρο 4

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμου

Εάν διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, το Σ.ΕΠ.Ε. επιβάλλει διοικητική κύρωση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε εργαζόμενο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας και υπέβαλε αίτημα στον εργοδότη του για εξ’ αποστάσεως εργασία, και για τον οποίο δεν έχουν εφαρμοστεί τα έκτακτα μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας του, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής των εν λόγω μέτρων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 39363/1537/ 30-9-2020 (Β’ 4262) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

Για την επιβολή του προστίμου του άρθρου όγδοου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161) ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) όπως ισχύει.

Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω προστίμου εφαρμόζονται η παρ. 4 του άρθρου 14 και η παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν και η υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/7-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται η προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, δικαστική προσφυγή.

www.aftodioikisi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου