Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Βουτιά από το 1,2 δισ. στα 310 εκατ. η αξία του σιδηροδρομικού υλικού του ΟΣΕ*

 

Οριακή αύξηση 1% του κύκλου εργασιών (στα 19,4 εκατ.) και των καθαρών κερδών (15 εκατ.) σημείωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ στη χρήση 2019.Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 της ΓΑΙΑΟΣΕ συγκριτικά με το 2018 προκύπτουν σημαντικά στοιχεία:


Α. Σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών, μεγάλες ανείσπρακτες απαιτήσεις από ιδιώτες, μη αποδοτική διαχείριση των διαθεσίμων της εταιρείας.


Οριακή αύξηση 1% του κύκλου εργασιών (στα 19,4 εκατ.) και των καθαρών κερδών (15 εκατ.) σημείωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ στη χρήση 2019. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τη μίσθωση ακινήτων έφτασαν στα 5,2 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από τη διαχείριση τροχαίου υλικού στα 13,7 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από την ενέργεια στα 0,4 εκατ. ευρώ.

Τα ανείσπρακτα υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, στα 28.998.351,00 ευρώ, 1,5 φορά του κύκλου των εργασιών των 19.409.709,00 ευρώ της χρήσης 2019. Σε αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ήδη έχει καταβάλει και το ΦΠΑ τους. Το μεγαλύτερο των απαιτήσεών της (18.769.569,00 ευρώ) η ΓΑΙΟΣΕ την 31.12.2019 το απαιτεί από την ιδιωτική πλέον ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τα διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.2019 είναι αυξημένα κατά 40%, στα 48,7 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με την 31.12.2018, που ήταν στα 34.7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 37 εκατ. ευρώ είναι σε προθεσμιακή κατάθεση και τα 11,6 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς όψεως (άτοκους;).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2019 είναι στα 401.948 ευρώ, ενώ το 2018 ήταν στα 466.331 ευρώ, μειωμένα κατά -13,81%, ενώ θα αναμενόταν φυσιολογικά να είναι αυξημένα, με δεδομένο ότι η εταιρεία την 31.12.2019 εμφανίζει υψηλότερα διαθέσιμα κατά 14 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την 31.12.2018.

Στις επενδύσεις σε ακίνητα (οικόπεδα) του Θριάσιου Πεδίου, του οποίου ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, το υπόλοιπο τέλους την 31.12.2019 παραμένει στα 51.8 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να επισημανθεί ότι θα ήταν χρήσιμο και απαραίτητο για το δημόσιο συμφέρον αλλά και για την πληροφόρηση του κοινού, στις σημειώσεις - εξηγήσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 της ΓΑΙΑΟΣΕ να είχαν απεικονιστεί αναλυτικά σε πίνακα με αξίες και η εξέλιξη των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου (τα ακίνητα και το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ) που διαχειρίζεται για λογαριασμό του η εταιρεία, οπότε θα ήταν αρκετά σαφής η εξέλιξη τόσο των αξιών των ακινήτων όσο και του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, αλλά και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισής τους από την εταιρεία.

Σε συσχέτιση με τα ανωτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχετική σημείωση τόσο στις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ για τη χρήση 2019 όσο και στο πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών του ΟΣΕ αναφέρεται ότι η εταιρεία είχε αποστείλει προς την εταιρεία ΟΣΕ την 6.7.2020 διαβιβαστικό των εκθέσεων καταγραφής και αξιολόγησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού του ΟΣΕ (Δημοσίου). Αυτό είχε επίπτωση ως αρνητική επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2019 του ΟΣΕ κατά 193 εκατ. ευρώ.


Β. Τροχαίο υλικό του ΟΣΕ - Μεγάλες μειώσεις στην αξία.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό του ΟΣΕ, παλαιότερα, από τα αρχεία του Οργανισμού, είχε αποτιμηθεί στα 1,2 δισ. ευρώ. Ο ΟΣΕ σε προηγούμενες χρήσεις προέβη σε μείωση του χρέους προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά 503 εκατ. ευρώ, λόγω μεταβίβασης αντίστοιχης αξίας τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμό Φ35/Οικ.23084/1822/14.4.2014 και Φ35 /Οικ.62786/3165/22.10.2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το από 6.7.2020 διαβιβαστικό των εκθέσεων καταγραφής και αξιολόγησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, η εμπορική αξία του μεταβιβασθέντος τροχαίου υλικού υπέστη νέα μείωση και ορίστηκε στο νέο ποσό των 310 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η νέα μειωμένη εμπορική αξία του τροχαίου υλικού στο ποσό των 310 εκατ. ευρώ, από την προηγούμενη ορισθείσα τα 503 εκατ. ευρώ, μπορεί να έχει άμεση επίπτωση, δηλαδή και μείωση των εσόδων της ΓΑΙΑ ΟΣΕ (Ελληνικού Δημοσίου).

Στις σημειώσεις χρήσης 2019 καταγράφεται νέα "πολεμική αντιπαράθεση" ανάμεσα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (τομέα συντήρησης) και τη ΓΑΙΑΟΣΕ υπενθυμίζοντας το ίδιο σκηνικό από το πρόσφατο παρελθόν, την αντιπαράθεση για τις επιπλέον έξτρα τιμολογήσεις συντήρησης της πρώην ΕΕΣΣΤΥ (η οποία ήδη έχει εξαγοραστεί από την ιταλική ΤΡΑΙΝΟΣΕ) προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Συγκεκριμένα, υπάρχει σχετική αναφορά στη σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων της ΓΑΙΑ ΟΣΕ για τιμολόγιο που έχει εκδοθεί την 31.12.2019 από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (τομέας συντήρησης), συνολικού ποσού 10.529.786,12 ευρώ, προς τη ΓΑΙΑΙΟΣΕ με την αιτιολογία της τιμολόγησης συμπληρωματικής συντήρησης. Το εν λόγω τιμολόγιο δεν έχει γίνει αποδεκτό από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Διότι η τιμολόγησή του αμφισβητείται, όπως αναφέρεται σχετικά, γιατί δεν στοιχειοθετείται σύμφωνα σε συμβατικούς όρους ούτε με τον νόμο αλλά, αντιθέτως, με αυθαίρετες ερμηνείες διατάξεων του νόμου. Η όλη αυτή διαδικασία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

 

* Ο Γιάννης Μεταξιώτης είναι M.Sc. Economist in Financial Analysis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου