Λέμε ξεκάθαρα ότι....

Οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την σύνταξη τους και τους κόπους μιας ζωής και οι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά.ΟΧΙ στην πρόσληψη συνταξιούχων στον σιδηρόδρομο σε οποιοδήποτε τομέα,δημόσιο ή ιδιωτικό.ΝΑΙ στις προσλήψεις,ΝΑΙ σε επαγγελματίες σιδηροδρομικούς με συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε σχέδια προσλήψεων συνταξιούχων.Δηλώνουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ ότι όσοι στηρίζουν αυτές τις επιλογές θα μας βρουν ΑΠΕΝΑΝΤΙ!
Καλούμε τους συνταξιούχους συναδέλφους να σεβαστούν την ΙΣΤΟΡΙΑ και το παρελθόν τους .

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Αναστολή προσλήψεων για 10η συνεχόμενη χρονιά στο Δημόσιο - Τι συμβαίνει άκριβώς

Ας δούμε   όμως και την πραγματικότητα και τι λένε ακριβώς αυτές οι αποφάσεις....
Για 10η συνεχόμενη χρονιά εκδόθηκε σε ΦΕΚ η ΠΥΣ 33/2006 (Η πρώτη φορά που δημοσιεύτηκε ήταν το Δεκέμβριο του 2006 - ΦΕΚ Α΄ 280/28.12.2006 ). Ωστόσο σε αυτήν την απόφαση του 2006 υπάρχει σαφής αναφορά για κλάδους που μπορεί να εξαιρεθούν λόγων συγκεκριμένων αναγκών.
Προβλέπεται μάλιστα κ συγκεκριμένη διαδικασία για τις προσλήψεις, την οποία
έχει ως αίτημα εδώ και χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα στον σιδηρόδρομο να ενεργοποιηθεί. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ξεκίνησε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε για πρώτη φορά, φέτος, πριν 20 μέρες για την πρόσληψη 75 μηχανοδηγών.
Ασφαλώς πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί συνεχή πίεση απο την πλευρά των ενδιαφερομένων μερών αλλά και συνδικαλιστική δράση.

Διαβάζουμε 

 Άρθρο 2
 Κατ` εξαίρεση προσλήψεις, διορισμοί
 και σύναψη συμβάσεων έργου"1. Συνιστάται Τετραμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Υπουργό Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της  έγκρισης της επόμενης παραγράφου".

*** Η παρ.1 τροποποιήθηκε ως άνω με την υπ`άριθμ.6/2010 ΠΥΣ,
    ΦΕΚ Α 25/18.2.2010.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 4 της ΠΥΣ 28/2009,ΦΕΚ Α 237/31.12.2009:
 "Διαδικασίες για έγκριση αιτημάτων από την κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006 Επιτροπή, που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση της παρούσας, 
συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας".

 2. Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου 
επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη Διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης 
πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών 
πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου.

"Ως προς τις συμβάσεις μίσθωσης έργου της έγκρισης της 
Επιτροπής προηγείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ κατά το άρθρο 10 του ν. 3812/2009".

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 2
    της ΠΥΣ 28/2009,ΦΕΚ Α 237/31.12.2009.

 3. Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.  Αρθρο :3
Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 5
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1


 Άρθρο 3
 Διαδικασία

 1. Η πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για τους διορισμούς, τις 
προσλήψεις και τις συμβάσεις έργου με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο διαβιβάζεται δια του αρμοδίου Υπουργού στη Διεύθυνση 
Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 2. Στην πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επισυνάπτεται εισήγηση του Γενικού 
Γραμματέα του οικείου Υπουργείου προς τον Υπουργό, στην οποία πρέπει να 
αιτιολογούνται πλήρως οι αιτούμενες εγκρίσεις ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του φορέα για την κάλυψη των οποίων προορίζονται.

 Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας γίνεται από τον Ο.Τ.Α. στον οποίο 
ανήκει η επιχείρηση.

 3. Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, 
τα αιτήματα και τα στοιχεία με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 2 
παρ. 1 της παρούσας πράξης και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης. 
Στην εισήγηση προς την Επιτροπή συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα εκείνα 
στοιχεία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη έγκρισης της πρότασης ή του αιτήματος.


 Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Όλα τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να αναφέρουν  ειδικά:

 α) τις υπηρεσιακές ανάγκες,

 β) την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται 
να προσληφθεί, να διορισθεί ή να συνάψει σύμβαση έργου,

 γ) το είδος της σχέσης εργασίας ή έργου,

 δ) τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, 
διορισμού ή σύναψης σύμβασης έργου.

 6. Όλα τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία σχετικά:

 α) με τον αριθμό του προβλεπόμενου τακτικού προσωπικού, κατά κλάδο ή 
ειδικότητα και του προσωπικού που υπηρετεί κατά το χρόνο υποβολής του 
αιτήματος,

 β) τον αριθμό των κενών θέσεων,

 γ) τον αριθμό των προσλήψεων προσωπικού, των επαναπροσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, των προσλήψεων ατόμων ειδικών κατηγοριών και των μετατάξεων από ή προς το φορέα που έγιναν κατά την προηγούμενη τριετία, χωριστά για κάθε έτος, για την κάλυψη αναγκών αναλόγων με εκείνες του αιτήματος, καθώς και των αποχωρήσεων από την υπηρεσία κατά το ίδιο χρονικό  διάστημα.

 7. Σε όλα τα αιτήματα θα πρέπει επίσης να αναφέρεται:

 α) σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη ή 
διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη

 β) αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
φορέα ή άλλου φορέα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού, στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. ή θα καλυφθούν από άλλους πόρους.

 8. Εφόσον οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το 
αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων.

 9. Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1 του παρούσας πράξης αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υπουργό, στα μέλη της Επιτροπής Προσωπικού Δημόσιου Τομέα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.).

 10. Στις περιπτώσεις έγκρισης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, η απόφαση αποστέλλεται από τον ίδιο στον 
ενδιαφερόμενο φορέα και κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 1, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Α.Σ.Ε.Π.

 11. Οι εγκριτικές πράξεις εκτελούνται από τα αρμόδια κατά τις κείμενες 
διατάξεις όργανα, με την κατά περίπτωση σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και την κείμενη νομοθεσία.


Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ο δρόμος για τις προσλήψεις είναι ανοιχτός.
Απλά χρειάζεται μια σειρά διαδικασιών, η οποία και δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα.
Ελπίζουμε ότι με την απόφαση του ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανοίγει ο δρόμος. ο οποίος θα είναι και δύσκολος και θα χρειαστεί και αρκετή πίεση απο το Σωματείο για να προχωρά.

Ασφαλώς και κανείς μας δεν συμφωνεί με την συνέχιση της ίδιας πολιτικής για το θέμα απο μια Αριστερή Κυβέρνηση

Το στέκι της έλξης - Το blog των μηχανοδηγών  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου